Udgivererklæring for Mediehuset Friheden

Vi, stifter og ejerkred­sen bag Mediehuset Fri­he­den, er gået sam­men om et ide­al. Det er ide­alet om, at en fri og uafhængig presse trives bedst uden statsstøtte. Man kan end­da gå skridtet videre og sige, at en statsstøt­tet presse aldrig kan kalde sig fri og uafhængig. I alle kendte sam­fund har stat­en tra­di­tionelt været den største trussel mod en fri og uafhængig presse, og der­for er der noget dybt unaturligt ved, at stort set alle danske medi­er mod­tager statsstøtte. Hvad der gør prob­lematikken end­nu mere pikant, er at de samme medi­er før­er sig frem som om, de er frie og uafhængige. Det er de ikke.

Tilhængerne af en statssub­si­dieret presse siger gerne, at Dan­mark er et lille spro­gom­råde, og at det der­for er svært at få enderne til at mødes. Det kan der være noget om, men alligev­el er det fun­da­men­talt set en
usund sit­u­a­tion, vi befind­er os i, for statsstøtte til medi­er inde­bær­er nem­lig en risiko for at få en medi­estøt­tet stat.

Mediehuset Fri­he­den er der­for uafhængig af statsstøtte. Vi ønsker ikke, at der skal være penge mellem medierne og stat­en, og vi går der­for for­rest med et godt eksempel.

Det fun­da­ment, stifter og ejerkred­sen står på, er ide­alet om et frit og åbent sam­fund, men bort­set fra det er Mediehuset Fri­he­den uafhængig af ide­ol­o­giske inter­ess­er. Hvad vi hver især har af poli­tiske hold­ninger spiller ingen rolle her, for Mediehuset Fri­he­den er hverken rødt eller blåt. Det er frit.

Det allervigtig­ste for os er at sikre, at den jour­nal­is­tik, som bedrives af Mediehuset Fri­he­den, i alle for­mer og udgaver den end måtte udkomme i, er så fri og uafhængig som muligt. Det giv­er næsten sig selv, når man kalder sig Mediehuset Fri­he­den, men nogle gange er det nød­vendigt at skrive det banale sort på hvidt. Dét er hermed gjort.

Der­for vil vi, stifter og ejerkred­sen bag Mediehuset Fri­he­den, sam­men erk­lære, at Mediehuset Fri­he­den som jour­nal­is­tisk fore­ta­gende aldrig vil være forpligtet af ejernes pri­vate inter­ess­er. Det kan godt være,
at vi er trådt sam­men for at finan­siere jour­nal­is­tik, men vi er ikke trådt sam­men for at købe jour­nal­is­tik. Den forskel er altafgørende, og den står vi der­for vagt om.

Køben­havn d. 19/4 2021
Bjørn Høi Jensen
Denis Viet-Jacobsen
Mikkel Bülow-Lehnsby
Hen­rik Juul
Peter Engel
Jes­per Theil Thomsen