Fri Mads #62 – Radi­ka­le lyt­ter. Før de beslutter.


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser

Hvis du er en af de man­ge flit­ti­ge sam­funds­bor­ge­re, der i dag hav­de før­ste dag til­ba­ge i ham­ster­hju­let efter en lang, vel­fortjent som­mer­fe­rie, så vil jeg lige star­te med at ønske dig et stort vel­kom­men til­ba­ge til vir­ke­lig­he­den og en rig­tig god arbejds­lyst! Det sid­ste er vig­tigt. Især hvis du er sygeple­jer­ske, pæda­gog eller lærer, for jer bli­ver der man­gel på i frem­ti­den. Antal­let af ansøg­nin­ger til de tre uddan­nel­ser er nem­lig styrt­dyk­ket, og det for­kla­rer vores uddan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Jes­per Peter­sen med den­ne dybsin­di­ge analyse: 

“Der er en ten­dens i tiden, der til­si­ger, at jo mere aka­de­misk en uddan­nel­se er, jo fine­re er den.” 

Jes­per Peter­sen er selv meget fin på den, for han har nem­lig en bachel­or i statskund­skab, så måske er det der­for, han føler, at han har reg­net ver­den ud og i ram­me alvor tror, at det er uddan­nel­ses­snob­be­ri, der har sør­get for en ned­gang på 18 pro­cent i ansøg­nin­ger til sygeple­jer­skeud­dan­nel­sen, og ikke at man som fær­di­g­ud­dan­net sygeple­jer­ske har udsigt til at bli­ve afløn­net i hon­ning­hjer­ter, hvis man har ydet en ekstra­or­di­nær arbejdsindsats. 

Én, jeg i hvert fald ved har sin før­ste rig­ti­ge arbejds­dag efter en meget lang – men knap så vel­fortjent – som­mer­fe­rie, er Radi­ka­le Ven­stres poli­ti­ske leder Sofie Car­sten Niel­sen. I anled­nin­gen af hen­des hjem­komst fra Syd­frank­rig har jeg dedi­ke­ret en god del af ugens nyheds­brev til at hand­le om Radi­ka­le på bag­grund af vores histo­rie om de eks­pert­vur­de­rin­ger, par­ti­et ind­hen­te­de, inden man beslut­te­de sig for at lade være med at støt­te en advokatvurdering. 

Jeg ved godt, at alt, der invol­ve­rer Radi­ka­le, ved før­ste øje­kast ser rig­tig kede­ligt ud, men jeg håber, at det alli­ge­vel kan lyk­kes mig at få dig til at læse med. 

Før jeg når til dét, vil jeg dog lige skri­ve lidt om noget af den frem­ra­gen­de jour­na­li­stik, som du den sene­ste uge er gået glip af, hvis du ikke er med­lem af Frihedsbrevet. 

En babusj­ka-duk­ke af løgn og bedrag

Det har ikke skor­tet på kri­ti­ske histo­ri­er om den på over­fla­den meget suc­ces­ful­de tech-iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth og hen­des virk­som­hed Cano­py­LAB. Det hele så ellers så flot ud: En ung dansk kvin­de med flygt­nin­ge­bag­grund, karis­ma­tisk som få, gør lynkar­ri­e­re som iværk­sæt­ter og ska­ber på bag­grund af sin egen ph.d.-forskning en e‑læringsplatform, der skal revo­lu­tio­ne­re den måde, folk lærer på i hele ver­den – sær­ligt i udvik­ling­s­lan­de. Pro­mi­nen­te inve­sto­rer kaster mil­li­o­ner af kro­ner efter hen­de, for de kan se, at hér er noget gan­ske sær­ligt. Den fremad­stormen­de pionér bli­ver udvalgt til et sær­ligt og meget pre­sti­ge­fyldt ledel­ses­pro­gram med sel­ve­ste Bara­ck Oba­ma for bor­den­den, og hun bli­ver udpe­get af Dansk Erhverv som en af 25 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, man bør ken­de. Hun bli­ver desvær­re (næsten) også ind­lem­met i besty­rel­sen hos os på Frihedsbrevet. 

Men som man siger, så er ikke alt, der glim­ter, guld, og siden star­ten af året har især Ekstra Bla­det været stor­le­ve­ran­dør af kri­ti­ske avis­for­si­der om “tech-dron­nin­gen”, som hun er ble­vet døbt af avisen. 

Det vil tage for lang tid at opli­ste alle de afslø­rin­ger, som først Ekstra Bla­det og siden Fri­heds­bre­vet og Ber­ling­s­ke har begå­et om Sahra-Josep­hine Hjorth, og som har gjort, at der ikke læn­ge­re kan her­ske meget tvivl om, at hun er en pro­fes­sio­nel fup­ma­ger. En babusj­ka-duk­ke af løgn og bed­rag, som åben­ba­rer noget nyt og end­nu mere for­rykt, hver gang man skr­æl­ler et lag af. Det er selv­føl­ge­lig for­ar­ge­ligt, men det er også vir­ke­lig, vir­ke­lig fasci­ne­ren­de, hvor stærk en pro­fil man hur­tigt kan ska­be sig i erhvervs­li­vet og i medi­er­ne med gode tale­ga­ver og en liv­lig fantasi. 

En af de ting, som Ekstra Bla­det tid­li­ge­re har afslø­ret, er, at den ph.d.-titel, som Sahra-Josep­hine Hjorth har smyk­ket sig med, ikke eksi­ste­rer, da hun aldrig har fær­dig­gjort sin ph.d. Siden har vi her på Fri­heds­bre­vet kun­net for­tæl­le, at hun også har brugt den fal­ske uddan­nel­se til at søge om offent­li­ge støt­te­kro­ner hos Innova­tions­fon­den. Afslø­rin­ger­ne er bestemt ikke uvæ­sent­li­ge, for er der én ting, der går igen, når Sahra-Josep­hine Hjorth for­tæl­ler histo­ri­en om ska­bel­sen af sin tech-virk­som­hed, er det, at den er byg­get på hen­des ph.d.-forskning.

I tirs­dags kun­ne vores finans­re­dak­tion så brin­ge den meget opsigtsvæk­ken­de histo­rie, at Sahra-Josep­hine Hjorth fak­tisk har for­søgt at lave noget forsk­ning, der rela­te­rer sig til virk­som­he­dens e‑læringsplatform.

Det dre­jer sig dog om en ikke-udgi­vet viden­ska­be­lig arti­kel fra 2018, hvor hun ana­ly­se­rer de tre plat­for­me Face­book, Goog­le og sin egen Cano­py­LAB. En arti­kel, som er ble­vet afvist og dum­pet med et brag af tids­skrif­tet Inte­r­a­cti­ve Lear­ning Environ­ments. Når man læser tids­skrif­tets grun­di­ge eva­lu­e­ring, er det fak­tisk en ret vild ople­vel­se. Artik­len får lavest muli­ge karak­ter på en lang ræk­ke punk­ter og mod­ta­ger i det hele taget søn­der­lem­men­de kritik: 

“Der er ingen resul­ta­ter i artik­len, som er under­støt­tet af viden­ska­be­lig doku­men­ta­tion,” står der eksem­pel­vis i afvisningsbrevet. 

Det er jo slemt nok i sig selv, men det, der gør, at histo­ri­en én gang for alle under­stre­ger Sahra-Josep­hine Hjort­hs grund­læg­gen­de man­gel på tro­vær­dig­hed, er, at hun via en med­ar­bej­der i sin virk­som­hed i uge­vis har for­søgt at lyve om sin invol­ve­ring i det dum­pe­de forsk­nings­for­søg ved blandt andet at opdig­te et falsk citat fra en repræ­sen­tant for det ame­ri­kan­ske tids­skrift, som skul­le næg­te, at Sahra-Josep­hine Hjorth hav­de noget at gøre med forsk­nin­gen. Jeg har fra nært hold kun­net se, hvor­dan jour­na­li­ster­ne er ble­vet mere og mere lan­ge i ansig­ter­ne, hver gang Sahra-Josep­hine Hjorth og hen­des virk­som­hed har lagt end­nu et røgslør ud. Jeg for­står dem godt, for det er selv­føl­ge­lig en både ener­ve­ren­de og lang­som­me­lig pro­ces, når man som jour­na­list hele tiden skal til­ba­ge og fak­tatjek­ke nye skif­ten­de for­kla­rin­ger, som en per­son kom­mer med, men jeg for­nem­mer, at det er en uund­gå­e­lig­hed, når det dre­jer sig om Sahra-Josep­hine Hjorth. 

It’s not the cri­me, it’s the cover up, siger man, men i det her til­fæl­de synes jeg, det står meget klart, at den engang så loven­de tech-iværk­sæt­ter gør sig skyl­dig i beg­ge dele, og jeg kan ikke anbe­fa­le den­ne mage­lø­se arti­kel fra vores jour­na­li­ster Chri­sti­an Ste­mann og Mik­kel Jen­sen nok, så hvis du ikke har fået læst eller lyt­tet til den, så sny­der du vir­ke­lig dig selv. Som bonu­s­in­fo kan jeg i øvrigt oply­se om, at vi har mere på vej om fæno­me­net Sahra-Josep­hine Hjorth. 

Oran­ge is the New Bla­ck – på dansk

Noget andet fra kate­go­ri­en “pro­ble­ma­tisk, men fasci­ne­ren­de”, som vi for­le­den skrev om på Fri­heds­bre­vet, er for­hol­de­ne i fængs­let i Jyderup, hvor der kun er kvin­de­li­ge ind­sat­te. Vores jour­na­list Hel­le Fuus­a­ger har gen­nem læn­ge­re tid fulgt en ræk­ke fan­ger fra Dan­marks før­ste kvin­de­fængsel, og det er der kom­met noget højst inter­es­sant ud af. Bevæg­grun­de­ne for, at man i det hele taget tog ini­ti­a­tiv til at etab­le­re kvin­de­fængs­let, var ambi­tio­ner om at styr­ke tryg­he­den for de ind­sat­te og skrue op for reso­ci­a­li­se­rin­gen. Men fra fan­ger­ne lyder det, at det langt fra er sket. 

“Fore­stil dig en hel­ve­des mas­se bor­der­li­ne-piger spær­ret inde sam­men. Så kan du selv tæn­ke dig til resten. Det er van­vit­tigt her,” som en ind­sat udtryk­ker det i artik­len. Sam­me toner lyder det fra en til­lids­re­præ­sen­tant i Fængsels­for­bun­det, som har arbej­det i Jyderup Fængsel både før og efter omlægningen. 

Jeg er klar over, at det er umu­ligt at lave jour­na­li­stik om for­hol­de­ne i det dan­ske fængselsvæ­sen, uden at man bli­ver mødt af det obliga­to­ri­ske “øhh, men det skal jo ikke være et hote­l­op­hold at sid­de i fængsel”-argument. Fængsels­for­hold er alt­så ikke noget, man som udgangs­punkt bli­ver spe­ci­elt popu­lær hos sine læse­re af at afdæk­ke, men grun­den til, at det alli­ge­vel er vig­tigt at skri­ve om, er selv­føl­ge­lig, at vi som sam­fund er bedst tjent med, at de men­ne­sker, der løsla­des, kom­mer ud som nye og bed­re ver­sio­ner af dem selv. Når man læser, hvad der sker – og lige så vig­tigt – hvad der ikke sker inde i fængs­let i Jyderup, så vir­ker det, som om sam­fun­dets inter­es­se, og der­med din og min inter­es­se, hver dag bli­ver modarbejdet. 

Uan­set hvad kom­mer vi til at skri­ve mere om sagen i den kom­men­de tid, og hvem ved? Måske kom­mer der også hen ad vej­en en podcast, som kan give dig et spæn­den­de ind­blik i dag­lig­da­gen i Dan­marks kvin­de­fængsel. Du kan gå i gang med den før­ste arti­kel her. 

Den radi­ka­le retsstat

Noget af det mest febril­ske, man her i som­me­ren 2022 har kun­net føl­ge med i, har været Radi­ka­les tango med rets­sta­ten. I sig selv rimer de to ting ellers på hin­an­den. Alle har vel prø­vet at sid­de til et mid­dags­sel­skab med en radi­kal per­son, der er så kede­lig og ordent­lig, at bare tan­ken om at gå en tur på æbler­ov får blo­det til at stiv­ne i hele krop­pen på ved­kom­men­de. En The­resa May-agtig skik­kel­se, hvis vil­de­ste udskej­el­se er, at ved­kom­men­de engang som barn har løbet igen­nem en hve­de­mark uden til­la­del­se. En per­son, der inderst inde defi­ne­rer sig selv som tek­no­krat (he/him) og er stolt af det. 

Nej, den radi­ka­le selv­for­stå­el­se som sam­fun­dets pedel, en slags moralsk gate­ke­e­per, er ikke til at tage fejl af, og måske var det også det, der gjor­de, at den tid­li­ge­re poli­ti­ske leder Mor­ten Øster­gaard efter et langt og pin­ligt for­løb om en hånd på en par­ti­fæl­les lår måt­te for­la­de dansk poli­tik helt og alde­les. Det var ikke hån­den, men hånd­te­rin­gen, blev der mes­set igen og igen, men jeg tror alli­ge­vel ikke, at en 10 år gam­mel hæn­del­se af den karak­ter hav­de ført til exit for den poli­ti­ske leder i andre par­ti­er end hos Radikale. 

Radi­ka­le er for åben­hed, imod magt­fuld­kom­men­hed, lyt­ter til eks­per­ter og respek­te­rer kold jura som ingen andre i det­te land. 

“Vi lyt­ter. Før vi beslut­ter,” lød engang et af deres kampag­ne­slo­gans, og udover at det for­ment­lig er den ene­ste tekst nogen­sin­de, hvor Met­te Fre­de­rik­sen er ble­vet over­gå­et i lavt lixtal, så indram­me­de det også meget fint, hvor­dan Radi­ka­le ger­ne vil opfat­tes af omver­de­nen: Som et slags nøg­ter­nt organ, der ven­der sig mod eks­per­ter­ne, for­sker­ne, øko­no­mer­ne og juri­ster­ne, som var det solens strå­ler. Et par­ti, der ikke lyt­ter til mave­for­nem­mel­sen, men til Kar­novs lovsam­ling. Eller som par­tiets davæ­ren­de retsord­fø­rer udtryk­te det, da Radi­ka­le stem­te for en rigs­rets­sag mod Inger Støjberg: 

“Dan­mark er en rets­stat. Jura står over poli­tik. Radi­ka­le Ven­stre til­slut­ter sig rigs­ret­stil­ta­len. Med lov skal land bygges.” 

Blandt andet der­for har det også været en meget sæl­som ople­vel­se at føl­ge med i, hvor­dan den poli­ti­ske ledel­se inde på Chri­sti­ans­borg har lig­net en hund i et spil keg­ler i for­bin­del­se med minks­kan­da­lens slut­spil. Bedst eksem­pli­fi­ce­ret ved, at den poli­ti­ske leder Sofie Car­sten Niel­sen hav­de valgt at rej­se væk på som­mer­fe­rie, dagen inden Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning udkom, hvil­ket hun efter min mening er slup­pet alt for bil­ligt fra. 

På man­ge måder er den ulov­li­ge ordre om at afli­ve alle mink sel­ve ker­nen af, hvad Sofie Car­sten Niel­sen tid­li­ge­re har været ude at kri­ti­se­re Met­te Fre­de­rik­sens rege­ring for. I et stort anlagt inter­view med Ber­ling­s­ke kri­ti­se­re­de hun i novem­ber rege­rin­gen for at bru­ge sine embeds­mænd på “en far­lig måde”, beskrev hvor­dan “rege­rin­gen luk­ker sig om sig selv”, udvi­ser “rin­ge­agt for Fol­ke­tin­get”, sam­ti­dig med at hun kri­ti­se­re­de rege­rin­gen for en hidtil uset magt­fuld­kom­men­hed. Et kras­børstigt inter­view, som jeg ikke umid­del­bart tæn­ker, at Met­te Fre­de­rik­sen har kvit­te­ret for med hjer­te-emo­jis på sms. 

Så hvor­dan hæn­ger det dog sam­men, at en radi­kal poli­tisk leder, der har ret­tet så vold­som kri­tik mod rege­rin­gen, bare skri­der på ferie lige inden gransk­nin­gen af mink­for­lø­bet, som hun selv har været med til at bestil­le, skul­le udkom­me? Sva­ret er selv­føl­ge­lig, at det slet ikke hæn­ger sam­men. Det er dybt bizart, og man kan jo bare spør­ge folk som Carl Holst eller Lene Esper­sen, hvor­dan de tror, reak­tio­nen mon hav­de været, hvis en mini­ster hav­de pri­o­ri­te­ret sådan i en lig­nen­de situation. 

Nuvel, Sofie Car­sten Niel­sen er ikke mini­ster, men som par­la­men­ta­risk grund­lag udfyl­der hun en mindst lige så vig­tig rol­le som kon­trol­lant af rege­rin­gen. Selv bedy­re­de hun på Ins­ta­gram, at hun selv­føl­ge­lig vil­le star­te sin ferie i Frank­rig med at læse Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning, men sig­na­let var ikke til at tage fejl af, og i bag­klog­ska­bens lys kun­ne man alle­re­de dér ane, hvor­dan man i Radi­ka­le momen­tant hav­de tabt inter­es­sen for rets­sta­ten. Det næste vink med en vogn­stang fik vi så, da Radi­ka­le kvie­de sig ved at stil­le op til inter­view i kølvan­det på offent­lig­gø­rel­sen af kom­mis­sio­nens beretning. 

Det sto­re spørgs­mål stod ellers så flot og blin­ke­de, bøjet i neon: Skul­le der bestil­les en advo­kat­vur­de­ring, som kun­ne klar­læg­ge, om der var grund­lag for at rej­se en rigs­rets­sag mod Met­te Fre­de­rik­sen og rege­rin­gen? Sofie Car­sten Niel­sens sted­fortræ­der Andreas Ste­en­berg rend­te sam­men­bidt og udpint rundt på Chri­sti­ans­borgs gan­ge og hen­vi­ste til, at “man skyl­der de men­ne­sker, det hand­ler om (min­kav­ler­ne, red.), at man nu læser ned i det her”, og at Radi­ka­le nu vil­le råd­fø­re sig med nog­le eksperter. 

Så det, du siger, er, at I lyt­ter (kunst­pau­se)… før I beslut­ter, Andreas Ste­en­berg?, vil­le man ger­ne have hørt en jour­na­list spør­ge ham om, men så god var ver­den desvær­re ikke den dag. 

Det radi­ka­le ima­ge som den san­de vog­ter af rød bloks samvit­tig­hed faldt fra hin­an­den et par dage sene­re, da det stod klart, at par­ti­et ikke vil­le bak­ke op om advo­kat­vur­de­rin­gen af poten­ti­a­let for en rigs­rets­sag. Efter et langt og – fore­stil­ler jeg mig – død­ke­de­ligt pro­for­ma-møde med hoved­be­sty­rel­sen, udgik en skri­vel­se fra Sofie Car­sten Niel­sens som­mer­re­si­dens i Frankrig: 

“Selv­om det er svært, skal vi evne at adskil­le jura og poli­tik. Magt­fuld­kom­men­hed er ikke ulov­ligt. Og i den her sag kan vi ikke pla­ce­re ansva­ret ved advo­ka­ter. Vi kan ikke gem­me os bag en advo­kat­vur­de­ring. Det her er et poli­tisk ansvar, vi skal tage på os,” skrev hun blandt andet. 

Jamen hov, tæn­ker du så, var Radi­ka­les helt kla­re udmel­ding i spørgs­må­let om Inger Støj­bergs rigs­rets­sag ikke, at jura stod over poli­tik? Og jo, det var det, men du må ikke begyn­de at gri­ne end­nu, for det er ikke engang det mest komi­ske ved Sofie Car­sten Niel­sens hypo­cri­sie, som er ordet for hyk­le­ri på de kan­ter, hvor hun sty­re­de sla­gets gang fra. 

Nu vil­le hun nem­lig bede stats­mi­ni­ste­ren om at udskri­ve valg efter som­mer­fe­ri­en, og det skul­le ske inden Fol­ke­tin­gets åbning i okto­ber, ellers vil­le Radi­ka­le udtryk­ke mistil­lid til rege­rin­gen og der­med væl­te den. 

Met­te Fre­de­rik­sen må have slå­et sig på låre­ne af grin over det­te syre­de num­mer. Først bli­ver hun fre­det og slip­per for en stor under­sø­gel­se af, om hun kan stil­les for en rigs­ret, ankla­get for grov uagtsomhed. 

Der­næst må stats­mi­ni­ste­ren vide, at hen­des par­la­men­ta­ri­ske grund­lag på tids­punk­tet sid­der ved en swim­m­ing­pool 1500 kilo­me­ter væk og (går jeg ud fra) prop­per sig hvid­vin­s­dam­pe­de sneg­le, og det må et eller andet sted have været en smu­le fri­sten­de for hen­de bare at udskri­ve et lyn­valg og se Sofie’s Choi­ce udspil­le sig: Vil den radi­ka­le par­ti­le­der ofre som­mer­fe­ri­en i Syd­frank­rig eller fol­ke­tings­val­get? Nu hvor kul­mi­na­tio­nen på en poli­tisk skan­da­le, der alle­re­de er skre­vet med fed i histo­ri­ebø­ger­ne, ikke kun­ne få hen­de til at udsky­de feri­en med tre-fire dage, er jeg fak­tisk lidt i tvivl om, hvad hun vil­le vælge. 

Der­u­d­over må det have været åben­lyst for Met­te Fre­de­rik­sen, at der bli­ver peget på hen­de med et gevær, der er ladt med løst krudt. For fore­stil dig lige situ­a­tio­nen, hvor Radi­ka­le væl­ter rege­rin­gen op til Fol­ke­tin­gets åbning for så at pege på den sam­me stats­mi­ni­ster lige bag­ef­ter. Nu skal Dan­mark rig­tigt have en frisk start, god­dag mand, økseskaft. 

Men bare vent. Det bli­ver end­nu mere fjol­let. I ons­dags kun­ne vi på Fri­heds­bre­vet nem­lig brin­ge to inter­views med de eks­per­ter, som Ste­en­berg hav­de lovet at kon­sul­te­re som led i over­vej­el­ser­ne om, hvor­vidt man vil­le støt­te en advo­kat­vur­de­ring. Det viser sig, at beg­ge eks­per­ter tal­te med Andreas Ste­en­berg kun få timer efter den cir­ka 1500 sider lan­ge rap­port blev offent­lig­gjort, og at de der­for selv­føl­ge­lig langt fra hav­de kun­net nå at læse den ful­de beret­ning igen­nem. Der­for blev vur­de­rin­ger­ne også givet med sto­re forbehold. 

Men hvor­for nu det hast­værk, når Ste­en­berg ellers hav­de gået og sagt til pres­sen, at det var meget vig­tigt “af hen­syn til de men­ne­sker, det her dre­jer sig om”, at man læste grun­digt ned i mate­ri­a­let? Det er meget svært at få til at give mening, med­min­dre det for­hol­der sig sådan, at Sofie Car­sten Niel­sen og Andreas Ste­en­berg på for­hånd hav­de hand­let af, at der ikke skul­le være for stor bal­la­de, uan­set hvad Mink­kom­mis­sio­nens rap­port inde­holdt af arti­ge sager. Og at de hele tiden bare ger­ne har vil­let have et dej­ligt fol­ke­tings­valg til efter­å­ret efter en god, lang som­mer­fe­rie og så en hånd­fuld mini­ster­po­ster på den anden side, når dan­sker­ne har glemt alt om mink og magtfuldkommenhed. 

Uan­set hvad der præ­cis er op og ned i den radi­ka­le logik, er den i hvert fald kort­slut­tet. Her til sidst vil jeg lige cite­re den tid­li­ge­re man­ge­åri­ge lands­for­mand i Radi­ka­le Ven­stre Søren Bald: 

“Hvis der er et ønske om at væl­te Met­te Fre­de­rik­sen, sam­ti­dig med at man stræ­ber efter mini­ster­po­ster, så skal man jo til behand­ling for skizofreni.” 

I øvrigt…

1. Hvis du så TV Avi­sen på DR1 ons­dag aften, hav­de du den tvivls­om­me for­nø­jel­se af at se kar­ri­e­repo­li­ti­ke­ren, der aldrig rig­tigt har gjort kar­ri­e­re, Tor­sten Scha­ck Peder­sen, fra Ven­stre tone frem på skær­men. Anled­nin­gen var de lan­ge, uli­de­li­ge køer, som græn­se­kon­trol­len har været skyld i. Græn­se­kon­trol­len bli­ver i indsla­get omtalt som mid­ler­ti­dig, hvil­ket er svært at sige uden sam­ti­dig at kom­me til at fni­se, for­di den har været der siden 2016. Det er den for­ba­ske­de ter­r­ortrus­sel, som gør, at vi er nødt til at bli­ve ved med at for­læn­ge den, for­tæl­ler Tor­sten Scha­ck i indsla­get, men han kan ikke kom­me med nog­le eksemp­ler på, at græn­se­kon­trol­len har for­hin­dret ter­r­o­ri­ster i at kom­me over græn­sen, da inter­viewe­ren spør­ger ham til det. Til gen­gæld hav­de Ven­stre-poli­ti­ke­ren for­be­redt en stærk one­li­ner hjemmefra: 

“Her og nu kræ­ver det, at rege­rin­gen kom­mer ud af hæn­ge­køj­en og i arbejd­s­tø­jet,” lød det fra ham, og mere uop­find­somt bli­ver det vel ikke? Tor­sten Scha­ck Peder­sen min­der mig om den type men­ne­sker, der i 2022 bli­ver ved med at gå og sige udtryk­ke­ne “så kan han lære det” og “bob bob bob”, og som synes, at Team Easy On-san­gen fra Dren­ge­ne fra Angora sta­dig er her­re­sjov at sæt­te på anlæg­get til fester. 

2. Hvis du har fulgt med i mit nyheds­brev de sene­ste uger, så ved du, at jeg har det halv­stramt med poli­ti­ke­re, der kli­strer sig op ad de dan­ske cykel­stjer­ner for at kun­ne snyl­te på deres succes. 

Måske vil det afslø­re mig som maso­chist, men jeg kun­ne selv­føl­ge­lig ikke lade være med at sid­de i mit som­mer­hus og føl­ge med på tv i fejrin­gen af Jonas Vin­ge­gaard på Køben­havns Råd­hus – kun for at se, hvil­ke poli­ti­ke­re der vil­le gå længst for en sel­fie med den dan­ske folkehelt. 

Pri­sen for den mest des­pe­ra­te optræ­den skal i den for­bin­del­se gå til erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup, som syn­tes, at det søm­me­de sig at stil­le sig an på et foto med Jonas Vin­ge­gaard og Vin­ge­gaards gam­le cykel­klub i Thy. Som om Kol­lerup, der selv er fra Thy, også betrag­ter sig selv som en af drengene. 

Jeg blev så for­bløf­fet, at jeg blev nødt til at tage et foto af optrin­net, og det gik så stærkt, at jeg ikke nåe­de at få fjer­net mine fød­der fra bil­led­ram­men inden, og der­for skal jeg på for­hånd adva­re om stær­ke billeder: 

På Twit­ter er der andre end mig, der faldt over Simon Kol­lerups trang til at møve sig ind, hvor han umid­del­bart ikke har noget at gøre. Blandt andet seni­o­r­kor­re­spon­dent Kir­sten Bir­git Schi­øtz Kretz Hørs­holm fra Den Kor­te Radio­a­vis, som gav erhvervs­mi­ni­ste­ren en ordent­lig svada. 

Det er ikke hver­dagskost, at poli­ti­ke­re føler sig kal­det til at sid­de og dis­ku­te­re med en sati­re­pro­fil, men det har åben­bart gjort så ondt på Kol­lerup, at han tog til genmæle:

Læg mær­ke til, hvor­dan Kol­lerup i sit svar til Kir­sten Bir­git igen for­sø­ger at fore­gi­ve at være en af dren­ge­ne ved at ind­le­de sit twe­et med “Søde Kir­sten, alt­så”, som om de to har en fæl­les histo­rik, og at det hele bare er en del af noget hyg­ge­lig værk­steds­hu­mor de to imellem. 

Des­u­den undre­de det mig, hvad i alver­den en erhvervs­mi­ni­ster i det hele taget laver til et hyl­destar­ran­ge­ment af en sport­s­stjer­ne på Køben­havns Råd­hus. For­kla­rin­gen er, at den dan­ske Tour-start hører hjem­me under Erhvervs­mi­ni­ste­ri­et, og der­for er det ble­vet beslut­tet, at Kol­lerup skul­le repræ­sen­te­re rege­rin­gen til fejrin­gen. Han skul­le også hol­de tale, og til TV 2 Lor­ry sag­de han om talen, at den var “næsten lige så svær at skri­ve som talen til mit bryl­lup, for­di jeg skal sæt­te ord på følel­ser”, hvil­ket er tem­me­lig ufor­stå­e­ligt, da det ene­ste svæ­re ved at skri­ve en kli­chéta­le til en dansk vin­der af Tour de Fran­ce må være den del, der hand­ler om, hvor­for det lige præ­cis er Simon Kol­lerup, der hol­der den. 

Hvad Grand Départ har at gøre med Jonas Vin­ge­gaards arrivé på råd­hu­set, ved jeg alt­så ikke, for selv­om nog­le poli­ti­ke­re måske tror det, har den dan­ske Tour de Fran­ce-start ikke noget at gøre med, at Jonas Vin­ge­gaard kom først op ad de fran­ske bjerge. 

Big Dick Louis

En kol­le­ga gjor­de mig så opmærk­som på, hvor­dan erhvervs­mi­ni­ste­ren igen­nem læn­ge­re tid har for­søgt at bran­de sig selv i offent­lig­he­den gen­nem blandt andet et vir­ke­lig gustent inter­view med uge­bla­det Se og Hør. Artik­len ind­le­des sådan her: 

“På Chri­sti­ans­borgs gan­ge går han under kæle­nav­net Tour de Fran­ce-mini­ste­ren. Dels for­di hans mini­ste­ri­um har arbej­det på at få ver­dens stør­ste cykel­løb til Dan­mark, dels for­di han selv hop­per i sad­len, når møde­r­ne er overstået.” 

Her er det vig­tigt at under­stre­ge, at selv­om det er rig­tigt, at Erhvervs­mi­ni­ste­ri­et har været vig­ti­ge i pro­ces­sen for at få Tour de Fran­ce-star­ten til Dan­mark, så har det umid­del­bart ikke sær­lig meget med Simon Kol­lerup at gøre, da det blev beslut­tet, læn­ge inden han over­ho­ve­det sat­te fod i mini­ste­ri­et under en helt anden rege­ring. Det anta­ger jeg, at folk på Bor­gen godt ved, og der­for har jeg selv­føl­ge­lig også meget svært ved at tro på, at poli­ti­ker­ne på gan­ge­ne går og kal­der Kol­lerup for “Tour de Fran­ce-mini­ste­ren” – ale­ne for­di han engang imel­lem kører på moun­tain­bi­ke i Hareskoven. 

Det fik mig til at tæn­ke på min gam­le ven Lou­is, der i gym­na­si­et star­te­de øge­nav­net “Big Dick Lou­is” om sig selv, selv­om han (iføl­ge mine oplys­nin­ger) er meget gen­nem­snit­ligt udru­stet for­ne­den. I fle­re soci­a­le sam­men­hæn­ge kun­ne man såle­des høre Lou­is brok­ke sig højlydt over, at folk gik og kald­te ham Big Dick Lou­is, selv­om ingen gjor­de det, og lige plud­se­lig begynd­te kal­de­nav­net fak­tisk så småt at spre­de sig til Lou­is’ sto­re mor­skab og tilfredsstillelse. 

Det er svært ikke at lege med tan­ken om, at Simon Kol­lerup har været ude i en lig­nen­de manøv­re, da han til Se og Hør for­tal­te om, hvor­dan folk inde på Chri­sti­ans­borg går og kal­der ham for “Tour de Fran­ce-mini­ste­ren” i håb om, at det vil sæt­te sig. 

Det var, hvad jeg hav­de på hjer­te i den­ne uge. Man­ge tak, for­di du læste med. Jeg er til­ba­ge i næste uge med mit sid­ste nyheds­brev i den­ne omgang, inden grund­læg­ge­ren af Fri Mads igen kom­mer til­ba­ge til skrivepulten. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

PS. Ugens teg­ning fra Malt­he Emil Kibs­gaard fore­stil­ler mig i skik­kel­se af Fran­kenste­ins mon­ster på et el-løbe­hjul, der bra­ger igen­nem ruden på et bus­stop­pe­sted med en fin bal­lon i hånden.