Afslø­ring: Her er den dan­ske svind­ler, som hele ver­den leder efter

Den dan­ske marat­honsvind­ler Yous­sef Kha­ter er en efter­søgt her­re, efter han fik hoved­rol­len i en ny Net­flix-doku­men­tar. Den nu inter­na­tio­nalt kend­te bed­ra­ger er opvok­set i Brøn­der­s­lev, har begra­vet en kvin­de leven­de og har iføl­ge en ræk­ke kil­der svind­let sig gen­nem til­væ­rel­sen i mere end 10 år. Fri­heds­bre­vet har fulgt i hæle­ne på Yous­sef Kha­ter de sene­ste tre år, og har nu som de før­ste fun­det og kon­fron­te­ret svind­le­ren i Dan­mark. På bag­grund af omfat­ten­de research og en lang ræk­ke kil­der kan Fri­heds­bre­vet nu afdæk­ke den syste­ma­ti­ske, grove svin­del i den nye podcast­se­rie Marat­hon­man­den.

Hvis du har oplys­nin­ger om sagen, som du ønsker at dele med os, kan du kon­tak­te Fri­heds­bre­vet ano­nymt på sik­ker mail: marathonmanden@protonmail.com

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.