Kan Tali­ban rege­re Afghanistan?

Jeg har lidt for­skel­ligt i god­tepo­sen til dig i dag. Det er jo snart jul. Som vars­let i sid­ste uge skal vi den­ne gang uden for Dan­marks græn­ser. Vi skal øst­på til Afg­ha­ni­stan, hvor Tali­ban nu har haft rege­rings­mag­ten i snart fire måne­der. Jeg vil for­sø­ge at give dig et ind­tryk af, hvor­dan Tali­ban er lyk­ke­des med den­ne kolos­sa­le opga­ve. Der­u­d­over fla­ger jeg til sidst også et par kor­te nyhe­der og kom­mer med et bog­tip her op til jul til alle dem, der bare ikke kan få nok Jihad i jeres liv. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her