Få resten af året for 0 kro­ner og hele næste år til en sær­lig pris

Hold Fri helt frem til 2025
og hold overblikket

Ver­den fly­der over med infor­ma­tion, og det er let at druk­ne. Fri­heds­bre­vet går i dyb­den med det vig­ti­ge og lader al støj­en der­u­de pas­se sig selv. Lige nu får du en helt sær­lig pris ved køb af et årsabonnement.
Årlig betaling
Månedlig betaling
Din pris for resten af året og hele 2024
689 DKK
*Sam­men­lig­net med et månedsa­bon­ne­ment i 1 år

Køb nu og spar

499 DKK
Måned­lig opkræv­ning uden besparelse
99 DKK Altid uden binding

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Hvor­for hol­der Bla­ch­man, Okman og Cekic Fri?

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Det er et nybrud inden for journalistik”

- Tho­mas Blachman

Tho­mas Bla­ch­man føl­ger stæ­digt med i Mads Brüg­gers stu­e­gan­ge på Chri­sti­ans­borg, som gang på gang får ham til at gri­ne. Og nej, han har ikke fået pen­ge for at sige noget af oven­stå­en­de. Det er Fri­heds­bre­vet, der er i lom­men på ham – ikke omvendt.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Jeg får et nuan­ce­ret verdensbillede”

- Özlem Cekic

Ver­den bli­ver ofte frem­stil­let som enten sort eller hvid. Men når Özlem Cekic vil have fle­re nuan­cer, så ven­der hun sig mod Fri­heds­bre­vet. Her får hun blandt andet et nuan­ce­ret blik på ver­dens kri­ge, Vestens magt­tab og den nye verdensorden.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Hvil­ken magt­ha­ver har en lor­tesag lige nu?”

- Dit­te Okman

Dan­marks slad­der­dron­ning num­mer 1 føl­ger flit­tigt med hos Fri­heds­bre­vet. For hun ved, at hvis en magt­ha­ver vir­ke­lig står midt i “en lor­tesag”, kan hun læse om den hos Fri­heds­bre­vet. Selv tak, Ditte.

Et uni­vers af gra­ven­de og vel­for­talt journalistik

Gra­verjour­na­li­stik

Dags­or­dens­sæt­ten­de jour­na­li­stik – fra insi­ste­ren­de graverjournalister

Eks­pertvi­den

Direk­te adgang til eks­per­ter i øko­no­mi, ver­dens strids­punk­ter, cykel­sport og meget mere

Podcasts

Lyt til doku­men­ta­ri­ske podcast-seri­er om svind­le­re og mør­ke hemmeligheder

Et magt­kri­tisk medie, der kan læses og lyttes

Vi for­står ikke rig­tigt tan­ken om, at medi­er­ne mod­ta­ger pen­ge fra de sam­me magt­ha­ve­re, som de skal hol­de øje med. Der­for siger vi nej til medi­e­støt­te. Og til annon­cø­rer. Vi vil kun være i lom­men på vores medlemmer.

Og så er vi ikke ban­ge for at være uven­ner med nogen, for vi lever i et lil­le land, hvor alle er ven­ner med alle, og ingen skal nyde noget. Der­for er der brug for et medie som har mod på at øde­læg­ge den gode stem­ning. Og som poli­ti­ker­ne ikke kan sluk­ke for.

Nyhe­der – på den måde du fore­træk­ker dem

Web

App

Nyheds­brev

Som med­lem bli­ver du både klo­ge­re og underholdt

Det er super fedt at have et medie som Fri­heds­bre­vet, der stik­ker dybe­re end 30 sekun­der til at for­kla­re kom­plek­se sam­men­hæn­ge, og som får mig til at reflek­te­re. Tak for at gøre mig klogere. 

- Micha­el M

Fri­heds­bre­vet er på rekord­tid ble­vet det vig­tig­ste medie i Dan­mark. Dan­mark har brug for frygt­lø­se jour­na­li­ster, der ikke er afhæn­gi­ge af mediestøtte.

- Tho­mas B

Det er top under­hold­ning, frækt og velskre­vet. Med bid og humor ram­mer Fri­heds­bre­vet den poli­ti­ske kri­tik lige i øjet. Tak for det! 

- Chri­sti­an W

Vælg dit medlemskab

  • Dyb­de­gå­en­de ind­hold med en læse- og lyt­te­ven­lig oplevelse.
  • Podcasts om svind­le­re, diplo­ma­ti, krig og politik.
  • Alt ind­hold til­gæn­ge­ligt i vores app, hjem­mesi­de og i 10+ nyhedsbreve.
image/svg+xml

Du sparer

209 DKK