Oprør på kun­sta­ka­de­mi­et: “Det er sinds­sygt sprængfarligt”

DR-doku­men­tar­se­ri­en Oprør på Aka­de­mi­et har genan­tændt debat­ten om mil­jø­et blandt de stu­de­ren­de på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi. Her har en grup­pe unge kunst­ne­re fået nok af hvid­hed, pri­vil­e­gi­er, kolo­ni­a­lis­me og racis­me, og de er ikke ban­ge for at øde­læg­ge den gode stem­ning.  Der er et oprør i gang, og nogen må vige plad­sen, for at nye kan kom­me til, må man for­stå. Det, doku­men­ta­ren ikke giver et ind­blik i, er, hvor­dan det føles, hvis man står i vej­en. Det ved Jakob Ste­en, en 35-årig dansk bil­led­kunst­ner, til gen­gæld. Han føler sig pres­set af nog­le af de her men­ne­sker. De mener, at hans moti­ver er raci­sti­ske. Han er ban­ge for at bli­ve hængt ud på soci­a­le medi­er, og i sid­ste ende fryg­ter han, at både hans egen kunst og kun­sten som sådan går en svær tid i møde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.