Ban­de­kon­flikt – og når der kom­mer en båd…

Ban­de­kon­flik­ten mel­lem Hells Angels (HA) og Loy­al To Fami­lia (LTF) er en rea­li­tet og har kræ­vet sit før­ste dødsof­fer. Det står klart, efter et 30-årigt prø­ve­med­lem fra HA sid­ste lør­dag blev dræbt af skud ved Pus­her Stre­et, hvor­ef­ter poli­ti­et udfær­di­ge­de et såkaldt kon­flik­t­no­tat, der sæt­ter to stre­ger under uven­ska­bet. Men hvad bety­der kon­flik­ten for de to grup­pe­rin­ger, for Pus­her Stre­et og alle andre? Det er – sam­men med en rekord­s­tor koka­in­fangst i Spa­ni­en – hvad den­ne uges Fri Ban­dit hand­ler om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her