Vil du være ansvar­lig for Fri­heds­bre­vets CRM og email-kampag­ner? (Vika­ri­at)

Fri­heds­bre­vet søger en bar­selsvi­kar til vores kom­merci­el­le team, som skal være ansvar­lig for email og CRM. Dit pri­mæ­re ansvars­om­rå­de er at sik­re den mest opti­ma­le kun­de­rej­se for vores abon­nen­ter, f.eks. gen­nem pro­ak­tiv kom­mu­ni­ka­tion og ved­li­ge­hol­del­se af kun­de­sy­ste­mer. Vi ønsker ikke bare at ska­be den bed­ste uaf­hæn­gi­ge jour­na­li­stik, men vi vil også ska­be den bed­ste kun­de­op­le­vel­se for vores medlemmer.

Om stil­lin­gen

Stil­lin­gen inde­bæ­rer en bred vif­te af arbejds­op­ga­ver og ansvars­om­rå­der inden for CRM, email og auto­ma­ti­se­ring. Du vil være ansvar­lig for føl­gen­de områder:

Alle email-kampag­ner, der sen­des til med­lem­mer og nyheds­brevs­mod­ta­ge­re, fra start til slut, dvs. udar­bej­del­se af copy, cre­a­ti­ves, seg­men­te­ring, opsæt­ning af MA-flows og opfølg­ning på indsatsen

Ved­li­ge­hol­del­se og udar­bej­del­se af auto­ma­tion flows inden­for acquisition‑, reten­tion- og winback-indsatser

Opda­te­ring og opret­tel­se af seg­men­ter, som skal bru­ges til både kampag­ner og rapportering

At vores med­lem­mer får hjælp og får løst deres pro­ble­mer, når de hen­ven­der sig til kundeservice

Ved­li­ge­hol­del­se af vores CRM-system, hvil­ket bety­der, at du er pro­ak­tiv ift. at fin­de frem til fejl eller udfor­drin­ger og sik­re, at kun­de­da­ta bli­ver opda­te­ret korrekt

Du vil have et tvær­or­ga­ni­sa­to­risk sam­ar­bej­de med både redak­tio­nen, vores tech-afde­ling og den kom­merci­el­le ledel­se. Du kom­mer til at refe­re­re direk­te til Fri­heds­bre­vets kom­merci­el­le direk­tør, og du vil have ansvar for og sam­ar­bej­de med vores stu­den­ter­med­hjæl­per, der laver kun­de­ser­vi­ce og ind­hold til soci­a­le medi­er og e‑mail.

Stil­lin­gen er fuld­tid med opstart mel­lem 1/10–1/11. Du kan få mulig­hed for at arbej­de flek­si­belt og hjem­me­fra. Ansæt­tel­sen er tids­be­græn­set til som­me­ren 2023, men med mulig­hed for for­læn­gel­se i en anden stil­ling på sam­me områ­de. Løn fast­sæt­tes efter kvalifikationer.

Om dig

Vi fore­stil­ler os, at du har nog­le års erfa­ring med lig­nen­de arbejds­op­ga­ver og ansvars­om­rå­der. Det er ikke vig­tigt, hvad din bag­grund er, men det er vig­tigt, at du føler dig på hjem­me­ba­ne i tek­ni­ske syste­mer og digi­tal kommunikation.

Vi leder efter en kan­di­dat, som har kon­kret erfa­ring med CRM-syste­mer, ESPer og mar­ke­ting automation.

Det er vig­tigt, at du for­står dig på abon­ne­ments­for­ret­ning og den digi­ta­le kun­de­rej­se, og at du er god til hur­tigt at sæt­te dig ind i nye systemer.

Du skal kun­ne kom­mu­ni­ke­re fejl­frit på skrift og fin­de ud af at skæ­re en tekst ind til benet og for­mu­le­re et budskab.

Det er en for­del, hvis du kan lide at dyk­ke ned i pro­blem­stil­lin­ger, hvor kun­de- og adfærds­da­ta er nøg­len til at fin­de løsningen.

Om Fri­heds­bre­vet

Fri­heds­bre­vet er et nyt digi­tal medie stif­tet af blandt andre doku­men­ta­rist og jour­na­list Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til læse og lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer, for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­sty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold.

Hvad nu

Hvis du vil være med til at byg­ge og udvik­le et medie med bane­bry­den­de jour­na­li­stik fra bun­den, så send en kort ansøg­ning (max. 1 side) og CV til job@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med ‘CRM-bar­selsvi­kar— *dit ful­de navn*’. Vi ind­kal­der til sam­ta­ler løben­de, så tøv ikke med at sen­de din ansøg­ning afsted i dag. Vi skal dog mod­ta­ge din ansøg­ning aller­se­ne­st den 15. august 2022.

Har du spørgs­mål til jobop­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te abon­ne­ments­chef Chri­sti­na Lago­ni på christina@frihedsbrevet.dk.