FAQ

Hvis du ikke fin­der svar på dit spørgs­mål her, kan du sen­de os en mail på hej@frihedsbrevet.dk. Vi sva­rer hur­tigst muligt. Tips sen­des til frihedsbrevet@protonmail.com.

Sene­st opda­te­ret: Man­dag den 18. decem­ber, 2023.

 

Hvor­dan bli­ver jeg medlem? 

Vi er gla­de for, at du spørger.

    • Klik på ‘Bliv med­lem’ i top­pen af siden
    • Vælg, om dit abon­ne­ment skal beta­les måned­ligt eller årligt. Du spa­rer 209 DKK ved at købe årsabonnement
    • Opret en kon­to med email, navn og kodeord
    • Til­føj betalingsoplysninger
    • Hent Fri­heds­bre­vets app, og til­meld dig vores nyhedsbreve

 

Hvor fin­der jeg Fri­heds­bre­vets app?

Du kan hen­te Fri­heds­bre­vet i både App Sto­re og Goog­le Play Store.

Klik her for at hen­te Fri­heds­bre­vets app til iOS

Klik her for at hen­te Fri­heds­bre­vets app til Android

Vi er live med ver­sion 1.0, som intro­du­ce­rer nye opda­te­rin­ger og mulig­he­der for at per­son­lig­gø­re din ople­vel­se med Fri­heds­bre­vets ind­hold. Hvis du har nog­le sær­li­ge ønsker, er du altid vel­kom­men til at dele dem med os. Vi tror på, at vi bli­ver bed­re sådan.

 

Kan jeg bru­ge appen, hvis jeg ikke er med­lem af Frihedsbrevet?

Du kan kun bru­ge appen, hvis du har et aktivt med­lem­skab hos Fri­heds­bre­vet. Ople­ver du, at du ikke kan log­ge ind, skyl­des det, at din beta­ling ikke er gen­nem­ført. I den situ­a­tion kan du enten kon­tak­te os via mail på hej@frihedsbrevet.dk, eller du kan gen­kø­be dit abon­ne­ment (Se læn­ge­re nede).

 

Hvor­dan opsi­ger jeg mit medlemskab?

Du opsi­ger dit med­lem­skab inde på frihedsbrevet.dk/min-konto/

Du skal væl­ge Abon­ne­ment i menu­en, hvor­ef­ter du kan annul­le­re dit med­lem­skab. Vi er natur­lig­vis kede af at høre, at du vil opsi­ge dit abon­ne­ment og håber, at du har lyst til at give os en chan­ce igen en anden gang. 

Vær opmærk­som på, at det er dit eget ansvar at opsi­ge dit med­lem­skab inden en for­ny­el­se på enten en måned eller et år. Opsi­ger du dit med­lem­skab, efter beta­lin­gen er truk­ket, vil din opsi­gel­se træ­de i kraft fra næste periode.

Opsi­gel­ser sker ikke på mail, men du er natur­lig­vis vel­kom­men til at kon­tak­te os med spørgs­mål til oven­stå­en­de, eller hvis du skul­le ople­ve pro­ble­mer, når du for­sø­ger at afmel­de dit med­lem­skab. Du kan ikke opsi­ge dit med­lem­skab i vores app eller via nyhedsbrevene.

 

Kan jeg væl­ge nyheds­bre­ve eller købe med­lem­skab i appen?

Admi­ni­stra­tion af nyheds­bre­ve samt køb og opsi­gel­se af abon­ne­ment skal ske via din pro­fil på vores hjem­mesi­de. Vores app er bereg­net til, at vores akti­ve med­lem­mer kan til­gå alt vores indhold.

 

Jeg har opsagt mit med­lem­skab, men nu har jeg fortr­udt. Hvad gør jeg?

Står dit med­lem­skab som ‘opsi­gel­se mod­ta­get’, er dit abon­ne­ment fort­sat aktivt ind­til din inde­væ­ren­de beta­lings­pe­ri­o­de udlø­ber. Du kan der­for blot tryk­ke Gen­ak­ti­ver. Du fin­der knap­pen inde på Frihedsbrevet.dk/min-konto/abonnement

 

Jeg vil ger­ne skif­te fra måned­lig til årlig beta­ling. Hvor­dan gør jeg?

Du spa­rer 209 kr. ved et årligt med­lem­skab, og der­for giver det god mening at væl­ge årlig beta­ling, hvis du kan lide Fri­heds­bre­vets ind­hold. For at skif­te skal du gå ind under Abon­ne­ment og klik­ke ‘skift til årlig betaling’.

 

Hvor­dan gen­kø­ber jeg et med­lem­skab, hvis jeg tid­li­ge­re har været medlem?

Log ind med din e‑mail og adgangs­ko­de. Der­ef­ter kan du enten klik­ke på Køb abon­ne­ment i top­pen af siden eller under Min kon­to.

 

Hvad koster et med­lem­skab hos Frihedsbrevet?

Et med­lem­skab hos Fri­heds­bre­vet er et såkaldt all-you-can-eat med­lem­skab. Du køber adgang for enten 99 DKK om måne­den eller 979 DKK for et år. Du spa­rer 209 DKK ved at købe et årsmedlemskab.

Des­u­den er der ingen bin­ding. Det bety­der, at du altid kan afmel­de dig, og at du ikke bin­der dig til mere end den peri­o­de, du alle­re­de har betalt for.

 

Min beta­ling er fejl­et – hvad gør jeg?

Når din beta­ling fejl­er, skyl­des det ofte, at vi ikke kun­ne træk­ke beta­lin­gen. Det kan der være fle­re årsa­ger til. Hvis det hand­ler om, at der ikke er dæk­ning på kor­tet, kan du skri­ve til os, og så kan vi træk­ke beta­lin­gen, når der igen er pen­ge på kor­tet. Skyl­des det der­i­mod, at dit beta­lings­kort er udlø­bet, skal du fore­ta­ge dig føl­gen­de: Annul­ler dit nuvæ­ren­de abon­ne­ment, hvor beta­lin­gen ikke kun­ne træk­kes. Køb nyt abon­ne­ment, hvor du ind­ta­ster dine nye oplysninger.

Funk­tio­nen Skift beta­ling er desvær­re ude af drift i øjeblikket.

 

Kan jeg foræ­re et med­lem­skab i gave?

Du kan købe et gave­kort til et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet i vores butik Fri­heds­bre­vet: https://butik.frihedsbrevet.dk. 

 

Jeg hen­ven­der mig fra en virk­som­hed. Kan vi købe et erhvervsabonnement?

Hvis du er inter­es­se­ret i at købe adgang til fle­re ansat­te i en virk­som­hed, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk. Oplys ger­ne CVR-num­mer og antal ønske­de abon­ne­ment­er, når du hen­ven­der dig.

 

Jeg har betalt for et årsa­bon­ne­ment. Kan jeg over­fø­re abon­ne­ment­et til en ny profil? 

Det er ikke muligt at over­fø­re dit abon­ne­ment til en ny pro­fil. I sær­li­ge til­fæl­de, hvor du ikke har adgang til den e‑mailadresse, som din bru­ger er opret­tet med, kon­takt hej@frihedsbrevet.dk.

 

Noget går galt, når jeg er i gang med at købe et abon­ne­ment. Hvad gør jeg?

Hvis noget går galt, mens du er i færd med at købe dit abon­ne­ment, kan det ofte være en god idé at star­te købs­flowet helt på ny via den­ne side: frihedsbrevet.dk/vaelg-abonnement/

Du kan også prø­ve i en anden brow­ser, hvis det­te også ska­ber pro­ble­mer. Hvis du ople­ver pro­ble­mer efter at have for­søgt dig med beg­ge dele, bedes du kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk.

 

Hvor­dan ændrer jeg mailadres­sen til­knyt­tet mit abonnement?

Din e‑mail er unik for den pro­fil, du opret­ter. Hvis du ønsker at bru­ge en anden e‑mail, skal du der­for opret­te en ny pro­fil og der­til købe et abonnement.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg mod­ta­ger for man­ge mails fra jer?

Du kan admi­ni­stre­re dine nyheds­bre­ve her: https://frihedsbrevet.dk/min-konto. Her kan du klik­ke til og fra. Flu­e­ben bety­der til­meldt, og X bety­der afmeldt. Husk at slut­te med at klik­ke på den oran­ge ’Gem valgte’-knap, ellers bli­ver dine præ­fe­ren­cer ikke opda­te­ret.  

 

Hvor­for skal man bru­ge NemID, når man beta­ler for jeres abonnement? 

Det skal man, for­di vi føl­ger reg­ler­ne om kun­deau­ten­ti­fi­ka­tion, som du kan læse mere om på Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sens hjem­mesi­de her.

 

Hvor­dan und­går jeg, at jeres mails lan­der under ’Prom­ove­rings­fa­nen’ i Gmail?

Da vi er et nyt medie, kan det godt tage noget tid, inden diver­se mail­kli­en­ter gen­ken­der os. Der­for sker det, at dine nyheds­bre­ve kan lan­de som promoveringer.

Næste gang du mod­ta­ger et nyheds­brev fra os, f.eks. fra Mads Brüg­ger, kan du flyt­te hans mail til den pri­mæ­re map­pe og sige, at ‘mads@frihedsbrevet.dk’ fremad­ret­tet skal lan­de her. Vi fore­slår, at du gør det­te efter­hån­den, når du mod­ta­ger de for­skel­li­ge nyhedsbreve. 

På den­ne måde er du med til at træ­ne f.eks. Gmail i, at Fri­heds­bre­vet ikke er rek­la­me-mails. Det hjæl­per fak­tisk alle andre med­lem­mer, når du gør dette. 

På for­hånd tak fra os.

 

Kan man lyt­te til ind­hol­det fra Frihedsbrevet?

Ja! Man kan lyt­te til alle artik­ler og podcasts både på hjem­mesi­den og i vores app. For at kun­ne afspil­le lyd på hjem­mesi­den, skal du accep­te­re cookies.

 

Har Fri­heds­bre­vet rabatordninger?

Vi giver rabat til stu­de­ren­de og til fol­ke- og før­tids­pen­sio­ni­ster. Send en mail til hej@frihedsbrevet.dk, som inde­hol­der bevis for, at du er en del af en af de tre grup­per, og vi giver 50 pct. rabat på et års­med­lem­skab. Har du spørgs­mål til raba­t­ord­nin­gen, er du også vel­kom­men til at hen­ven­de dig på oven­stå­en­de e‑mailadresse.

 

Jeg har et tip, hvor­dan sen­der jeg en kryp­te­ret mail?

Vi ser frem til at mod­ta­ge dit tip på frihedsbrevet@protonmail.com

 

Må jeg sen­de en uop­for­dret ansøgninger?

Tak for­di du spør­ger. Vi bli­ver gla­de, når nogen ønsker at arbej­de hos os. Hvis vi ikke har et jobop­slag ude, kan du sen­de din ansøg­ning til job@frihedsbrevet.dkI sådan et til­fæl­de beder vi dig om at skri­ve ‘uop­for­dret ansøg­ning — titel’ i emne­fel­tet. Vi slår som regel stil­lin­ger op på siden her eller Lin­ke­dIn, når vi leder efter nye medarbejdere.