DR ansæt­ter tid­li­ge­re Rus­sia Today-kor­re­spon­dent i Gaza: “Ukon­tro­ver­si­elt,” siger DR-chef

DR har ansat foto­graf og jour­na­list Hamza Cha­lan på fre­elan­ce­ba­sis til at leve­re mate­ri­a­le fra kri­gen i Gaza. Hamza Cha­lan har dog også arbej­det for det meget kon­tro­ver­si­el­le rus­si­ske medie Rus­sia Today. Tid­li­ge­re har DR været i væl­ten for at bru­ge jour­na­list Jotam Con­fi­no til at rap­por­te­re fra kon­flik­ten uden at skri­ve, at han var udlands­re­dak­tør for medi­et Jewish News. Det er dog ikke et pro­blem at bru­ge Hamza Cha­lan uden at næv­ne, at han har været kor­re­spon­dent for Rus­sia Today, lyder det fra DR’s udlandschef. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her