Fri­heds­bre­vets Lygtemænd

Hvad er en Lygtemand?

Iføl­ge gam­mel over­tro var lyg­te­mæn­de­ne nog­le små, over­na­tur­li­ge væse­ner, der udsty­ret med en lyg­te lok­ke­de rej­sen­de ud i moser.

Nu får ordet en helt anden betyd­ning, for Fri­heds­bre­vet søger nem­lig fri­vil­li­ge med­lem­mer til en gra­ver­grup­pe, der skal bestå af spe­ci­a­li­ster og sam­men hjæl­pe Fri­heds­bre­vet med at kaste lys over land. Den­ne nye og utra­di­tio­nel­le gra­ver­grup­pe kal­der vi for Lygtemændene.

Hvad vi søger er fag­eks­per­ter fra alle dele af sam­fun­det på tværs af køn, alder og etni­ci­tet. Det kan være, at du er sygeple­jer­ske, soci­al­pæ­da­gog eller over­læ­ge. Det kan også være, at du er revisor, råd­gi­ven­de inge­ni­ør eller befa­lings­mand i For­sva­ret. Måske end­da departementschef?

Fri­heds­bre­vet er inter­es­se­ret i oplys­nin­ger, der kan bru­ges til at afslø­re magt­mis­brug, kor­rup­tion og hyk­le­ri i alle kro­ge og afkro­ge af sam­fun­det. Vi ser det som vores opga­ve at afslø­re det, som de, der bestem­mer, ikke vil have kom­mer frem. Det er net­op det, som Lyg­te­mæn­de­ne skal hjæl­pe os med.

Hvis du har tid og over­skud til – helt uløn­net – at vise Fri­heds­bre­vet vej med din lyg­te og dele din ind­sigt og viden med os, er du meget vel­kom­men blandt Lyg­te­mæn­de­nes rækker.

Mere infor­ma­tion om Lyg­te­mæn­de­ne og ansøgning

  • 1. Hvis ano­ny­mi­tet er vig­tigt for dig, kan du være helt tryg. Vi deler ikke dit navn eller iden­ti­tet med nogen, ej hel­ler de andre Lyg­te­mænd – med min­dre du giver os til­la­del­se til det. Der­for kan du være Lyg­te­mand for Fri­heds­bre­vet, uden nogen som helst andre nogen­sin­de får det at vide.
  • 2. Du får dit eget eksem­plar af Lyg­te­mæn­de­nes Skilt, som kun gives til Fri­heds­bre­vets Lyg­te­mænd. Udover skil­tet mod­ta­ger Lyg­te­mæn­de­ne ikke anden kompensation.
  • 3. For at ansø­ge om at bli­ve en del af Lyg­te­mæn­de­ne, skal du sen­de en kort moti­ve­ret ansøg­ning, hvor du rede­gør for din spe­ci­a­li­se­re­de viden og kort beskri­ver din fag­li­ge bag­grund. Fri­heds­bre­vets redak­tion vil bekræf­te, om du bli­ver opta­get offi­ci­elt i Lyg­te­mæn­den­de. Hvis du ikke bli­ver Lyg­te­mand, får du også besked.

Send din ansøg­ning kryp­te­ret.
Vi ser frem til at høre mere om dig.

Prin­ci­pi­elt

Vi på Fri­heds­bre­vet tager ansvar for vores indhold.
Der­for er vi til­meldt Pres­se­næv­net og føl­ger de vej­le­den­de reg­ler for god presseskik.

Kon­takt

Gene­rel­le hen­ven­del­ser og spørgs­mål til abonnement:
Kon­takt redaktionen:
Send for­tro­lig e‑mail til redaktionen: