Arve­ligt belastet?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Klok­ken var lidt over syv man­dag aften, da en byge af skud flæn­se­de aften­stil­he­den i Ishøj på Køben­havns Ves­tegn. Sky­de­ri­et fandt sted i et grønt områ­de nær nog­le bolig­blok­ke på Gild­brovej og tæt på en tank­sta­tion, som iføl­ge Ekstra Bla­det fun­ge­rer som “uof­fi­ci­elt møde­sted” for med­lem­mer af den for­bud­te gade­ban­de Loy­al To Fami­lia (LTF).

Lør­dag mor­gen blev HA’s klubhus på Sva­ne­vej i Køben­havns Nord­ve­st­kvar­ter så angre­bet. Poli­ti­et fik anmel­del­sen om en eks­plo­sion klok­ken 5.30. Vid­ner hav­de set to mørk­klæd­te per­so­ner løbe fra stedet. 

Ingen kom til ska­de, men det karak­te­ri­sti­ske skilt med klub­bens navn og logo blev smadret, og poli­ti­et afspær­re­de efter­føl­gen­de sto­re dele af kvarteret. 

Hvem skød i Ishøj? Og hvad bety­der eks­plo­sio­nen på Sva­ne­vej for den aktu­el­le kon­flikt mel­lem grup­per­ne Hells Angels (HA) og LTF? 

Det er, hvad den­ne uges Fri Ban­dit hand­ler om. Vel­kom­men til! 

Mørk­klæd­te mænd

Mens fore­lø­big to per­so­ner med rela­tio­ner til LTF er sig­tet og vare­tægts­fængs­let for deres for­mode­de rol­ler i det kold­blo­di­ge drab på et 30-årigt prø­ve­med­lem af HA på Chri­sti­a­nia den 26. august, har alle, der føl­ger mil­jø­et, holdt vejret. 

For vil­le der mon ikke kom­me en reak­tion fra rock­er­ne? Og i så fald hvor­dan og hvornår? 

Der­for udlø­ste man­da­gens epi­so­de i Ishøj selvsagt hur­tigt spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt den kun­ne opfat­tes som en del af konflikten. 

Hos poli­ti­et blev man opmærk­som på optrin­net klok­ken 19.07, hvor der ind­løb fle­re anmel­del­ser om højlyd­te smæld, der lød som skud. Kort efter ankom en stør­re udryk­ning til ste­det. Områ­det, der er ken­de­teg­net ved en sand labyrint af sti­sy­ste­mer til fod­gæn­ge­re og cyk­li­ster, blev afspær­ret, hvor­på betjen­te, hund­e­fø­re­re og tek­ni­ke­re gik i gang med efter­forsk­nin­gen, der fort­sat­te til langt ud på natten. 

Dagen efter, man­dag den 5. sep­tem­ber klok­ken 12.00, bekræf­te­de poli­ti­et i en pres­se­med­del­el­se, at der gan­ske rig­tigt var ble­vet “afgi­vet et antal skud” på det grøn­ne områ­de ved Gild­brovej, og at ingen var ramt. Der­u­d­over lød mel­din­gen, at to mænd i mørkt tøj var ble­vet set for­la­de ste­det efter episoden. 

“Vi søger sta­dig vid­ner, som har bemær­ket noget mistæn­ke­ligt før, under og efter sku­depi­so­den ved Gild­brovej ved 19-tiden man­dag aften. Det kan for eksem­pel være per­so­ner eller køre­tø­jer, som befandt sig i områ­det,” udtal­te leder af efter­forsk­nin­gen, poli­ti­kom­mis­sær Hen­rik Hou­gaard i den forbindelse. 

Men om sky­de­ri­et kun­ne ses som del af den ver­se­ren­de uro i ban­de­mil­jø­et, meld­te histo­ri­en end­nu ikke noget om: “Poli­ti­et er opmærk­som på den igang­væ­ren­de kon­flikt, men det er fort­sat for tid­ligt at udta­le sig om en even­tu­el sam­men­hæng,” lød det fra politikommissæren. 

Mere fast i mælet var poli­ti­in­spek­tør Tri­ne Møl­ler fra Køben­havns Poli­ti lør­dag for­mid­dag, hvor hun stil­le­de op til inter­view. Det ske­te efter en eks­plo­sion ved HA’s klubhus på Sva­ne­vej i Nord­ve­st­kvar­te­ret. Anmel­del­sen om epi­so­den kom klok­ken 5.30, og poli­ti­et afspær­re­de efter­føl­gen­de ikke blot Sva­ne­vej, men også sto­re dele af Frederikssundsvej. 

“Det, vi for­hol­der os til på nuvæ­ren­de tids­punkt, er det, der er sket i dag (…) Vi vur­de­rer, at det her er en del af den nuvæ­ren­de kon­flikt, ste­det og loka­tio­nen taget i betragt­ning,” sag­de Tri­ne Møller. 

Ingen per­so­ner kom til ska­de ved eks­plo­sio­nen, men HA’s karak­te­ri­ske skilt med nav­ne­træk og logo på klubhu­set blev smadret. Og poli­ti­et er tyde­lig­vis af den opfat­tel­se, at der på en eller anden måde står LTF på som afsender. 

Tram­per hårdt tilbage

Bekym­rin­gen for et even­tu­elt modan­greb fra HA efter dra­bet på det 30-åri­ge prø­ve­med­lem på Chri­sti­a­nia er ikke ube­grun­det. Det er et vel­kendt mund­held i HA, at man er et fre­de­ligt bro­der­skab, men: “Hvis nogen træ­der os over tæer­ne, tram­per vi hårdt tilbage”. 

Det vil være en under­dri­vel­se at sige, at rock­er­klub­ben gen­nem åre­ne har lagt hand­ling bag ordene. 

I 1980’erne udkæm­pe­de og vandt HA en blo­dig krig mod riva­ler­ne fra Bulls­hit. Årti­et efter hed mod­par­ten Ban­di­dos, og den­ne gang end­te stri­den med en såkaldt sam­ar­bejds­af­ta­le, hvor par­ter­ne popu­lært sagt del­te lan­det mel­lem sig. HA kun­ne kal­de de stør­re byer deres ter­ri­to­ri­um, mens Ban­di­dos kun­ne hol­de til på lan­det. I slut­nin­gen af nul­ler­ne stod stri­den så for før­ste gang mod en fjen­de, der ikke bar ryg­mær­ker: gadebanderne. 

Dum­mebø­der og dår­lig omtale

Det var sær­ligt den davæ­ren­de Blå­gårds Plads-grup­pe, som rock­er­ne var på kant med. Par­ter­ne hav­de haft enkel­te sam­men­stød helt til­ba­ge fra 2000 og frem, og kon­fron­ta­tio­ner­ne med den nye mod­part fik HA til aktivt at opru­ste. Det ske­te gen­nem etab­le­rin­gen af støt­te­grup­pen AK81, der så dagens lys i 2007. 

AK81 var på ingen måde den før­ste støt­te­grup­pe. Sene­st hav­de man i mid­ten af nul­ler­ne haft Red & Whi­te, men det hav­de ikke været en ube­tin­get suc­ces. Med­lem­mer­ne var for en stor dels ved­kom­men­de ure­ger­li­ge, og fle­re af dem uddel­te såkald­te dum­mebø­der på må og få, hvil­ket gav mas­siv dår­lig omta­le i offent­lig­he­den – også for moderorganisationen. 

Der­for beslut­te­de man at struk­tu­re­re AK81 på en anden måde. I prak­sis betød det, at hver enkelt afde­ling af AK81 blev under­lagt en HA-afde­ling. På den måde hav­de de fuld­gyl­di­ge med­lem­mer mere hånd i han­ke med, hvad de nytil­kom­ne og typisk helt unge mænd gik og lavede. 

Over­kill

Året efter stif­tel­sen af AK81 udbrød ban­de­kri­gen i Stor­kø­ben­havn. Dra­bet på en 19-årig mand i byde­len Ting­b­jerg den 14. august 2008 tænd­te for alvor ild til det i for­vej­en ulmen­de uven­skab mel­lem rock­er­ne og gade­ban­der­ne, og de føl­gen­de år fulg­te en lang ræk­ke atten­ta­ter på kryds og tværs i mil­jø­et. Adskil­li­ge med døde­lig udgang. 

Par­ter­ne gen­gæld­te i stor udstræk­ning hin­an­dens angreb med kort var­sel, og HA ope­re­re­de ud fra et såkaldt over­kill-prin­cip, hvor man “bru­ger mere magt til at øde­læg­ge end nød­ven­digt” for at sik­re sig sejr. 

I mod­sæt­ning til de fore­gå­en­de årti­ers kon­flik­ter, end­te slut­nul­ler­nes ban­de­krig hver­ken med over­gi­vel­se eller freds­af­ta­ler. Der var ingen, der brænd­te deres veste, sådan som Bulls­hit gjor­de i 1988. Der var ingen hånd­tryk til at besej­le løf­ter om fre­de­lig samek­si­stens, som da Blon­die fra HA og Jim Tinn­da­hn fra Ban­di­dos stak hin­an­den næven for TV-Avi­sens rul­len­de kame­ra i 1997. 

Men fak­tum er, at angre­be­ne stop­pe­de fra cir­ka 2010, og siden har HA kun været part i mere kortva­ri­ge kon­flikt­s­ce­na­ri­er som for eksem­pel den såkald­te “seks­da­ge­skrig”, der opstod i kølvan­det på Satu­da­ra­hs etab­le­ring i 2014. 

Med histo­ri­en in men­te er det svært at fore­stil­le sig, at HA lader dra­bet på Chri­sti­a­nia pas­se­re, men lad os alli­ge­vel dvæ­le lidt ved den udvik­ling og de epi­so­der, der har ledt op til den nuvæ­ren­de situ­a­tion. For kan det tæn­kes, at det uven­skab, vi for tiden ser udfol­de sig på gader og stræ­der, i vir­ke­lig­he­den stam­mer fra noget andet? 

Tyde­lig fællesnævner

I den kon­flik­t­vur­de­ring, som poli­ti­et udar­bej­de­de efter dra­bet den 26. august, frem­går det, at myn­dig­he­der­ne kig­ger tre måne­der til­ba­ge, når de udmå­ler varig­he­den af den aktu­el­le strid. Det skrev jeg om i sid­ste uges Fri Ban­dit “Ban­de­kon­flikt – og når der kom­mer en båd…”. Her kom jeg også ind på de tre epi­so­der i juli, som må anses for at være gået for­ud for dra­bet. To vol­de­li­ge over­fald på Indre Nør­re­bro i begyn­del­sen af juli samt et bran­dat­ten­tat i sam­me bydel kort efter. 

Bran­den blev antændt i en ejen­dom, hvor der lig­ger mindst en lej­lig­hed med rele­vans for LTF. Det er vig­tigt at under­stre­ge, at HA’s pres­se-jura-grup­pe efter­føl­gen­de med­del­te B.T., at man tog kraf­tig afstand til episoden. 

“Vi kan afkræf­te, at Hells Angels MC har noget med det­te at gøre, og vi vil ger­ne benyt­te lej­lig­he­den til at slå fast én gang for alle, vi tager kraf­tigt afstand for den slags hand­lin­ger,” lød det. 

Fæl­lesnæv­ne­ren for de to vol­de­li­ge sam­men­stød var, at LTF udgjor­de den ene part, mens den anden var HA-rela­te­re­de per­so­ner med en bag­grund i den ned­lag­te gade­ban­de NNV. Det sam­me gør sig gæl­den­de i for­bin­del­se med dra­bet på Chri­sti­a­nia. De fore­lø­big to anhold­te sæt­tes i for­bin­del­se med LTF, mens den afdø­de som sagt var prø­ve­med­lem i HA – og hav­de en bag­grund i NNV. 

Far­ligt arvegods

Fle­re af de kil­der, jeg har talt med, peger sam­stem­men­de på, at det net­op er for­ti­den i NNV, der kan have med­vir­ket til at træk­ke gam­le uven­ska­ber med LTF med ind i HA, og det stil­ler iføl­ge kil­der­ne klub­ben i et dilem­ma. Det er et hævd­vun­det prin­cip i rock­er­mil­jø­et, at man som kom­men­de med­lem ikke slæ­ber gam­mel gæld eller tid­li­ge­re mel­lemvæ­ren­der med sig. Man skal så at sige kom­me med en ren tavle. 

Spørgs­må­let kan der­for bli­ve, om HA vil accep­te­re, at folk med NNV-bag­grund har taget uven­ska­ber med sig ind i klub­ben, og at man på den måde er ble­vet arve­ligt bela­stet? Eller om man vil hol­de fast i prin­cip­per­ne? Med lør­da­gens atten­tat står det i hvert fald klart, at mod­par­ten er vil­lig til at gå endog meget langt. Så langt, at man angri­ber helt inde på HA’s hjem­me­ba­ne i klubhuset. 

En kil­de med ind­gå­en­de kend­skab til mil­jø­et bru­ger lige­frem tale­må­den dam­ned if they do, dam­ned if they don’t om situationen. 

Jeg har spurgt Køben­havns Ves­tegns Poli­ti om den aktu­el­le sta­tus i efter­forsk­nin­gen af sky­de­ri­et i Ishøj man­dag aften. 

“Der er end­nu ingen anhold­te, men vi efter­for­sker fort­sat og hører sta­dig ger­ne fra vid­ner,” lyder det i et mailsvar til Frihedsbrevet. 

I for­hold til spørgs­må­let om, hvor­vidt epi­so­den kan ses som del af den ver­se­ren­de kon­flikt, afvi­ser poli­ti­et fort­sat at udta­le sig om en even­tu­el sammenhæng. 

Der var ved redak­tio­nens dead­li­ne ikke anholdt nogen for atten­ta­tet mod HA’s klubhus på Svanevej. 

Der­med er der ikke mere Fri Ban­dit for den­ne gang. Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Jeg er til­ba­ge med nyt om en uges tid. Send som altid ger­ne spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til: norton@frihedsbrevet.dk.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her