Om Fri­heds­bre­vet

Hvem er vi?

Vel­kom­men til Fri­heds­bre­vet. Et sted, hvor du får unik­ke nyheds­hi­sto­ri­er, du ikke fin­der andre ste­der – leve­ret af vores skar­pe og insi­ste­ren­de graverjournalister.

Fri­heds­bre­vet er uaf­hæn­gig, dags­or­den­sæt­ten­de og afslø­ren­de jour­na­li­stik, som kun er i lom­men på dig. Vi er Dan­marks kom­pro­mis­løst mest uaf­hæn­gi­ge medie, der både siger nej til medi­e­støt­te og annon­cø­rer. For os vir­ker det besyn­der­ligt at mod­ta­ge pen­ge fra dem, som vi har til opga­ve at hol­de øje med: Magthaverne.

Alt, vi udkom­mer med, kan både læses og lyt­tes – når du er på far­ten eller er i humør til at for­dy­be dig. Og vi udkom­mer lige dér, hvor du fore­træk­ker det; på vores hjem­mesi­de og i vores bru­ger­ven­li­ge app.

Vi gra­ver selv alle vores histo­ri­er frem og udvik­ler kun vores eget ind­hold – her bru­ger vi ikke spal­te­plads på at cite­re histo­ri­er, som du alle­re­de har læst andre ste­der. Som med­lem kan du i ste­det dyk­ke ned i ori­gi­na­le, opsigtsvæk­ken­de og over­ra­sken­de nyhe­der om poli­tik, kul­tur, finans, sport, uden­rigs­po­li­tik og meget andet, som gør dig klogere.

På Fri­heds­bre­vet elsker vi lyd – der­for sør­ger vi for at udkom­me med vel­pro­du­ce­re­de og fæn­gen­de podcasts om lys­sky svind­le­re, mør­ke hem­me­lig­he­der og sto­re afslø­rin­ger. Du kan des­u­den også lyt­te til alle vores artikler.

Fri­heds­bre­vet er hver­ken rødt eller blåt. Det er frit, og det har vi papir på. For­di vi går meget op i vores uaf­hæn­gig­hed, er vi prin­ci­pi­elt ikke ven­ner med nogen, men det er kun godt. For som man siger på engelsk: “Gain ene­mies, make fans”.

Hvad Fri­heds­bre­vet vil

 • 1.

  Være så uaf­hæn­gi­ge af sta­ten som muligt. Det vig­tig­ste ord i presse‑, tryk­ke- og ytrings­fri­hed er net­op fri­hed. Der­for siger Fri­heds­bre­vet nej til medi­e­støt­te. Noget andet, vi ikke bry­der os om, er rek­la­mer, for vi vil helst ikke skyl­de nogen noget.

 • 2.

  Altid være for et frit og åbent sam­fund. Være imod et luk­ket og til­dæk­ket. Tænk lige på, at Dan­mark sta­dig har en offent­lig­heds­lov, som er i strid med inter­na­tio­na­le stan­dar­der for offent­lig­hed i forvaltningen.

 • 3.

  Leve­re hår­de nyhe­der og scoops til vores publi­kum. Samt bag­grunds­vi­den og ana­ly­se. Vi leve­rer vores afslø­rin­ger i et let­for­stå­e­ligt sprog, som des­u­den altid bli­ver ind­talt, så du kan lyt­te i vores app.

 • 4.

  Kun­ne høres. Alt hvad vi udkom­mer med kan både læses og lyt­tes. Ved siden af det vil vi gøre os uma­ge med at pro­du­ce­re Dan­marks bed­ste podcasts, for vi er lige så meget lyd, som vi er tekst.

 • 5.

  Til­stræ­be at vores jour­na­li­stik er så evi­dens­ba­se­ret og kon­se­kvens­neut­ral som muligt. Det før­ste bety­der, at vi efter­prø­ver alle påstan­de. Det sid­ste bety­der, at en nyheds muli­ge føl­ge­virk­nin­ger ikke må brem­se, at nyhe­den brin­ges. Sand­he­den frem for alt.

 • 6.

  Være modi­ge. Sådan rig­tigt ægte modi­ge. Sandt mod kræ­ver, at man tør begå fejl, og skul­le det ske, at vi træ­der ved siden af, er vi ikke ban­ge for at indrøm­me det.

 • 7.

  Være sjove at være sam­men med. Eller i hvert fald for­sø­ge at være det, for hvor står det skre­vet, at medi­er skal være så selv­høj­ti­de­li­ge, som til­fæl­det ofte er?

 • 8.

  Være magt­kri­ti­ske. Over for al slags magt, inklu­siv pres­sens egen. Geor­ge Orwell hav­de så evigt ret, da han skrev, at jour­na­li­stik er at tryk­ke, hvad nogen ikke ønsker trykt. Alt andet er PR. I øvrigt tyder meget på, at Orwell aldrig har skre­vet det, men der­for er det sta­dig sandt.

Bestyrelse

Bjørn Høi Jensen, formand
Max Cantor, medlem
Henrik Juul, medlem
Nicolas Linde, medlem

Ledelse

Mads Brügger, adm. direktør og ansv. chefredaktør
Charlotte Hoffmeyer, drifts- og kommerciel direktør
Jeppe Findalen, journalistisk chefredaktør
Flemming Rose, chefredaktør

Redaktion

Christian Stemann, graverchef & journalist
Mathias Blædel Lorenzen, journalist
Emil Findalen, journalist
Nicolai Dandanell, journalist
Katrine Balch, journalist
Andreas Wentoft, journalist
Lasse Sandborg, journalist
Kerstine Winther, journalistpraktikant
Astrid Mølbak, journalistpraktikant
Frederik Tarp Østensgaard, journalistpraktikant
Lars Fogt, journalist
Jeppe Bentzen, journalist
Kajsa Rosenblad, datajournalist
Mathias Bøgild, digital redaktør
Magnus Heldager, redaktionsassistent
Bastian Emil Goldschmidt, skribent
Kasper Steenbach, skribent
Mikkel Bruun Zangenberg, skribent
Julie Gufler, skribent
Isak Hüllert, skribent
Jesper Berg, skribent
Friis Arne Petersen, skribent & podcastmedvært
Carsten Norton, skribent & podcastmedvært
Anne Kirstine Cramon, podcastmedvært
Christoph Ellersgaard, podcastmedvært
Malthe Kibsgaard, illustrator

Lyd og Video

Christine Runøe, podcastchef
Sofie Frøkjær, podcastredaktør

Organisation

Christina Lagoni, abonnementschef
Nikolaj Dylsing Olsen, brand og marketingchef
Peter Dremstrup, udvikler
Christian Bangslund, udvikler
Samira Skovgaard, HR og office manager
Josefine Andersson, piccoline

Principielt

Vi på Frihedsbrevet tager ansvar for vores indhold.
Derfor er vi tilmeldt Pressenævnet og følger de vejledende regler for god presseskik.

Kontakt

Generelle henvendelser og spørgsmål til abonnement:
Kontakt redaktionen:
Send fortrolig e-mail til redaktionen: