Om Fri­heds­bre­vet

Hvem er vi?

Fri­heds­bre­vet er en digi­tal nyheds­brev­stje­ne­ste fra Medi­e­hu­set Fri­he­den. Hvad vi gør er, at vi hver uge udsen­der nyheds­bre­ve til vores med­lem­mer med rig­ti­ge nyhe­der, vi selv har gra­vet frem og ind­hold, vi selv har udvik­let. Hvert nyheds­brev har sit eget tema, for eksem­pel poli­tik eller kul­tur, men fæl­les for dem er, at de har et unikt ind­hold, som ikke fin­des andre steder.

Alt hvad vi udkom­mer med, kan både læses og lyt­tes, for vi tror på, at lyd er lige­så vig­tigt som tekst. Det er også der­for, at vi pro­du­ce­rer nog­le af Dan­marks bed­ste podcasts, som kan høres i vores app og på vores hjemmeside.

Fri­heds­bre­vet blev grund­lagt i for­å­ret 2021 af en grup­pe jour­na­li­ster, som var træt­te af, at sta­ten har pen­ge i stort set al medi­e­virk­som­hed i Dan­mark. Så det begynd­te med den­ne enk­le tan­ke; kan det lade sig gøre at byg­ge en medi­e­virk­som­hed op, der ikke suger på lab­ben hos sta­ten? Påstan­den er, at det kan det, hvis man star­ter op så enkelt som muligt; nem­lig med nyheds­bre­ve. Til gen­gæld vil vi tage nyheds­bre­vet som gen­re hen et sted, hvor det ikke har været før.

Poli­tisk er Fri­heds­bre­vet hver­ken rødt eller blåt. Det er frit, og det har vi papir på. For­di vi går meget op i vores uaf­hæn­gig­hed, er vi prin­ci­pi­elt ikke ven­ner med nogen, men det er kun godt. For som man siger på engelsk: “Gain ene­mies, make fans”.

Hvad Fri­heds­bre­vet vil

 • 1.

  Være så uaf­hæn­gi­ge af sta­ten som muligt. Det vig­tig­ste ord i presse‑, tryk­ke- og ytrings­fri­hed er net­op fri­hed. Der­for siger Fri­heds­bre­vet nej til medi­e­støt­te. Noget andet vi ikke bry­der os om er rek­la­mer, for vi vil helst ikke skyl­de nogen noget.

 • 2.

  Altid være for et frit og åbent sam­fund. Være imod et luk­ket og til­dæk­ket. Tænk lige på, at Dan­mark sta­dig har en offent­lig­heds­lov, som er i strid med inter­na­tio­na­le stan­dar­der for offent­lig­hed i forvaltningen.

 • 3.

  Leve­re hår­de nyhe­der og scoops til vores publi­kum. Samt bag­grunds­vi­den og ana­ly­se. Det gør vi med nyheds­bre­ve, der er skre­vet i et kort­fat­tet og læse­ven­ligt sprog. Over­sigt­ligt og smukt.

 • 4.

  Kun­ne høres. Alt hvad vi udkom­mer med kan både læses og lyt­tes. Ved siden af det, vil vi gøre os uma­ge med at pro­du­ce­re Dan­marks bed­ste podcasts, for vi er lige­så meget lyd som vi er tekst.

 • 5.

  Til­stræ­be at vores jour­na­li­stik er så evi­dens­ba­se­ret og kon­se­kvens­neut­ral som muligt. Det før­ste bety­der, at vi efter­prø­ver alle påstan­de. Det sid­ste bety­der, at en nyheds muli­ge føl­ge­virk­nin­ger ikke må brem­se, at nyhe­den brin­ges. Sand­he­den frem for alt.

 • 6.

  Være modi­ge. Sådan rig­tigt ægte modi­ge. Sandt mod kræ­ver, at man tør begå fejl, og skul­le det ske, at vi træ­der ved siden af, er vi ikke ban­ge for at indrøm­me det.

 • 7.

  Være sjove at være sam­men med. Eller i hvert fald for­sø­ge at være det, for hvor står det skre­vet, at medi­er skal være så selv­høj­ti­de­li­ge, som til­fæl­det ofte er?

 • 8.

  Være magt­kri­ti­ske. Over for al slags magt, inklu­siv pres­sens egen. Geor­ge Orwell hav­de så evigt ret, da han skrev, at jour­na­li­stik er at tryk­ke, hvad nogen ikke ønsker trykt. Alt andet er PR. I øvrigt tyder meget på, at Orwell aldrig har skre­vet det, men der­for er det sta­dig sandt.

Bestyrelse

Bjørn Høi Jensen, formand
Max Cantor, medlem
Henrik Juul, medlem

Ledelse

Mads Brügger, adm. direktør og ansv. chefredaktør
Charlotte Hoffmeyer, drifts- og kommerciel direktør
Kristoffer Eriksen, chefredaktør
Flemming Rose, chefredaktør

Redaktion

Maya Tekeli, journalist
Emil Findalen, journalist
Mathias Blædel Lorenzen, journalist
Sofie Frøkjær, journalist
Christian Stemann, journalist
Henrik Jensen, journalist
Mikkel Jensen, journalist
Jeppe Findalen, redaktionschef
Mathias Bøgild, digital redaktør
Magnus Heldager, redaktionsassistent
Lars Fogt, journalist
Lasse Sandborg, journalistpraktikant
Bastian Emil Goldschmidt, skribent
Kasper Steenbach, skribent
Mads Fuglsang Hove, dataanalytiker
Rasmus Faber Lundberg, skribent
Mikkel Bruun Zangenberg, skribent
Friis Arne Petersen, skribent & podcastmedvært
Malthe Kibsgaard, illustrator

Lyd og Video

Thomas Arent, podcastchef
Leo Peter Larsen, podcastproducer
Helle Fuusager, journalist
Magnus Mio, journalist
Alex Hein, videoassistent
Makan Filioskoei, videoassistent

Organisation

Christina Lagoni, abonnementschef
Nikolaj Dylsing Olsen, brand og marketingchef
Peter Dremstrup, udvikler
Christian Bangslund, udvikler
Samira Skovgaard, HR og office manager
Linnea Amalie Dahl, studentermedhjælper

Principielt

Vi på Frihedsbrevet tager ansvar for vores indhold.
Derfor er vi tilmeldt Pressenævnet og følger de vejledende regler for god presseskik.

Kontakt

Generelle henvendelser:
Hvis du har et nyhedstip til os: