Bar røv og lammekølle

Du har invi­te­ret hjem i pri­va­ten og har lovet et hjem­mela­vet mål­tid. Du er på vej ud i en rig­tig score­mid­dag. En af de ældre kur­ti­se­rings­di­sci­pli­ner, der med ret­te sta­dig er en af de svæ­re­ste, men også mest kærkom­ne øvel­ser, når det gæl­der val­get af en part­ner, som man måske skal dele en frem­tid med … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her