Tech-entre­prenør træder ind i bestyrelsen for Mediehuset Friheden

Sahra-Josephine Hjorth, med­s­tifter af Canopy­LAB og næst­forkvin­de i DI Dig­i­tal, træder ind som bestyrelsesmedlem i Mediehuset Friheden.

Mediehuset Fri­he­den byder Sahra-Josephine Hjorth velkom­men som en del af bestyrelsen. Det er særligt hen­des erfar­ing inden for dig­i­tal læring og kun­stig intel­li­gens, der gør hende til en stærk kom­pe­tence for Mediehuset Fri­he­den. Mediehuset Fri­he­den har store ambi­tion­er om at blive et medie, der lev­er­er det bed­ste ind­hold både på skrift, lyd og billede, og sam­tidig altid at være der, hvor læserne fore­trækker at for­bruge medier.

Sahra-Josephine Hjorth læg­ger selv vægt på vigtighe­den er flere uafhængige medi­er i Danmark :

“Vi har længe man­glet et medie i Dan­mark, som er uafhængigt af offentlige midler, som skal over­leve på kvalitet, jour­nal­is­tisk integritet og et vækst-mind­set. Det har aldrig været vigtigere at værne om ytrings­fri­he­den, eller at vi stiller magth­av­erne til ans­var. Jeg ser frem til det tætte samar­be­jde med Mads Brüg­ger, Char­lotte Hoffmey­er, Flem­ming Rose, den øvrige bestyrelse, og naturligvis resten af teamet.”

Direk­tør og chefredak­tør for Mediehuset Fri­he­den Mads Brüg­ger er ligeledes bege­jstret for at byde Sahra-Josephine Hjorth velkommen:

“Som et dig­i­talt født medie er det et grundvilkår, at vi forstår den tek­nol­o­giske udvikling. Her har vi et rigtig godt kort i Sahra-Josephine Hjorth, der kom­mer med vigtig erfar­ing og viden på området. Jeg ser i den grad frem til samarbejdet.”

Sahra-Josephine Hjorth er CEO og med­s­tifter af læringsplat­for­men The Lab og edtech-virk­somhe­den Canopy­LAB. Hun er desu­den en del af fakul­tet hos Sin­gu­lar­i­ty Uni­ver­si­ty, hvor hun fokuser­er på læring og kun­stig intel­li­gens. Deru­dover er hun næst­forkvin­de i DI Dig­i­tal. Du kan læse mere om Sahra-Josephine Hjorth her.