Bla­zer-revo­lu­tion på CBS: I alle-mai­len fin­des fællesskabet 

Fri­heds­bre­vet var med, da en grup­pe stu­de­ren­de på CBS for før­ste gang i uni­ver­si­te­tets histo­rie mød­te op og demon­stre­re­de mod direk­tio­nen.  Optø­jer­ne var kon­trol­le­re­de, høfli­ge og over­ra­sken­de nok base­ret på dia­log, og demon­stran­ter­ne var klædt i bla­ze­re og laksko. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.