Bar røv og lammekølle

Du har invi­te­ret hjem i pri­va­ten og har lovet et hjem­mela­vet mål­tid. Du er på vej ud i en rig­tig score­mid­dag. En af de ældre kur­ti­se­rings­di­sci­pli­ner, der med ret­te sta­dig er en af de svæ­re­ste, men også mest kærkom­ne øvel­ser, når det gæl­der val­get af en part­ner, som man måske skal dele en frem­tid med … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.