Både i Ukrai­ne og Syri­en er frem­med­kri­ge­re dre­vet af følelser

Man bør være var­som med at se frem­med­kri­ge­re som én sam­let grup­pe. Der­for er det også essen­ti­elt at bli­ve klo­ge­re på, hvor der er fæl­les­træk, og hvor de for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger adskil­ler sig fra hin­an­den med hen­syn til moti­ver­ne for at del­ta­ge i en frem­med krig. Så hvil­ke lig­he­der og for­skel­le kan vi på nuvæ­ren­de tids­punkt skit­se­re mel­lem de dan­ske frem­med­kri­ge­re, som er rejst til Syri­en og dem, der er rejst til Ukrai­ne? Det hand­ler den­ne uges Fri Jihad om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.