Om Fri­heds­bre­vet

Hvem er vi?

Vel­kom­men til Fri­heds­bre­vet. Et sted, hvor du får unik­ke nyheds­hi­sto­ri­er, du ikke fin­der andre ste­der – leve­ret af vores skar­pe og insi­ste­ren­de gra­verjour­na­li­ster, der inklu­de­rer fle­re Cavling-vindere.

Fri­heds­bre­vet er uaf­hæn­gig, dags­or­den­sæt­ten­de og afslø­ren­de jour­na­li­stik, som kun er i lom­men på dig. Vi er Dan­marks kom­pro­mis­løst mest uaf­hæn­gi­ge medie, der både siger nej til medi­e­støt­te og annon­cø­rer. For os, vir­ker det besyn­der­ligt at mod­ta­ge pen­ge fra dem, som vi har til opga­ve at hol­de øje med: Magthaverne.

Alt, vi udkom­mer med, kan både læses og lyt­tes – når du er på far­ten eller er i humør til at for­dy­be dig. Og vi udkom­mer lige dér, hvor du fore­træk­ker det; på vores hjem­mesi­de, i vores bru­ger­ven­li­ge app og som nyheds­bre­ve skre­vet af vores jour­na­li­ster og skribenter.

Vi gra­ver selv alle vores histo­ri­er frem og udvik­ler kun vores eget ind­hold – her bru­ger vi ikke spal­te­plads på at cite­re histo­ri­er, som du alle­re­de har læst andre ste­der. Som med­lem kan du i ste­det dyk­ke ned i ori­gi­na­le, opsigtsvæk­ken­de og over­ra­sken­de nyhe­der om poli­tik, kul­tur, finans, sport, uden­rigs­po­li­tik og meget andet, som gør dig klogere.

På Fri­heds­bre­vet elsker vi lyd – der­for sør­ger vi for at udkom­me med vel­pro­du­ce­re­de og fæn­gen­de podcasts om lys­sky svind­le­re, mør­ke hem­me­lig­he­der og sto­re afslø­rin­ger. Læg her­til, at vi alle hver­dags­mor­ge­ner sen­der live mor­gen­ra­dio i form af det prisvin­den­de pro­gram ‘En Uaf­hæn­gig Morgen’.

Fri­heds­bre­vet er hver­ken rødt eller blåt. Det er frit, og det har vi papir på. For­di vi går meget op i vores uaf­hæn­gig­hed, er vi prin­ci­pi­elt ikke ven­ner med nogen, men det er kun godt. For som man siger på engelsk: “Gain ene­mies, make fans”.

Hvad Fri­heds­bre­vet vil

 • 1.

  Være så uaf­hæn­gi­ge af sta­ten som muligt. Det vig­tig­ste ord i presse‑, tryk­ke- og ytrings­fri­hed er net­op fri­hed. Der­for siger Fri­heds­bre­vet nej til medi­e­støt­te. Noget andet vi ikke bry­der os om er rek­la­mer, for vi vil helst ikke skyl­de nogen noget.

 • 2.

  Altid være for et frit og åbent sam­fund. Være imod et luk­ket og til­dæk­ket. Tænk lige på, at Dan­mark sta­dig har en offent­lig­heds­lov, som er i strid med inter­na­tio­na­le stan­dar­der for offent­lig­hed i forvaltningen.

 • 3.

  Leve­re hår­de nyhe­der og scoops til vores publi­kum. Samt bag­grunds­vi­den og ana­ly­se. Det gør vi med nyheds­bre­ve, der er skre­vet i et kort­fat­tet og læse­ven­ligt sprog. Over­sigt­ligt og smukt.

 • 4.

  Kun­ne høres. Alt hvad vi udkom­mer med kan både læses og lyt­tes. Ved siden af det, vil vi gøre os uma­ge med at pro­du­ce­re Dan­marks bed­ste podcasts, for vi er lige­så meget lyd som vi er tekst.

 • 5.

  Til­stræ­be at vores jour­na­li­stik er så evi­dens­ba­se­ret og kon­se­kvens­neut­ral som muligt. Det før­ste bety­der, at vi efter­prø­ver alle påstan­de. Det sid­ste bety­der, at en nyheds muli­ge føl­ge­virk­nin­ger ikke må brem­se, at nyhe­den brin­ges. Sand­he­den frem for alt.

 • 6.

  Være modi­ge. Sådan rig­tigt ægte modi­ge. Sandt mod kræ­ver, at man tør begå fejl, og skul­le det ske, at vi træ­der ved siden af, er vi ikke ban­ge for at indrøm­me det.

 • 7.

  Være sjove at være sam­men med. Eller i hvert fald for­sø­ge at være det, for hvor står det skre­vet, at medi­er skal være så selv­høj­ti­de­li­ge, som til­fæl­det ofte er?

 • 8.

  Være magt­kri­ti­ske. Over for al slags magt, inklu­siv pres­sens egen. Geor­ge Orwell hav­de så evigt ret, da han skrev, at jour­na­li­stik er at tryk­ke, hvad nogen ikke ønsker trykt. Alt andet er PR. I øvrigt tyder meget på, at Orwell aldrig har skre­vet det, men der­for er det sta­dig sandt.

Bestyrelse

Bjørn Høi Jensen, formand
Max Cantor, medlem
Henrik Juul, medlem

Ledelse

Mads Brügger, adm. direktør og ansv. chefredaktør
Charlotte Hoffmeyer, drifts- og kommerciel direktør
Kristoffer Eriksen, chefredaktør
Flemming Rose, chefredaktør

Redaktion

Emil Findalen, journalist
Mathias Blædel Lorenzen, journalist
Sofie Frøkjær, journalist
Christian Stemann, journalist
Henrik Jensen, journalist
Mikkel Jensen, journalist
Jeppe Findalen, redaktionschef
Mathias Bøgild, digital redaktør
Magnus Heldager, redaktionsassistent
Lars Fogt, journalist
Lasse Sandborg, journalistpraktikant
Bastian Emil Goldschmidt, skribent
Kasper Steenbach, skribent
Mikkel Bruun Zangenberg, skribent
Friis Arne Petersen, skribent & podcastmedvært
Carsten Norton, skribent & podcastmedvært
Andreas Steno & Mikkel Rosenvold, skribenter
Malthe Kibsgaard, illustrator

En Uafhængig Morgen

Maya Tekeli, journalist
Kristian Henriksen, journalist
Nicolai Dandanell, journalist
Peter Schwarz-Nielsen, redaktør
Oliver Noppenaug, producer
Magne Hans Herløv Kaae, producer
Magnus Mio, journalist
Tobias Juhl, journalist
Tobias Bruun Kristiansen, journalist
Mads Bjerregaard, journalist

Lyd og Video

Thomas Arent, podcastchef
Alex Hein, videoassistent

Organisation

Christina Lagoni, abonnementschef
Nikolaj Dylsing Olsen, brand og marketingchef
Peter Dremstrup, udvikler
Christian Bangslund, udvikler
Samira Skovgaard, HR og office manager

Principielt

Vi på Frihedsbrevet tager ansvar for vores indhold.
Derfor er vi tilmeldt Pressenævnet og følger de vejledende regler for god presseskik.

Kontakt

Generelle henvendelser:
Hvis du har et nyhedstip til os: