FAQ

Hvis du ikke fin­der svar på dit spørgs­mål her, kan du sen­de os en mail på hej@frihedsbrevet.dk. Vi sva­rer hur­tigst muligt. Tips sen­des til frihedsbrevet@protonmail.com.

Sene­st opda­te­ret: Man­dag den 20. juni, 2022

 

Hvor­dan bli­ver jeg medlem? 

Vi er gla­de for, at du spørger.

  • Klik på ‘Bliv med­lem’ i top­pen af siden
  • Vælg, om dit abon­ne­ment skal beta­les måned­ligt eller årligt. Du spa­rer 199 dkk ved at købe årsabonnement
  • Opret en kon­to med email, navn og kodeord
  • Til­føj betalingsoplysninger
  • Hent Fri­heds­bre­vets app, og til­meld dig vores nyhedsbreve

Husk, at de før­ste 14 dage er gratis.

 

Hvor fin­der jeg Fri­heds­bre­vets app?

Du kan hen­te Fri­heds­bre­vet i både App Sto­re og Goog­le Play Store.

Klik her for at hen­te Fri­heds­bre­vets app til iOS

Klik her for at hen­te Fri­heds­bre­vets app til Android

Vi er live med ver­sion 0.9, som intro­du­ce­rer vores podcastu­ni­vers. Men som 0.9‑navnet måske anty­der, er der meget mere på vej. Hvis du har nog­le sær­li­ge ønsker, er du altid vel­kom­men til at dele dem med os. Vi tror på, at vi bli­ver bed­re sådan.

 

Kan jeg bru­ge appen, hvis jeg ikke er med­lem af Frihedsbrevet?

Du kan kun bru­ge appen, hvis du har et aktivt med­lem­skab hos Fri­heds­bre­vet. Ople­ver du, at du ikke kan log­ge ind, skyl­des det, at din beta­ling ikke er ble­vet gen­nem­ført. I den situ­a­tion kan du enten kon­tak­te os via mail på hej@frihedsbrevet.dk, eller du kan gen­kø­be dit abon­ne­ment (Se læn­ge­re nede).

 

Hvor­dan opsi­ger jeg mit medlemskab?

Du opsi­ger dit med­lem­skab inde på frihedsbrevet.dk/min-konto/

Du skal væl­ge Abon­ne­ment i menu­en, hvor­ef­ter du kan annul­le­re dit med­lem­skab. Vi er natur­lig­vis kede af at høre, at du vil opsi­ge dit abon­ne­ment og håber, at du har lyst til at give os en chan­ce igen en anden gang.  

 

Jeg har opsagt mit med­lem­skab, men nu har jeg fortr­udt. Hvad gør jeg?

Hvis dit med­lem­skab er aktivt, kan du blot tryk­ke Gen­ak­ti­ver. Du fin­der knap­pen inde på Frihedsbrevet.dk/min-konto/abonnement
Vær opmærk­som på, at du ikke kan afmel­de dig via Fri­heds­bre­vet app, men at du skal bru­ge hjemmesiden. 

 

Jeg vil ger­ne skif­te fra måned­lig til årlig beta­ling. Hvor­dan gør jeg?

Du spa­rer 199 kr. ved et årligt med­lem­skab, og der­for giver det god mening at væl­ge årlig beta­ling, hvis du kan lide Fri­heds­bre­vets ind­hold. For at skif­te, skal du kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk. Vi arbej­der på en funk­tion, så du selv kan skif­te fra måned til år.

 

Hvor­dan gen­kø­ber jeg et med­lem­skab, hvis jeg tid­li­ge­re har været medlem?

Log ind med din e‑mail og adgangs­ko­de. Der­ef­ter kan du enten klik­ke på Køb abon­ne­ment i top­pen af siden eller under Min kon­to.

 

Hvad koster et med­lem­skab hos Frihedsbrevet?

Et med­lem­skab hos Fri­heds­bre­vet er et såkaldt all-you-can-eat med­lem­skab. Du køber adgang for enten 79 dkk om måne­den eller 749 dkk for et år. Du spa­rer 199 dkk ved at købe et årsmedlemskab.

Des­u­den er der 14 dages gra­tis prø­ve­pe­ri­o­de, og der er ingen binding.

 

Hvis jeg kun vil mod­ta­ge et par nyheds­bre­ve, får jeg så en anden pris?

Det koster det sam­me, uan­set hvor man­ge nyheds­bre­ve du vil mod­ta­ge. Vi har sat pri­sen med hen­blik på, at man væl­ger at mod­ta­ge 3–4 nyheds­bre­ve, som man ger­ne vil læse hver uge, og at man der­u­d­over kan nyde alt det andet ind­hold, når man har en ledig stund.

Des­u­den arbej­der vi på at til­by­de end­nu mere ind­hold, så du som med­lem både kan være opda­te­ret, bli­ve klo­ge­re og bli­ve underholdt.

 

Min beta­ling er fejl­et – hvad gør jeg?

Når din beta­ling fejl­er, skyl­des det ofte, at vi ikke kun­ne træk­ke beta­lin­gen. Det kan der være fle­re årsa­ger til. Hvis det hand­ler om, at der ikke er dæk­ning på kor­tet, kan du skri­ve til os, og så kan vi træk­ke beta­lin­gen, når der igen er pen­ge på kor­tet. Skyl­des det der­i­mod, at dit beta­lings­kort er udlø­bet, skal du fore­ta­ge dig føl­gen­de: Annul­ler dit nuvæ­ren­de abon­ne­ment, hvor beta­lin­gen ikke kun­ne træk­kes. Køb nyt abon­ne­ment, hvor du ind­ta­ster dine nye oplysninger.

Funk­tio­nen Skift beta­ling er desvær­re ude af drift i øjeblikket.

 

Kan jeg foræ­re et med­lem­skab i gave?

Du kan købe et årsa­bon­ne­ment som gave. Kon­takt os på hej@frihedsbrevet.dk. Vi arbej­der på at gøre det muligt at købe gave­kort direk­te på vores hjemmeside.

 

Jeg hen­ven­der mig fra en virk­som­hed. Kan vi købe et erhvervsabonnement?

Hvis du er inter­es­se­ret i at købe adgang til fle­re ansat­te i en virk­som­hed, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk. Oplys ger­ne CVR-num­mer og antal ønske­de abon­ne­ment­er, når du hen­ven­der dig.

 

Noget går galt, når jeg er i gang med at købe abon­ne­ment. Hvad gør jeg?

Hvis noget går galt, mens du er i færd med at købe dit abon­ne­ment, kan det ofte være en god idé at star­te købs­flowet helt på ny via den­ne side: frihedsbrevet.dk/vaelg-abonnement/

Du kan også prø­ve i en anden brow­ser, hvis det­te også ska­ber pro­ble­mer. Hvis du ople­ver pro­ble­mer efter at have for­søgt dig med beg­ge dele, bedes du kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk.

 

Hvor­dan ændrer jeg mailadres­sen til­knyt­tet mit abonnement?

I øje­blik­ket er det ikke muligt at ændre den mailadres­se, du har skre­vet dig op med. Det er noget, vi arbej­der på at få løst. Vi har dog et par løs­nings­for­slag i mellemtiden:

 • Du kan selv indstil­le din gam­le mail til at vide­re­sen­de vores nyheds­bre­ve til din nye mail
 • Du kan slet­te dit abon­ne­ment og opret­te et nyt med din nye mailadres­se, som der­med bli­ver den email, der er til­knyt­tet dit abonnement
 • Du kan ven­te til sep­tem­ber, hvor det, iføl­ge vores udvik­le­re, bli­ver muligt for os at ændre mailadres­ser, der er knyt­tet til abonnementer

 

Hvad gør jeg, hvis jeg mod­ta­ger for man­ge mails fra jer?

Du kan admi­ni­stre­re dine nyheds­bre­ve her: https://frihedsbrevet.dk/min-konto. Her kan du klik­ke til og fra. Flu­e­ben bety­der til­meldt, og X bety­der afmeldt. Husk at slut­te med at klik­ke på den oran­ge ’Gem valgte’-knap, ellers bli­ver dine præ­fe­ren­cer ikke opda­te­ret.  

 

Hvor­for skal man bru­ge NemID, når man beta­ler for jeres abonnement? 

Det skal man, for­di vi føl­ger reg­ler­ne om kun­deau­ten­ti­fi­ka­tion, som du kan læse mere om på Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sens hjem­mesi­de her.

 

Hvor­dan und­går jeg, at jeres mails lan­der under ’Prom­ove­rings­fa­nen’ i Gmail?

Da vi er et nyt medie, kan det godt tage noget tid, inden diver­se mail­kli­en­ter gen­ken­der os. Der­for sker det, at dine nyheds­bre­ve kan lan­de som promoveringer.

Næste gang du mod­ta­ger et nyheds­brev fra os, f.eks. fra Mads Brüg­ger, kan du flyt­te hans mail til den pri­mæ­re map­pe og sige, at ‘mads@frihedsbrevet.dk’ fremad­ret­tet skal lan­de her. Vi fore­slår, at du gør det­te efter­hån­den, når du mod­ta­ger de for­skel­li­ge nyhedsbreve. 

På den­ne måde er du med til at træ­ne f.eks. Gmail i, at Fri­heds­bre­vet ikke er rek­la­me-mails. Det hjæl­per fak­tisk alle andre med­lem­mer, når du gør dette. 

På for­hånd tak fra os.

 

Kan man lyt­te til ind­hol­det fra Frihedsbrevet?

Ja! Man kan lyt­te til alle artik­ler og podcasts både på hjem­mesi­den og i vores app. For at kun­ne afspil­le lyd på hjem­mesi­den, skal du accep­te­re cookies.

 

Har Fri­heds­bre­vet rabatordninger?

Vi giver rabat til stu­de­ren­de og til fol­ke- og før­tids­pen­sio­ni­ster. Send en mail til hej@frihedsbrevet, som inde­hol­der bevis for, at du er en del af en af de tre grup­per, og vi giver 50 pct. rabat på et års­med­lem­skab. Har du spørgs­mål til raba­t­ord­nin­gen, er du også vel­kom­men til at hen­ven­de dig på oven­stå­en­de e‑mailadresse.

Jeg har et tip, hvor­dan sen­der jeg en kryp­te­ret mail?

Vi ser frem til at mod­ta­ge dit tip på frihedsbrevet@protonmail.com

 

Må jeg sen­de en uop­for­dret ansøgninger?

Tak for­di du spør­ger. Vi bli­ver gla­de, når nogen ønsker at arbej­de hos os. Hvis vi ikke har et jobop­slag ude, kan du sen­de din ansøg­ning til job@frihedsbrevet.dkI sådan et til­fæl­de beder vi dig om at skri­ve ‘uop­for­dret ansøg­ning — titel’ i emne­fel­tet. Vi slår som regel stil­lin­ger op på siden her eller Lin­ke­dIn, når vi leder efter nye medarbejdere.