Tho­mas Gra­ve­sens hjer­tesag og andre mere eller min­dre vel­lyk­ke­de indlæg

Det er atter EM-kamp­dag, og i sam­men­fat­nin­gen af slut­run­den, som den er for­lø­bet ind­til vide­re, boner især Tho­mas Gra­ve­sen ud på pos­ses­sion blandt stu­di­e­eks­per­ter­ne. Spørgs­må­let er, om den indæd­te tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler har en poin­te, når han igen og igen frem­fø­rer sin mær­kesag: Det dan­ske lands­hold bør udvi­se mere vildskab. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her