Den Kor­te Avis brag­te ulov­li­ge video­er af rus­si­ske krigsfanger

Medi­et Den Kor­te Avis brag­te i en arti­kel i ons­dags en ræk­ke video­er af rus­si­ske krigs­fan­ger, der angi­ve­ligt skul­le være taget til fan­ge af den ukrain­ske sik­ker­heds­styr­ke. “Det er ulov­ligt,” lyder vur­de­rin­gen fra Ken­neth Øhlens­chlæ­ger Buhl, der er orlog­s­kap­ta­jn, for­sker ved For­svar­sa­ka­de­mi­et og ph.d. i fol­ke­ret med spe­ci­a­le inden­for kri­gens love. Ralf Pit­tel­kow, der er ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på medi­et, oply­ser efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se, at Den Kor­te Avis har slet­tet artik­len fra deres hjem­mesi­de på bag­grund af en hen­ven­del­se fra en læser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.