At dyr­ke John­ny fra Kan­dis er bed­re end at gå til psykolog

I den­ne uges Fri Kri­tik fin­der du en anmel­del­se af den omdis­ku­te­re­de doku­men­tar­film om en af dansk­top­pens mest inter­es­san­te fæno­me­ner: John­ny Han­sen fra Kan­dis og hans fans. Der­til for­tæl­ler jeg om genop­fin­del­sen af den psy­ko­ak­ti­ve lam­pe Drea­ma­chine, som én af Wil­li­am Bur­roug­hs ven­ner oprin­de­ligt udvik­le­de i 1959. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.