Pri­mær­val­get, der ikke var, og vej­en til en mulig omkamp mel­lem Trump og Biden


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Omkam­pen mel­lem præ­si­dent Joe Biden og Donald Trump er nu begyndt. Hvor­dan er USA hav­net i den­ne situ­a­tion — og hvad for­tæl­ler resul­ta­ter­ne i de to før­ste sta­ter om det kom­men­de præsidentvalg?

Det kom­mer den­ne tred­je udga­ve af USA2024 til at hand­le om – vel­kom­men til.

Omkamp i sigte

Donald J. Trump bevæ­ger sig ube­svæ­ret mod at bli­ve Det Repu­bli­kan­ske Par­tis præ­si­dent­kan­di­dat – kun to del­sta­ter inde i det repu­bli­kan­ske pri­mær­valg. Nik­ki Haley, den ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de udfor­drer, tab­te med en mar­gin på 11 pro­cent­po­int til Trump i New Hamps­hi­re tirs­dag aften. Den tid­li­ge­re FN-ambas­sa­dør og guver­nør i South Caro­li­na ret­ter nu fokus mod sin hjem­stat, hvor repu­bli­kan­ske væl­ge­re går til stem­m­eur­ner­ne den 24. febru­ar. Men hen­des valg­kamp er for­ment­lig ved at være ved vejs ende.

Trump fører med 30 plus pro­cent­po­int i South Caro­li­na, og han har over 70 pro­cent af stem­mer­ne i natio­na­le målin­ger. Hvor­vidt Haley kan sam­le nok pen­ge sam­men til at fort­sæt­te sin valg­kamp er også uvist. Aldrig har der været en kan­di­dat, som har vun­det Det Repu­bli­kan­ske Par­tis pri­mær­valg uden at vin­de mindst én af de to før­ste delstater.

“Ame­ri­ka er skre­det læn­ge­re ned ad vej­en mod en omkamp mel­lem Trump og Biden – et valg, som lan­det fryg­ter,” lyder det fra Whit Ayres, en man­ge­årig repu­bli­kansk menings­må­lings­eks­pert hos North Star Opi­ni­on Research, som har været invol­ve­ret i fle­re repu­bli­kan­ske præsidentvalgkampe.

“Der er ingen, der tager par­ti­et fra Trump nu”.

For ham er valg­kam­pens sto­re spørgs­mål sna­re­re, om Biden bli­ver skif­tet ud på en eller anden måde.

“Jeg mener fak­tisk, at der er en meget lil­le mulig­hed for, at det kun­ne ske, for hvis vi fort­sæt­ter med at se menings­må­lin­ger, der viser, at Biden taber til Trump, vil pres­set på ham være enormt for at træ­de tilbage.”

Biden har ikke givet udtryk for, at han har pla­ner om at træk­ke sig, selv­om der for­ment­lig er poten­ti­el­le udskif­te­re, som lurer i kulis­sen, hvis der skul­le ske noget.

Trumps jer­n­greb blev stram­met efter tiltaler 

Trumps greb om par­ti­et har stå­et klart fra begyn­del­sen. Iføl­ge John Conway, som arbej­der for the Repu­bli­can Acco­un­ta­bi­li­ty PAC, en repu­bli­kansk anti-Trump-orga­ni­sa­tion, der fore­ta­ger fokus­grup­pe­un­der­sø­gel­ser af ame­ri­kan­ske væl­ge­re hver uge, begynd­te Trumps føring at vok­se, da han blev til­talt for før­ste gang i New York i for­å­ret sid­ste år for at have brugt kampag­ne­mid­ler til at afbe­ta­le “tys-tys-pen­ge” til en por­no­stjer­ne, som han hav­de haft en affæ­re med.

“Vi begynd­te vir­ke­lig at se hans greb om par­ti­et kom­me til­ba­ge på det tids­punkt,” siger han.

Siden da er der kom­met tre straf­fesa­ger mere, og Trumps føring i menings­må­lin­ger­ne er kun ble­vet stør­re. Den tid­li­ge­re præ­si­dent har for­må­et at for­vand­le, hvad man tro­e­de vil­le være en poli­tisk døds­dom til poli­tisk brænd­stof – i hvert fald ind­til videre.

Man­ge repu­bli­kan­ske ker­ne­væl­ge­re var dog elle­vil­de med den tid­li­ge­re præ­si­dent i for­vej­en. De synes, han gjor­de et godt styk­ke arbej­de med øko­no­mi­en og immi­gra­tion, som iføl­ge Conway er de to vig­tig­ste emner for de repu­bli­kan­ske primærvælgere.

“Det er de to ting, vi hører om hele tiden, når vi taler med væl­ge­re om, hvad de kun­ne lide ved Donald Trump, og hvor­for de vil have ham tilbage.”

Det var hel­ler ikke lige­frem, for­di der var et stærkt alter­na­tiv til Trump i kan­di­dat­fel­tet, som de skep­ti­ske væl­ge­re kun­ne sam­les omkring.

“Ingen af ​​de andre kan­di­da­ter, bort­set fra Chris Chri­stie, var vil­li­ge til at stil­le sig op og kri­ti­se­re Trump,” siger Conway.

Den usår­li­ge republikaner 

Det var måske den mest besyn­der­li­ge dyna­mik i det repu­bli­kan­ske pri­mær­valg: Trump bli­ver hver­ken straf­fet af par­tiets væl­ge­re eller angre­bet af sine mod­stan­de­re. Nej, det er fak­tisk helt omvendt. Par­ti­et straf­fer dig, hvis du angri­ber Trump.

Selv­om de andre kan­di­da­ter hav­de mas­ser af ammu­ni­tion at gøre godt med — de 91 ankla­ge­punk­ter, hans age­ren i embe­det, hans for­søg på at omstyr­te det sid­ste præ­si­dentvalg og den der­til­hø­ren­de dol­ke­støds­le­gen­de som er ble­vet til et grund­prin­cip i Det Repu­bli­kan­ske Par­ti – und­gik de ruti­ne­mæs­sigt at adres­se­re den stør­ste GOP-ele­fant i rummet.

Ser man på, hvad der er sket de sene­ste par måne­der med Trump-kri­ti­ske røster, lader det ikke til, at par­tiets væl­ger­ska­re vil have folk som USA’s tid­li­ge­re vice­præ­si­dent Mike Pen­ce, som også var med i kam­pen om at bli­ve par­tiets kan­di­dat i 2024, Chris Chri­stie eller Nik­ki Haley, som er udfor­dret, når det gæl­der ker­ne­væl­ger­ne. De vil have folk som Donald Trump og Mike John­son, for­man­den for Repræ­sen­tan­ter­nes Hus og en af hove­d­ar­ki­tek­ter­ne i for­sø­get på at omstø­de val­get i 2020.

“Enhver repu­bli­ka­ner, der stem­te for at døm­me Donald Trump eller stem­te for en rigs­rets­sag, er enten ble­vet stemt ud, som Liz Che­ney blev, da hun tab­te sit pri­mær­valg i Wyo­m­ing, eller også er de gået på pen­sion. Par­ti­et har ren­set ud blandt dem, der er imod Trump. Og der er ingen til­ba­ge, der er en udtalt kri­ti­ker af Donald Trump,” siger Conway og fortsætter:

“Trump stil­ler i sid­ste ende op som en for­hen­væ­ren­de præ­si­dent i et par­ti, der vir­ke­lig godt kan lide ham.”

Fol­kets mand

Man­ge af de tan­ker, som væl­ge­re har om Trump, er vel­kend­te fra 2016- og 2020-valg­kam­pen; de ser ham som auten­tisk, en kri­ger, en out­si­der og humoristisk.

“Han er god til at tale til de bekym­rin­ger, som en stor del af det ame­ri­kan­ske folk lig­ger inde med. Han får dem til at føle sig hørt, han får dem til at føle sig set. Han får dem til at føle, at der er nogen, der kæm­per imod de ting, de er bekym­re­de for,” siger histo­ri­ke­ren Lindsay Cher­vin­sky, som er seni­or fel­low hos Sout­hern Met­ho­dist University’s Cen­ter for Presi­den­ti­al History. Den­ne appel har Trump taget til nye høj­der i takt med, at hans juri­di­ske pro­ble­mer er vok­set. Det giver sig selv; der er meget på spil.

“Hvis han taber, mister han alt,” som en repu­bli­kansk væl­ger sag­de til mig for­le­den til et vælgermøde.

“Han har over­be­vist et fler­tal af repu­bli­kan­ske væl­ge­re om, at deres kul­tur og deres liv er under angreb fra kyste­li­ten og dem, der ønsker at øde­læg­ge lan­dets kul­tur, og at han er den ene­ste per­son, som kan for­sva­re dem mod det, de tror, der tru­er dem,” for­tæl­ler Ayres, den repu­bli­kan­ske poll­ster.

Et ændret repu­bli­kansk parti

Trumps enor­me opbak­ning fra par­tiets ker­ne­væl­ge­re er så solid, at han sim­pelt­hen ikke er til at udfor­dre på nuvæ­ren­de tids­punkt. Der er mod­stand til Trump i par­ti­et, men det er ubetydeligt.

Trump kla­re­de sig godt i alle områ­der af Iowa og blandt diver­se demo­gra­fi­ske væl­ger­grup­per. Han kla­re­de sig bedst hos lave­re uddan­ne­de væl­ge­re med lave­re ind­komst. Den ene­ste coun­ty, han tab­te, var en af sta­tens mest højtud­dan­ne­de. Han vandt alle alders­grup­per og fik støt­te fra kvin­der og mænd.

“Han har tyde­lig­vis ændret sam­men­sæt­nin­gen af Det Repu­bli­kan­ske Par­ti mar­kant til en lave­re uddan­net og mere arbej­de­klas­se­ba­se­ret base. Og jeg ved ikke, om det kom­mer til at ændre sig,” siger Ayres.

Udover at han har ændret par­tiets væl­ge­re, påpe­ger Conway, at Trump har trans­for­me­ret en lang ræk­ke af par­tiets mest pro­mi­nen­te poli­ti­ke­re fra at være kri­ti­ke­re til at være ultra­loy­a­li­ster. Og den­ne ten­dens ser ud til at fort­sæt­te i 2024: Siden hans to sej­re i pri­mær­valg­kam­pen er støt­te­er­klæ­rin­ger­ne væl­tet ind fra repu­bli­ka­ne­re, som stil­ler sig bag par­tiets kandidat.

“Det Repu­bli­kan­ske Par­ti er ble­vet fuld­stæn­digt omfor­met i Donald Trumps bil­le­de og lig­hed og eksi­ste­rer for at støt­te Donald Trump. Det er Donald Trump, lyder det fra Conway.”

Uden for­til­fæl­de

Histo­ri­ke­ren Cher­vin­sky for­kla­rer, at der kun fin­des én histo­risk ana­lo­gi til den nuvæ­ren­de situ­a­tion: Grover Cle­veland i 1892.

Cle­veland var præ­si­dent fra 1884 til 1888 og tab­te sit gen­valg og stil­le­de op mod man­den, der slog ham fire år tid­li­ge­re, Benja­min Har­ri­son. Men Cher­vin­sky tilføjer:

“Vi har aldrig haft en præ­si­dent­kan­di­dat, der står over for 91 ankla­ge­punk­ter og legi­ti­me ankla­ger om at have med­vir­ket i en opstand. Det er helt uden for­til­fæl­de og ret mærkeligt.”

End­nu mere utro­ligt er, at man aldrig har haft en præ­si­dent­kan­di­dat, man har vidst så meget om. Ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg er i prin­cip­pet lan­ge hyper­eks­po­ne­re­de job­sam­ta­ler, hvor væl­ger­ne vur­de­rer, hvil­ken kan­di­dat de mener er bedst egnet til at vare­ta­ge og beskyt­te landet.

I de fire år Trump besad embe­det, han nu vil til­ba­ge til, blev hans pri­o­ri­te­ter tyde­lig­gjort. Når han befandt sig i en klem­me og stod over for val­get mel­lem at hand­le til for­del for for­fat­nin­gen og lan­det eller i ege­nin­ter­es­se, valg­te han gang på gang at sik­re sin egen overlevelse.

Er ame­ri­ka­ner­ne glemsomme?

Hvis du sta­dig sid­der og tæn­ker, hvor­dan det kan være, at Trump er til­ba­ge, efter alt det han gjor­de i sin embeds­pe­ri­o­de, så skal man huske på det ame­ri­kan­ske medi­eland­skab, siger Cher­vin­sky, som peger på, at man­ge ame­ri­ka­ne­re har “glemt, hvor­dan han er, og hvor­dan det er at leve under hans sty­re, ellers hører de ikke om de ting, han gør og siger for tiden, på grund af medieøkosystemet”.

Hun mener, at ame­ri­ka­ne­re gene­relt set er dår­li­ge til at huske, hvad der sker i den poli­ti­ske are­na, selv bare for et par år siden. Dog til­fø­jer hun, at det også skyl­des, at der sker utro­lig meget for tiden.

“Det er en brandslan­ge af nyhe­der,” som hun for­mu­le­rer det.

“Vi har ten­dens til at være som guld­fisk, for­di vi let bli­ver distraherede.”

Men hun næv­ner også en æld­gam­mel ame­ri­kansk tra­di­tion, som går helt til­ba­ge til grund­læg­gel­sen, nem­lig bru­gen af histo­rie som et poli­tisk våben.

“Det er ikke usæd­van­ligt at se folk bru­ge histo­ri­en, lige­som Trump for­sø­ger at omskri­ve den til sin for­del,” siger hun.

Donald og demokratiet

På nog­le punk­ter er situ­a­tio­nen, som USA og ver­den nu befin­der sig i, så fjern fra, hvad vi er vant til. De mere kon­ven­tio­nel­le spørgs­mål om, hvad der er op og ned i det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg, synes plud­se­lig ikke at hol­de så meget ana­ly­tisk værdi.

Sidst Trump sad i Det Ova­le Kon­tor, tru­e­de han for­fat­nin­gen ved at gå mål­ret­tet efter et af lan­dets grund­pil­ler: frie, fair og demo­kra­ti­ske valg.

“Vi kan ikke behand­le ham som en almin­de­lig kan­di­dat, der del­ta­ger i et nor­malt repu­bli­kansk pri­mær­valg. Det­te er en per­son, der var vil­lig til at øde­læg­ge demo­kra­ti­et for at beva­re mag­ten i 2020. Han er ikke en nor­mal kan­di­dat. Han udgør en trus­sel mod vores demo­kra­ti,” siger Conway og fortsætter:

“Han har for­talt os, hvad han vil gøre i embe­det. Det er far­ligt. Det går imod demo­kra­ti­et. Det er uamerikansk.”

Histo­ri­ke­re i USA udtryk­ker også bekym­ring og kal­der Trump en auto­kra­tisk skik­kel­se, som vi er nødt til at tage død­sens alvorligt.

Cher­vin­sky er en af dem, der mener, at Trump-bevæ­gel­sen har auto­kra­ti­ske træk. Vi ser “angreb på uaf­hæn­gi­ge medi­er, for­søg på at kon­trol­le­re uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, en per­son­lig­heds­kult omkring en bestemt figur, mas­siv udbre­del­se af dis­in­for­ma­tion, især omkring valg” og “for­søg på at øde­læg­ge rets­stats­prin­cip­pet og bru­ge rets­hånd­hæ­ven­de myn­dig­he­der, hvad enten det er mili­tæ­ret eller civi­le myn­dig­he­der, til deres for­del. Vi ser alle dis­se ele­men­ter på spil i øje­blik­ket,” for­tæl­ler hun.

Ayres mener ikke, man skal fryg­te fle­re kupforsøg.

“Hvis han taber til Biden, tror jeg ikke, vi vil ople­ve en gen­ta­gel­se af den 6. janu­ar, for han vil ikke have kon­trol med de rege­rings­mæs­si­ge magt­greb til at så tvivl om resul­ta­tet på sam­me måde. Og der var så man­ge men­ne­sker, der lyt­te­de til ham den 6. janu­ar og mar­che­re­de mod kon­gres­byg­nin­gen, som nu sid­der i fængsel.”

Selek­tiv hukommelse

Efter Donald Trumps sejr over Nik­ki Haley tirs­dag i New Hamps­hi­re holdt Trump en sej­rsta­le, hvor han beto­ne­de en af sin bevæ­gel­ses vig­tig­ste tros­ar­tik­ler. Han for­tal­te de frem­mød­te, at man “aldrig skal glem­me histo­ri­en. Hvis man glem­mer den, kom­mer man aldrig tilbage”.

“Og så gen­ta­ger den sig, igen og igen, og vi vil ikke lade det sam­me gen­ta­ge sig,” lød det.

Histo­ri­en, som Trump vil frem­hæ­ve mere og mere for sine væl­ge­re frem mod val­get i novem­ber, er påstan­den om valg­fusk ved sid­ste præ­si­dentvalg, der trods utal­li­ge under­sø­gel­ser, som har mod­be­vist de fal­ske påstan­de, er ble­vet et orga­ni­se­ren­de prin­cip i Det Repu­bli­kan­ske Par­ti og en dol­ke­støds­le­gen­de, som Trump bru­ger til at akti­ve­re sine vælgere.

På den anden side vil Trump glæ­de­ligt “glem­me” eller pole­re histo­ri­en om den 6. janu­ar. Han har beskre­vet angre­bet på kon­gres­sen som en kær­lig­heds­fest, der var fyldt med “sam­men­hold” og patri­o­tisk stem­ning, og han har sagt, at de mere end 1.200 men­ne­sker, som er sig­tet for føde­ra­le lovover­træ­del­ser såsom vold mod poli­ti­be­tjen­te og lands­for­ræ­de­risk sam­men­svær­gel­se, er “poli­ti­ske gidsler”.

Høj­re­flø­jens drømmeland

Histo­ri­ke­ren Rick Perlste­in, som har skre­vet om den ame­ri­kan­ske kon­ser­va­ti­ve bevæ­gel­se de sid­ste to årti­er, mener, at man­ge af ame­ri­kan­ske væl­ge­re lever i et “mytisk drøm­meland”, hvor storm­lø­bet den 6. janu­ar betrag­tes som et “setup” eller “poli­tisk tea­ter” udført af for­bund­spo­li­ti­et, som en væl­ger sag­de til mig for­le­den, eller at Demo­kra­ter­ne har åbnet lan­dets græn­ser med håb om at lok­ke nye væl­ge­re ind i lan­det. Eller ide­en om, at Demo­kra­ter­ne håber, at en ny ver­denskrig bry­der ud.

“Han siger sand­he­den. Man kan mær­ke det, når man ser ham,” sag­de Talha Khan, en 24-årig pro­duct mana­ger hos IBM og Trump-støt­te, jeg mød­te til et vælgermøde.

“Han kæm­per mod et løg­n­ag­tigt system og dets aktø­rer, som ikke siger, hvad der er nød­ven­digt at få sagt.”

Den sto­re løgn om valg­fusk er noget, man skal tage seri­øst, da dens styr­ke er et tegn på Trumps domi­nans i par­ti­et, hvor ener­gi­en er blandt græs­rød­der, og hvad der måske er under opsejling.

En af de mere slå­en­de styk­ker infor­ma­tion fra Iowa var en CNN entran­ce poll, der viste, at to tred­je­del af væl­ger­ne men­te, at Biden stjal val­get i 2020. Det sam­me viste en CNN exit poll fra New Hamps­hi­re, som sag­de, at 80 pro­cent af Trump-til­hæn­ge­re ikke mener, at Biden er en legi­tim præ­si­dent. Påstan­de­ne om valg­fusk er ble­vet mod­be­vist fle­re gan­ge, og myn­dig­he­der­ne har kaldt val­get i 2020 for et af de sikreste.

Trumps appel til sin base med løg­nen om valgs­vin­del er mulig­vis effek­tiv til at mobi­li­se­re ker­ne­væl­ge­re, alt­så lave­re uddan­ne­de arbej­der­væl­ge­re, og få val­get til at frem­stå som en eksi­sten­ti­el kamp for USA’s frem­tid, men det fra­stø­der også man­ge uaf­hæn­gi­ge væl­ge­re. Det­te ses i, hvor­dan de to væl­ger­grup­per opfat­ter kon­spira­tions­te­o­ri­en om valgfusk.

Hvad er Trumps akilleshæl?

Spørgs­må­let er også, hvor effek­tivt trus­len mod demo­kra­ti­et i vir­ke­lig­he­den er på kampag­nespo­ret. For man­ge væl­ge­re hand­ler det basalt set om “køk­ken­bord­s­em­ner”, siger Conway. Ame­ri­kan­ske væl­ge­re “er fru­stre­re­de over inf­la­tion. De er fru­stre­re­de over øko­no­mi­en, og de er fru­stre­re­de over immi­gra­tion.” Men han med­gi­ver, at hans orga­ni­sa­tion og andre, der kæm­per for USA’s demo­kra­ti, sta­dig må for­sø­ge at for­tæl­le væl­ger­ne, at demo­kra­ti­et er før­ste prioritet.

“Vi kan ikke drøf­te de poli­ti­ske beslut­nin­ger, hvis vi ikke har et demo­kra­ti,” siger han.

Trump viste dog også tegn på svag­hed i de før­ste to del­sta­ter, hvil­ket teg­ner skidt for hans valg­kamp mod Biden. Haley vandt flest uaf­hæn­gi­ge væl­ge­re i New Hamps­hi­re, som er den grup­pe, der ofte afgør præ­si­dentvalg i svingstater.

“Donald Trump har skræmt sto­re dele af Det Repu­bli­kan­ske Par­ti væk. Og det er afspej­let i exit-polls fra Iowa og New Hamps­hi­re,” siger Conway. Det er en svag­hed, som Haley vil for­sø­ge at udnyt­te, og som Bidens kampag­ne uomt­vi­ste­ligt har noteret.

“I 2016 vandt Donald Trump 46 pro­cent af uaf­hæn­gi­ge væl­ge­re på natio­nalt plan i hans sejr over Hil­lary Clin­ton. I 2020 vandt han kun 41 pro­cent på natio­nalt plan. Og i går i New Hamps­hi­re var han nede på 34 pro­cent af uaf­hæn­gi­ge væl­ge­re,” for­kla­rer Ayres.

“Du kan ikke vin­de et natio­nalt valg med kun 34 pro­cent af de uaf­hæn­gi­ge vælgere.”

Des­u­den sag­de omkring 42 pro­cent af del­sta­tens væl­ge­re, at en dom vil­le gøre Trump ueg­net til embedet.

“Hvem ved, hvad der sker? Hvem ved, om der over­ho­ve­det kom­mer en rets­sag? Men det er et ret bemær­kel­ses­vær­digt tal, hvis der er en rets­sag, som resul­te­rer i en dom­fæl­del­se,” lyder det fra Ayres.

Har repu­bli­kansk ansvars­fralæg­gel­se styr­ket Trump?

Det er også værd at få med, at Trumps bevæ­gel­se ikke har et natio­nalt fler­tal på nogen måde. Og hans record er ikke noget at råbe hur­ra for; som klum­meskri­ben­ten Jamel­le Bou­ie skrev for­le­den: “Det Repu­bli­kan­ske Par­ti, tak­ket være Trumps ind­fly­del­se, har tabt eller præ­ste­ret mar­kant dår­ligt i tre natio­na­le valg i træk samt en ræk­ke sær­li­ge valg.”

Conway mener, at Det Repu­bli­kan­ske Par­tis leder­skab også er skyld i den nuvæ­ren­de situ­a­tion. Han hæf­ter sig ved, at med­lem­mer af Repræ­sen­tan­ter­nes Hus og Sena­tet hav­de mulig­hed for at fjer­ne Trump fra det poli­ti­ske skak­bræt, da hans anden rigs­rets­sag fandt sted efter storm­lø­bet på Kon­gres­sen i 2021. Selv­om leden­de repu­bli­ka­ne­re som Mitch McCon­nell, Kevin McCart­hy og Lind­sey Gra­ham alle­sam­men sag­de, at Trump var “ansvar­lig” for angre­bet, gjor­de de ingen­ting, for­tæl­ler Conway.

McCart­hy rej­ste til­med ned til Trumps resi­dens i Flo­ri­da, Mar-A-Lago, i uger­ne efter for at kys­se eksil­kon­gens ring.

“Det er den­ne fra­si­gel­se af ansvar fra repu­bli­kan­ske poli­ti­ke­re, som har gjort, at Trump sta­dig er så magt­fuld i par­ti­et,” siger Conway.

“De vid­ste, at han var far­lig i 2016. De ved, at han er far­lig nu. Og de næg­ter at sige noget. Det er der­for, man­ge repu­bli­kan­ske væl­ge­re sta­dig ser Donald Trump som en fuld­stæn­dig accep­ta­bel kandidat.”