Techam­bas­sa­den hyre­de pri­vat kok til eks­klu­si­ve mid­da­ge i Sili­con Valley

Den dan­ske techam­bas­sa­dør invi­te­re­de på to dyre mid­da­ge, hvor en pri­vat kok lave­de mad til gæster­ne. Beg­ge arran­ge­men­ter løb op i en kuvert­pris, der umid­del­bart ser ud til at lig­ge to en halv gan­ge over, hvad de inter­ne ret­nings­linjer ellers siger hos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, som den dan­ske techam­bas­sa­de sor­te­rer under. Men for­di det ikke kan ses på reg­nin­gen, hvor meget kok­ken får, og hvor meget maden koster, ved Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ikke, om mid­da­ge­ne er for dyre. Der­for vil mini­ste­ri­et frem­over have et øget fokus på “bed­re doku­men­ta­tion”. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets for­kla­ring bli­ver ikke købt af kom­mu­nal­for­sker Roger Buch. “Det er den sam­le­de pris, som er afgø­ren­de, i for­hold til hvor man­ge offent­li­ge pen­ge man må bru­ge på for­plej­ning og repræ­sen­ta­tion,” siger Buch. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her