Udgi­ve­rer­klæ­ring for Medi­e­hu­set Friheden

Vi, stif­ter og ejer­kred­sen bag Medi­e­hu­set Fri­he­den, er gået sam­men om et ide­al. Det er ide­a­let om, at en fri og uaf­hæn­gig pres­se tri­ves bedst uden stats­støt­te. Man kan end­da gå skrid­tet vide­re og sige, at en stats­støt­tet pres­se aldrig kan kal­de sig fri og uaf­hæn­gig. I alle kend­te sam­fund har sta­ten tra­di­tio­nelt været den stør­ste trus­sel mod en fri og uaf­hæn­gig pres­se, og der­for er der noget dybt una­tur­ligt ved, at stort set alle dan­ske medi­er mod­ta­ger stats­støt­te. Hvad der gør pro­ble­ma­tik­ken end­nu mere pikant, er at de sam­me medi­er fører sig frem som om, de er frie og uaf­hæn­gi­ge. Det er de ikke.

Til­hæn­ger­ne af en stats­subsi­di­e­ret pres­se siger ger­ne, at Dan­mark er et lil­le sprog­om­rå­de, og at det der­for er svært at få ender­ne til at mødes. Det kan der være noget om, men alli­ge­vel er det fun­da­men­talt set en usund situ­a­tion, vi befin­der os i, for stats­støt­te til medi­er inde­bæ­rer nem­lig en risi­ko for at få en medi­e­støt­tet stat.

Medi­e­hu­set Fri­he­den er der­for uaf­hæn­gig af stats­støt­te. Vi ønsker ikke, at der skal være pen­ge mel­lem medi­er­ne og sta­ten, og vi går der­for for­re­st med et godt eksempel.

Det fun­da­ment, stif­ter og ejer­kred­sen står på, er ide­a­let om et frit og åbent sam­fund, men bort­set fra det er Medi­e­hu­set Fri­he­den uaf­hæn­gig af ide­o­lo­gi­ske inter­es­ser. Hvad vi hver især har af poli­ti­ske hold­nin­ger spil­ler ingen rol­le her, for Medi­e­hu­set Fri­he­den er hver­ken rødt eller blåt. Det er frit.

Det aller­vig­tig­ste for os er at sik­re, at den jour­na­li­stik, som bedri­ves af Medi­e­hu­set Fri­he­den, i alle for­mer og udga­ver den end måt­te udkom­me i, er så fri og uaf­hæn­gig som muligt. Det giver næsten sig selv, når man kal­der sig Medi­e­hu­set Fri­he­den, men nog­le gan­ge er det nød­ven­digt at skri­ve det bana­le sort på hvidt. Dét er her­med gjort.

Der­for vil vi, stif­ter og ejer­kred­sen bag Medi­e­hu­set Fri­he­den, sam­men erklæ­re, at Medi­e­hu­set Fri­he­den som jour­na­li­stisk fore­ta­gen­de aldrig vil være for­plig­tet af ejer­nes pri­va­te inter­es­ser. Det kan godt være, at vi er trå­dt sam­men for at finan­si­e­re jour­na­li­stik, men vi er ikke trå­dt sam­men for at købe jour­na­li­stik. Den for­skel er alt­af­gø­ren­de, og den står vi der­for vagt om.

Køben­havn d. 19/4 2021
Bjørn Høi Jensen
Denis Viet-Jacobsen
Mik­kel Bülow-Lehnsby
Hen­rik Juul
Peter Engel
Jes­per Theil Thomsen

Køben­havn d. 5/5 2022
Hen­ning Kru­se Petersen
Niels Mortensen
Jan­nik Kru­se Petersen
Chri­sti­an Paulsen
Max Cantor