Kan Tali­ban rege­re Afghanistan?

Jeg har lidt for­skel­ligt i god­tepo­sen til dig i dag. Det er jo snart jul. Som vars­let i sid­ste uge skal vi den­ne gang uden for Dan­marks græn­ser. Vi skal øst­på til Afg­ha­ni­stan, hvor Tali­ban nu har haft rege­rings­mag­ten i snart fire måne­der. Jeg vil for­sø­ge at give dig et ind­tryk af, hvor­dan Tali­ban er lyk­ke­des med den­ne kolos­sa­le opga­ve. Der­u­d­over fla­ger jeg til sidst også et par kor­te nyhe­der og kom­mer med et bog­tip her op til jul til alle dem, der bare ikke kan få nok Jihad i jeres liv. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.