Både i Ukrai­ne og Syri­en er frem­med­kri­ge­re dre­vet af følelser

Man bør være var­som med at se frem­med­kri­ge­re som én sam­let grup­pe. Der­for er det også essen­ti­elt at bli­ve klo­ge­re på, hvor der er fæl­les­træk, og hvor de for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger adskil­ler sig fra hin­an­den med hen­syn til moti­ver­ne for at del­ta­ge i en frem­med krig. Så hvil­ke lig­he­der og for­skel­le kan vi på nuvæ­ren­de tids­punkt skit­se­re mel­lem de dan­ske frem­med­kri­ge­re, som er rejst til Syri­en og dem, der er rejst til Ukrai­ne? Det hand­ler den­ne uges Fri Jihad om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her