Generelle Handelsbetingelser og Persondatapolitik

 
På denne side find­es følgende:

 • Sam­tykke­poli­tik for Mediehuset Friheden
 • Per­son­dat­apoli­tik for Mediehuset Friheden
 • Han­dels­betingelser for Mediehuset Friheden
 • Abon­nementsvilkår for Mediehuset Friheden
 • Cook­iepoli­tik for Mediehuset Friheden

 

Samtykkepolitik

Når du bliv­er medlem af Fri­heds­brevet, giv­er du sam­tykke til, at Mediehuset Fri­he­den A/S, CVR-nr. 42285951 må kon­tak­te dig på e‑mail og sms med infor­ma­tion om nye pro­duk­ter og ser­vices inden for medi­er og nyhed­er. Du bekræfter desu­den, at Mediehuset Fri­he­den må opsam­le og behan­dle dine per­son­o­plysninger til det oven­nævnte for­mål. Oplysningerne kan inde­holde annon­cer fra tred­jepart og i visse til­fælde blive delt med disse. I vores per­son­dat­apoli­tik kan du læse mere om tred­jeparter, og hvor­dan du tilbagetrækker dit sam­tykke. Du kan til enhver tid afmelde dig.
 

Persondatapolitik for nyhedsbreve i Mediehuset Friheden

I denne poli­tik kan du læse, hvor­dan vi behan­dler de oplysninger, vi kom­mer i besid­delse af som dataans­varlig, når du tilmelder dig et nyheds­brev, samt hvilke ret­tighed­er du har i den forbindelse.
 
1. Dataans­varlig

Dataans­varlig for behan­dlin­gen af dine per­son­o­plysninger er:

Mediehuset Fri­he­den

CVR-nr. 42285951

Beliggende

c/o Moalem Weitemeyer

Amal­ie­gade 3, 4

1256 Køben­havn K

(herefter sam­let beteg­net Friheden)

Har du spørgsmål angående behan­dlin­gen af dine per­son­o­plysninger, eller ønsker du at udøve en af de i punkt 7 nævnte ret­tighed­er, kan vi kon­tak­tes på hej@frihedsbrevet.dk.
 
2. Ind­sam­ling

I forbindelse med admin­is­tra­tion af nyheds­breve behan­dler vi kun per­son­o­plysninger om dig, som du selv opl­yser i forbindelse med dit samtykke.
 
3. Behan­dling af per­son­o­plysninger  

Hvis du tilmelder dig et nyheds­brev, behan­dler vi som udgangspunkt alene almin­delige per­son­o­plysninger, såsom navn, kon­tak­to­plysninger, inter­ess­er og de pro­duk­ter, der leveres gen­nem vores selskab.

Behan­dling i forbindelse med udsendelse af nyheds­breve sker med hen­blik på at kunne afsende nyheds­brevet, og på grund­lag af dit sam­tykke, jf. databeskyt­telses­forord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra a.
 
4. Mod­tagere og tredjelande

Vi behan­dler dine per­son­o­plysninger fortroligt og videre­giv­er ikke dine per­son­o­plysninger til tred­jeparter, med­min­dre vi er retligt forpligt­ede hertil.

Dine per­son­o­plysninger vil ikke blive delt med andre, men vi bruger data­behan­dlere, som vi har data­behan­dler­aftaler med. Vores data­behan­dlere kan få adgang til oplysningerne i det omfang, det er nød­vendigt for at levere deres tjen­ester og ser­vices. Vores data­behan­dlere vil være kon­trak­tligt forpligtet til at behan­dle alle per­son­o­plysninger strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende per­son­o­plysninger til andet, end hvad der er omfat­tet af den kon­trak­tuelle forplig­telse over for os. Vi kon­trollerer løbende, at vores data­behan­dlere over­hold­er deres forpligtelser.

Vi over­før­er som udgangspunkt ikke dine per­son­o­plysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt vi und­tagelsesvist over­før­er dine oplysninger til en data­behan­dler i lande uden for EU/EØS, sikr­er vi over­hold­else af de krav, som lov­givnin­gen stiller til sådanne over­førsler. 
 
5. Sikker­hed

Vi behan­dler dine per­son­o­plysninger i overensstem­melse med per­son­dataforord­nin­gen og databeskyt­telsesloven. Vi har truf­fet passende tekniske og organ­isatoriske foranstalt­ninger med hen­blik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manip­u­ler­ing eller uved­k­om­mende adgang.

Vi tilpass­er løbende vores sikker­heds­foranstalt­ninger, så de opfylder den løbende tek­nol­o­giske udvikling og har ved­taget interne regler om infor­ma­tion­ssikker­hed, som inde­hold­er instrukser og pro­ce­dur­er herfor.

Vi har deru­dover fast­lagte pro­ce­dur­er for tildel­ing af adgangsret­tighed­er til de af vores medar­be­jdere, som behan­dler per­son­da­ta, der afdækker oplysninger om per­son­lige inter­ess­er og van­er. For at undgå datatab tager vi løbende back up af per­son­dataen og beskyt­ter fortro­lighe­den og aut­enciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I til­fælde af et sikker­heds­brud, der resul­ter­er i en høj risiko for diskrim­i­na­tion, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe for dig, vil vi under­rette dig om sikker­heds­brud­det så hur­tigt som muligt.
 
6. Peri­ode for opbe­var­ing 

Vi opbe­var­er oplysningerne i det tid­srum, som det er tilladt i hen­hold til lov­givnin­gen, og vi slet­ter oplysningerne, når de ikke læn­gere er nød­vendi­ge for at opfylde for­målet, som fremgår under punkt 3. Oplysninger mod­taget i forbindelse med tilmeld­ing til et nyheds­brev slettes umid­del­bart efter, at sam­tykket trækkes tilbage, og at nyheds­brevet derved afmeldes.
 
7. Dine ret­tighed­er 

Du har ret til, at:

 • anmode om ind­sigt, berigtigelse eller slet­ning af dine personoplysninger.
 • anmode om begræn­sning af behan­dlin­gen af dine personoplysninger.
 • gøre ind­sigelse mod en ellers lovlig behan­dling af dine personoplysninger.
 • mod­sætte dig automa­tiske indi­vidu­elle afgørelser, herun­der profilering.
 • mod­sætte dig behan­dling af dine per­son­o­plysninger til brug for direk­te markedsføring.
 • tilbagekalde dit sam­tykke til enhver tid, hvis behan­dlin­gen af dine per­son­o­plysninger er baseret herpå.
 • mod­tage en kopi af dine per­son­o­plysninger i et struk­tur­eret, almin­deligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat, og ret til at trans­mit­tere oplysningerne til en anden virk­somhed eller myndighed.
 • ind­give en klage til Datatil­synet: 

Carl Jacob­sens Vej 35

2500 Val­by 

Tlf. 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine ret­tighed­er som beskrevet oven­for, er du til enhver tid velkom­men til at kon­tak­te os på hej@friheden.dk. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrække­lige oplysninger til, at vi kan behan­dle din hen­ven­delse, herun­der dit fulde navn og din e‑mailadresse, så vi kan iden­ti­fi­cere dig og svare på din anmodning.
 
8. Ændringer af politikken

Vi for­be­hold­er os ret­ten til at opdatere og ændre denne poli­tik, såfremt der sker ændringer i lov­givnin­gen, opstår nye tekniske løs­ninger, forbedrede funk­tion­er eller lignende.

 

Handelsbetingelser for Mediehuset Friheden

Mediehuset Fri­he­den

Amal­ie­gade 3, 4

1256 Køben­havn K

CVR: 42285951
 
Generelt

Mediehuset Fri­he­den A/S stiller en abon­nement baseret online tjen­este (”Tjen­esten”) til rådighed på https://frihedsbrevet.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Mediehuset Fri­he­den A/S.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Mediehuset Fri­he­den A/S og én fysisk per­son (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjen­esten. Kun per­son­er der er 18 år eller ældre, og bor i Dan­mark, kan indgå en aftale med Mediehuset Fri­he­den A/S vedrørende Tjenesten.

Disse betingelser udgør sam­let den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Mediehuset Fri­he­den A/S.

For at få adgang til Tjen­esten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.
 
Ydelsens omfang

Tjen­esten giv­er Brugeren adgang til Mediehuset Fri­he­den A/S’s Tjen­este bestemt ved bestilling.
 
Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjen­esten reg­istrere en brugerkon­to på portalen.
 
Reg­istrering og brugeradgang

Brugeren er ans­varlig for at sikre, at de angivne oplysninger er kor­rek­te på reg­istreringstid­spunk­tet. Ved reg­istrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betal­ings- og kreditkort.

Ved reg­istrering skal Brugeren angive et bruger­navn og et pass­word (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login oplysninger er per­son­lige og må ikke bruges af andre, med­min­dre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbe­vare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ans­varlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mis­tanke om ulovlig brug af Brugerens Login oplysninger, skal Brugeren omgående under­rette Mediehuset Fri­he­den A/S samt ændre sit password.
 
Gebyr­er og betaling

Gebyr­er for brug af Tjen­esten skal betales i hen­hold til den til enhver tid gældende pris­liste, der er tilgæn­gelig på hjemmesiden.

Betal­ing for abon­nementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalin­gen for abon­nementet via de af Mediehuset Fri­he­den A/S tilbudte betal­ingsmi­dler på hjemmes­i­den. Brugeren forpligter sig til at under­skrive de nød­vendi­ge doku­menter, og til ved hver betal­ings­da­to at have tilstrække­lige midler til betal­ing tilgæn­gelige via det val­gte betal­ingsmid­del. 
 
Tilpas­ninger og ændringer

Mediehuset Fri­he­den A/S for­be­hold­er sig ret­ten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjen­esten. Ændrin­gen skal med­de­les til Brugeren sen­est tre­dive (30) dage inden ændrin­gen træder i kraft. I til­fælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abon­nementet med virkn­ing fra den dag, hvor ændrin­gen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abon­nementet før ændrin­gen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændrin­gen. 
 
Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjen­esten kan ske ved udgang af betal­ingspe­ri­o­den på 1 måned fra sen­este betal­ing. For at opsige sin aftale skal man bruge lin­ket angivet på for­si­den eller kon­tak­te Mediehuset Fri­he­den A/S via hej@frihedsbrevet.dk
 
Betal­ing

Mediehuset Fri­he­den A/S mod­tager online betalinger med Danko­rt, Visa/Dankort, Mas­ter­card og Mobile­pay Online.

Betal­ing vil først blive trukket på din kon­to, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle pro­dukt er opret­tet, med­min­dre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmes­i­den er inklu­siv moms.

Hjemmes­i­den bruger føl­gende val­u­taer til prissætning:

Den­mark — Kro­ner (DKK)
 
Fortry­delses­ret

Der gives 14 dages fuld retur­ret på var­er købt på hjemmes­i­den, med­min­dre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Peri­o­den på de 14 dage starter den dag, hvor ordren er leveret.

Eventuelle returner­ing­somkost­ninger afhold­er du selv.

Ønske om fortry­delse skal med­de­les sen­est 14 efter lev­erin­gen og være os i hænde sen­este 14 dage efter, vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortry­delses­ret skal sendes på mail hej@frihedsbrevet.dk. I med­delelsen skal der gøres tydeligt opmærk­som på dit ønske om bru­gen af fortrydelsesret.
 
Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresæl­ger ikke per­son­lige oplysninger og videre­giv­er ikke dine per­son­lige oplysninger til andre. De er kun reg­istr­eret i vores kun­dekar­totek. Du kan til enhver tid få slet­tet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Mediehuset Fri­he­den A/S, har vi brug for føl­gende oplysninger:

- For­navn, Efternavn

- E‑mail adresse

Vi fore­tager reg­istrerin­gen af dine per­son­o­plysninger med det for­mål at kunne levere Tjen­esten til dig.

Opbe­var­ingsti­den for per­son­o­plysningerne afhænger af typen af per­son­o­plysninger samt lovh­jem­mel til at behan­dle de pågældende per­son­o­plysninger. Dine per­son­o­plysninger bliv­er slet­tet, så snart vi ikke læn­gere har en lovlig grund til at behan­dle dem. Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores hjemme­side, sikr­er vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykke­lige sam­tykke, således at du er informeret om præ­cis, hvilke oplysninger der ind­sam­les og hvorfor.

Direk­tøren og de ansat­te for Mediehuset Fri­he­den A/S har adgang til de oplysninger, der reg­istr­eres om dig.

Den dataans­varlige i Mediehuset Fri­he­den A/S er: Char­lotte Hoffmeyer

Vi opbe­var­er og trans­mit­ter­er ikke kun­deo­plysninger krypteret.

Som reg­istr­eret hos Mediehuset Fri­he­den A/S har du altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger der er reg­istr­eret om dig. Disse ret­tighed­er har du efter Per­son­dat­aloven. Hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til hej@frihedsbrevet.dk.

 

Abonnementsvilkår for Mediehuset Friheden

 • Ind­holds­forteg­nelse
 • Vilkår og betingelser for abon­nement på Frihedsbrevet
 • Aftal­ens indgåelse
 • Sådan fun­ger­er dit medlemskab
 • Forud­sæt­ninger for til­gang til Frihedsbrevet
 • Brug af Frihedsbrevet
 • Betal­ingsvilkår
 • Kam­pag­netil­bud
 • Begræn­sninger på Frihedsbrevet
 • Ophavs­ret i Frihedsbrevet
 • Opsigelse eller pause af dit Frihedsbrevet-medlemskab
 • Ændring af vilkår
 • Fortry­delses­ret
 • Tilbage­be­tal­ing
 • Pris­er
 • Medlem­skab gen­nem partneraftale
 • Studier­abat for studerende
 • Per­son­dat­apoli­tik
 • Cook­ies
 • Oplysning om klagemuligheder
 • Disse generelle vilkår gælder for aftale om lev­er­ing og drift af Mediehuset Fri­he­dens medlem­st­jen­este med per­son­ligt tilpassede funk­tion­er, der udby­des af Mediehuset Fri­he­den A/S med CVR nr. 42285951 (herefter ”Fri­heds­brevet”).

 
Aftal­ens indgåelse

Du skal være fyldt 18 år for at købe et medlem­skab på Fri­heds­brevet. Når du køber et medlem­skab på Fri­heds­brevet (også kaldet ”tjen­esten”), indgår du aftale med Frihedsbrevet.

Når du har fore­taget et køb, mod­tager du en kvit­ter­ing som doku­men­ta­tion for aftal­en på e‑mail. På din pro­fil­side på Frihedsbrevet.dk kan du til enhver tid se dine kvit­teringer, og om dit medlem­skab er aktivt. Deru­dover kan du på din pro­fil­side printe kvit­teringer for alle dine køb.

Som medlem af Fri­heds­brevet får du adgang til at anvende det ind­hold, som er stil­let til rådighed for tjen­esten. Det ind­hold, der er adgang til via medlem­skab på Fri­heds­brevet, fremgår på www.frihedsbrevet.dk.
Ind­hold­et i tjen­esten opdateres løbende, og vi for­be­hold­er os ret­ten til at til­fø­je, ændre og fjerne ind­hold uden varsel.

Fri­heds­brevet gør det muligt for dig at få adgang til dig­i­talt ind­hold via inter­net­tet, e‑mail og app. Hvis du opret­ter en kon­to, bestiller en gratis peri­ode og/eller et medlem­skab hos Fri­heds­brevet, stream­er, down­loader, opnår adgang til og/eller bruger Fri­heds­brevets hjemme­side, bruger en tillægst­jen­este eller ‑pro­dukt stil­let til rådighed af Fri­heds­brevet eller på anden måde opnår adgang til eller bruger ind­hold­et eller nogle af Fri­heds­brevets funk­tion­er, stil­let til rådighed af Fri­heds­brevet, indgår du en bindende aftale med Fri­heds­brevet og accepter­er at over­holde disse vilkår. Du accepter­er hermed også, at Fri­heds­brevet må behan­dle dine per­son­o­plysninger i overensstem­melse med Fri­heds­brevets persondatapolitik.

Disse vilkår beskriv­er de betingelser, som til enhver tid er gældende ved din brug af Fri­heds­brevet uanset eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Fri­heds­brevet. Ved at acceptere vilkårene erk­lær­er du dig ind­forstået med, at Fri­heds­brevet til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Fri­heds­brevet, hvis du mis­lighold­er vilkårenes inde­holdte bestem­melser. Hvis du ikke accepter­er vilkårene (som defineret i neden­stående), er du ikke berettiget til at bruge Fri­heds­brevet eller til at opnå adgang til eller for­bruge ind­hold stil­let til rådighed af Frihedsbrevet.

Sup­plerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Fri­heds­brevet. Dette kan f.eks. omfat­te regler om en bestemt konkur­rence eller kam­pagne, yderligere vilkår og betingelser for tillægsy­delser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte for­mer for ind­hold vedrørende særskilte medlem­sk­aber, pro­duk­ter eller soft­ware, som er tilgæn­gelige via Fri­heds­brevet. Hvis sup­plerende vilkår og betingelser er nød­vendi­ge, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller pro­duk­ter. Eventuelle sup­plerende vilkår og betingelser, som Fri­heds­brevet måtte fast­sætte, gælder i tillæg til nærværende vilkår, og vil i til­fælde af uov­erensstem­melse have for­rang for vilkårene.

Disse vilkår, Fri­heds­brevets per­son­dat­apoli­tik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og ‑betingelser fra Fri­heds­brevet benævnes heri sam­let “Vilkårene”.

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid find­es på Fri­heds­brevets hjemme­side www.frihedsbrevet.dk
 
Sådan fun­ger­er dit medlemskab

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med opret­telsen af dit medlem­skab, er medlem­sk­a­bet på Fri­heds­brevet fortløbende og fornyes automa­tisk. I forbindelse med opret­telsen af medlem­sk­a­bet accepter­er du således, at Fri­heds­brevet automa­tisk kan trække penge på dit Danko­rt, betal­ingsko­rt eller andet betal­ingsmid­del tilkoblet dit medlem­skab, hver gang medlem­sk­a­bet fornyes. Dette gælder også ved gratis peri­o­den, hvor dit medlem­skab automa­tisk vil blive fornyet med et betalt medlem­skab efter den gratis periode.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlem­skab til udløb af den peri­ode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit medlem­skab inden udløb af en gratis periode.
 
Forud­sæt­ninger for til­gang til Frihedsbrevet

For at tilgå og anvende ind­hold på Fri­heds­brevet skal du være aktivt medlem og tilgå onlinet­jen­esten via www.frihedsbrevet.dk. Den opkrævede pris for medlem­sk­a­bet inklud­er­er ikke eksterne omkost­ninger som f.eks. dataforbrug.

Brug af Fri­heds­brevet forud­sæt­ter, at brugeren er i besid­delse af udstyr med inter­ne­tadgang og muligvis særlig soft­ware, hvilket kan med­føre særlige udgifter for brugeren. Bru­gen kan kræve, at du fra tid til anden fore­tager opda­teringer eller opgraderinger af soft­ware og hard­ware. Du anerk­ender og er ind­forstået med, at sådanne sys­temkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ans­var. Det er dit eget ans­var at tilkøbe inter­net eller datamedlem­skab for at mulig­gøre stream­ing af dig­i­talt ind­hold. 

For at kunne benytte Fri­heds­brevet skal du bruge en dig­i­tal enhed, der er for­bun­det med inter­net­tet og som opfylder Fri­heds­brevets tekniske krav. Deru­dover skal du opl­yse os om- og tilknytte dit fore­trukne betal­ingsmid­del, som til enhver tid skal være god­k­endt af Frihedsbrevet.

Fri­heds­brevet for­be­hold­er sig ret­ten til løbende at vur­dere, hvilke enhed­er brugere kan benytte.

Fri­heds­brevet for­be­hold­er sig ret­ten til at ændre de tekniske krav til bru­gen af Fri­heds­brevet og til at ændre, til­fø­je eller fjerne samar­be­jdspart­nere og betal­ingsmi­dler til enhver tid. Fri­heds­brevet skal bestræbe sig på at under­rette dig via e‑mail om eventuelle ændringer, der begrænser dine tekniske mulighed­er for at benytte Fri­heds­brevet. Sådanne under­ret­ninger skal gives sen­est 30 dage før ændrin­gen træder i kraft. Fri­heds­brevet for­be­hold­er sig til enhver tid ret til at til­fø­je eller fjerne en samar­be­jdspart­ner eller betal­ingsløs­ning uden først at under­rette dig derom.
 
Brug af Frihedsbrevet

Brug af Fri­heds­brevet må kun ske til pri­vat brug. Brug af tjen­esten i kom­mer­cielle og offentlige sam­men­hænge er ikke tilladt.

Fri­heds­brevet kan anven­des sam­tidig på flere forskel­lige enhed­er i form af tablets og smart­phones udelukkende tilhørende hus­standen. Hver gang du anven­der dit medlem­skab på Fri­heds­brevet på en ny enhed reg­istr­eres denne enhed på dit medlem­skab. Der kan mak­si­malt anven­des fem forskel­lige enhed­er. Hvis du har spørgsmål til dette eller prob­le­mer med at tage ny enhed i brug, så kon­takt os på hej@frihedsbrevet.dk.

Du har adgang til dit ind­hold, så længe du har et gyldigt medlem­skab. Det er ikke tilladt at tileg­ne sig dette ind­hold via andre mekanis­mer end dem, som er tilgæn­gelige via tjen­esten. Ind­hold­et må således ikke kopieres og/eller gøres tilgæn­geligt uden for tjenesten.

Fri­heds­brevet kan inde­holde eksterne links og andre ele­menter, som er gener­eret af samar­be­jdspart­nere eller øvrige eksterne parter. Forekom­sten af sådanne ele­menter er ikke ens­be­ty­dende med, at Fri­heds­brevet har god­k­endt eller ver­i­fi­ceret de fak­ta, hold­ninger eller syn­spunk­ter, som er gener­eret af disse samar­be­jdspart­nere eller øvrige eksterne parter, og Fri­heds­brevet kan således ikke tages til indtægt for eller gøres ans­varlig for disse.
 
Betal­ingsvilkår

Påb­eg­y­n­delse af et Fri­heds­brevet-medlem­skab find­er sted ved køb af dette. Herefter opkræves der fortløbende betal­ing ved hjælp af den betal­ings­form, du har angivet ved købet og afhængig af hvilket medlem­skab, du har købt. Du kan altid redi­gere den tilknyt­tede betal­ings­form under betal­ings­form i “Min side” på www.frihedsbrevet.dk

Såfremt du har fået en gratis peri­ode, opkræves betal­ing for Fri­heds­brevet-medlem­sk­a­bet først, efter den gratis peri­ode er udlø­bet. Hvis du opsiger dit medlem­skab i løbet af peri­o­den, vil du ikke blive opkrævet betal­ing for medlemskabet.

Ved første betal­ing, vil du blive opkrævet den fulde peri­ode. Prisen for dit Fri­heds­brevet-medlem­skab trækkes automa­tisk den dag, du tilmeldte dig, i hver måned, via den val­gte, tilknyt­tede betal­ings­form (f.eks. betalingskort).

Efter ind­meldelse vil medlem­sk­a­bet automa­tisk blive fornyet indtil opsigelse.

Du har selv ans­varet for at opdatere dine betal­ing­so­plysninger, hvis dit Danko­rt eller dit betal­ingsko­rt bliv­er spær­ret eller udløber. Det kan du gøre på din pro­fil­side på www.frihedsbrevet.dk. Man­glende opda­ter­ing af dine kort-oplysninger og dermed man­glende betal­ing, vil med­føre, at dit medlem­skab ophører.
 
Kam­pag­netil­bud

Hvis du ikke tidligere har haft et medlem­skab på Fri­heds­brevet kan du, hvis det tilby­des, benytte dig af et kam­pag­netil­bud, eksem­pelvis en gratis peri­ode. Hvis du tidligere har abon­neret på Fri­heds­brevet, kan du ikke benytte dig af et kam­pag­netil­bud før tidligst seks måned­er efter, at dit sen­este medlem­skab er ophørt. Omgåelse af dette kan med­føre krav om betal­ing og/eller lukn­ing af medlemskabet.

Vi kan i særlige til­fælde tilbyde rabat­ter i form af forskel­lige kam­pag­n­er. Hvis der er rabat på en vare, vil rabat­ten allerede være fratrukket prisen, som vis­es på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid “Din pris”. Dette føl­ger gældende ret­ningslin­jer fra forbrugerombudsmanden.
 
Begræn­sninger på Frihedsbrevet

Fri­heds­brevet-medlem­sk­a­bet er per­son­ligt og må alene bruges af pri­vat­per­son­er til egne for­mål. Medlem­sk­a­bet må ikke deles, og det er ikke tilladt at benytte medlem­sk­a­bet til kom­mer­cielle for­mål eller i offentlige sammenhænge.
 
Ophavs­ret i Frihedsbrevet

Du må ikke benytte Fri­heds­brevet-medlem­sk­a­bet på anden måde, end det er tiltænkt og beskrevet i Vilkårene. Enhver form for kopier­ing eller offentlig­gørelse af ind­hold fra Fri­heds­brevet er for­budt, inklu­siv men ikke begrænset til:

at optage, afbillede, kopiere, offentlig­gøre eller videre­give indholdet,

at over­drage bruger­navn og pass­word til tred­je part,

at omgå tekniske mekanis­mer, som er imple­menteret for at beskytte Fri­heds­brevet mod ret­tighed­skrænkelser, herun­der kopier­ing, repro­duk­tion, dis­tri­b­u­tion, eller

at benytte Fri­heds­brevet i strid med gældende dan­sk lovgivning.

Fri­heds­brevet kan til hver en tid lukke adgang til Fri­heds­brevet for et medlem, såfremt man find­er grund til at tro, at Fri­heds­brevet misbruges.

Ind­hold­et i Fri­heds­brevet tilhør­er Fri­heds­brevet og en eller flere tredjepart(er) og er beskyt­tet i hen­hold til dan­sk og/eller inter­na­tion­al lov om ophavs­ret. Enhver form for kopier­ing, dis­tri­b­u­tion eller anden krænk­ende brug af ind­hold­et som beskrevet i disse Vilkår er for­budt og vil kunne for­følges ret­sligt af Fri­heds­brevet og/eller ophavs­man­den. Som Fri­heds­brevet-medlem har du ingen ret­tighed­er til kom­mer­ciel brug, salg, videre­salg, eksem­plar­frem­still­ing, dis­tri­b­u­tion, pro­mover­ing af ind­hold eller anden form for videre­dis­tri­b­u­tion af ind­hold­et på nogen måde. Som Fri­heds­brevet-medlem forstår og anerk­ender du, at ret­tighed­shaver til Fri­heds­brevets ind­hold kan gøre sin ret gældende – herun­der nedlægge for­bud og kræve erstat­ning for eventuelle krænkelser – direk­te over for Frihedsbrevet-medlemmet.
 
Opsigelse eller pause af dit Frihedsbrevet-medlemskab

Et medlem­skab til Fri­heds­brevet er fortløbende indtil opsigelse, og du kan til enhver tid opsige dit medlem­skab til udløb af den peri­ode, som du har betalt for. Du opsiger dit medlem­skab under “Min side”. Ved opsigelse af dit medlem­skab mod­tager du en bekræf­telse pr. e‑mail. Mod­tager du ikke en bekræf­telse på opsigelsen af dit medlem­skab, kan du ikke anse dit medlem­skab som opsagt og bedes kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk.

Ved opsigelse af medlem­sk­a­bet stop­per den automa­tiske fornyelse. Du har adgang til ind­hold­et i Fri­heds­brevet resten af den aktive medlem­sk­ab­spe­ri­ode efter opsigelse. Du er naturligvis altid velkom­men til at tilmelde dig som Fri­heds­brevet-medlem igen.
 
Ændring af vilkår

Fri­heds­brevet kan med én måneds varsel ændre Vilkårene for denne aftale eller ind­føre regler, vilkår eller betingelser for brug af Fri­heds­brevet-medlem­sk­a­bet. Du vil blive informeret herom via den e‑mailadresse, som du har oplyst ved tilmeld­ing, og på www.frihedsbrevet.dk. Fort­sat brug af medlem­sk­a­bet efter vilkårsæn­dringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.
 
Ans­vars­be­græn­sning og for­be­hold 

Fri­heds­brevet tager for­be­hold for eventuelle skrive- og/eller tryk­fe­jl på hjemmes­i­den, og kan ikke stilles til ans­var for, hvad en samar­be­jdspart­ner har angivet på egen hjemme­side. Fri­heds­brevet stræber efter, at hjemmes­i­den er tilgæn­gelig døgnet rundt, men vi kan ikke garan­tere, at siden til enhver tid er i fuld funk­tion og fejl­fri. Fri­heds­brevet kan ikke drages til ans­var for eventuelle føl­ger pga. brug af hjemmes­i­den, såsom skad­er på dit com­put­er­sys­tem eller tab af data. Som nævnt tidligere, er du selv ans­varlig for tilkøb af inter­net, soft­ware mv. for at tilgå Fri­heds­brevets hjemme­side, der­for fraskriv­er Fri­heds­brevet sig ans­var for ethvert tab forår­saget af, at du har anvendt vores ydelser uden at følge de tekniske kravspeci­fika­tion­er og sup­plerende vejled­ninger. 
 
Fortry­delses­ret

Du har en fortry­delses­ret på 14 dage ved opret­telse som Fri­heds­brevet-medlem. Du fortry­der ved at give os besked om, at du fortry­der. Du kan gå ind og afmelde dit abon­nement på ‘Min Side’ på frihedsbrevet.dk.

Fortry­delses­fris­ten er over­holdt, hvis du sender din med­delelse om, at du fortry­der købet, inden fortry­delses­fris­ten på 14 dage fra opret­telses­tid­spunk­tet er udløbet.
 
Tilbage­be­tal­ing

Hvis du fortry­der dit køb og påberåber dig fortry­delses­ret­ten jf. gældende Vilkår, refun­der­er vi alle betalinger mod­taget fra dig. Vi tilbage­be­taler belø­bet uden unødig forsinkelse, såfremt du opfylder betingelserne herfor.
 
Pris­er

Alle pris­er er gældende udsal­gspris­er inkl. moms.

Prisen for et måneds­be­talt medlem­skab er 79,- pr. måned og betales månedligt.

Prisen for et års­be­talt medlem­skab er 749,- pr. år og betales årligt.

Fri­heds­brevet kan løbende fore­tage prisæn­dringer. Fri­heds­brevet kan fore­tage reg­u­ler­ing af medlem­sprisen som følge af øgede udgifter for­bun­det med tjen­esten, omkost­ninger til leverandør­er og samar­be­jdspart­nere, imødekom­melse af løbende infla­tion, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Fri­heds­brevets medlem­sk­aber og tjen­ester. Såfremt Fri­heds­brevet fore­tager prisæn­dringer, under­ret­ter Fri­heds­brevet medlem­met herom med min­i­mum 45 dages skriftligt varsel via e‑mailkommunikation til prisæn­drin­gen træder i kraft. Medlem­met har i dette til­fælde altid mulighed for at opsige medlemskabet.
 
Medlem­skab gen­nem virksomhed/erhverv/institution eller partnerskab 

Som medlem hos en virksomhed/erhverv/institution eller part­ner­skab, kan du oprette et medlem­skab på Fri­heds­brevet til særlige pris­er. Kon­takt ven­ligst hej@frihedsbrevet.dk for at høre mere om gældende priser.
 
Studier­abat for studerende 

Som stud­erende får du 50% studier­abat på Fri­heds­brevet-medlem­sk­a­bet. Du kan få studier­abat i op til 5 år. For at få adgang til studier­abat skal du sende et billede af gyldigt studieko­rt til hej@frihedsbrevet.dk. Så sender vi dig en unik rabatkode, som du kan bruge ved betaling.
 
Per­son­dat­apoli­tik

Per­son­dat­apoli­tikken vedrør­er de per­son­o­plysninger, som du afgiv­er til os, når du f.eks. opret­ter dig som Fri­heds­brevet-medlem, tilmelder dig vores nyheds­brev eller når du køber pro­duk­ter hos os, og de oplysninger, som vi ind­sam­ler, når du besøger vores hjemmesider.

Se vores per­son­dat­apoli­tik læn­gere oppe på siden.
 
Cook­ies

Ved at benytte Fri­heds­brevet accepter­er du, at vi bruger cook­ies. Cook­ies er små tek­st­fil­er, der inde­hold­er bogstaver og tal, som sættes på din com­put­er eller anden enhed. Cook­ies sættes, når du besøger et web­st­ed, der bruger cook­ies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fort­sætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogind­still­inger eller andre præfer­encer. En cook­ie er ikke et pro­gram og inde­hold­er ikke virus. Læs mere om, hvilke cook­ies, der bruges på Fri­heds­brevet læn­gere nede på siden.
 
Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjen­estey­delse købt hos os kan ind­gives til Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens Cen­ter for Klageløs­ning, Nævnenes Hus, Told­bo­den 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Cen­ter for Klageløs­ning via www.forbrug.dk.

EU-Kom­mis­sio­nens online klage­por­tal kan også anven­des ved ind­givelse af en klage. Det er særlig rel­e­vant, hvis du er for­bruger med bopæl i et andet EU-land. Klage ind­gives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved ind­givelse af en klage, skal du angive vores e‑mailadresse hej@frihedsbrevet.dk
 
Cook­iepoli­tik for Mediehuset Friheden

På https://frihedsbrevet.dk anven­des cook­ies med det for­mål at opti­mere hjemmes­i­den og dets funk­tion­alitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Før der plac­eres cook­ies på dit udstyr, bed­er vi om dit sam­tykke. Nød­vendi­ge cook­ies til sikring af funk­tion­alitet og ind­still­inger kan dog anven­des uden dit sam­tykke. Du kan se og ændre dine per­son­lige cook­ie ind­still­inger ned­er­st på siden her.

Vi anven­der føl­gende for­mer for cook­ies: 
 
Tekniske cook­ies: Tekniske cook­ies er nød­vendi­ge for, at langt de fleste hjemmesider fun­ger­er, som de skal. De sørg­er også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemme­side, du besøger.
 
Sta­tis­tik cook­ies: Sta­tis­tik­cook­ies bruges til at opti­mere design, bruger­ven­lighed og effek­tiviteten af en hjemme­side. De ind­sam­lede oplysninger indgår eksem­pelvis i analyser af, hvilke infor­ma­tion­er der er mest pop­ulære på siden, og som der­for skal være nemme at finde, så bruger­ven­lighe­den bliv­er forbedret.
 
Per­son­alis­erede cook­ies: Per­son­alis­erede cook­ies bruges til at give dig mere mål­ret­tet og rel­e­vant ind­hold, eksem­pelvis i form af fores­lået infor­ma­tion og artik­ler. Per­son­alis­erede cook­ies ind­sam­ler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemme­side, hvor de sam­ler vores dig­i­tale fod­spor op. De kaldes der­for også ”track­ing­cook­ies”. Der er ikke tale om at ind­sam­le oplysninger om din fær­den for at bruge det til markedsføring.
 
Markeds­føringscook­ies: Når cook­ies bruges i et kom­mer­cielt henseende til at mål­rette annon­cer til dig, er der tale om markeds­føringscook­ies. Markeds­føringscook­ies ind­sam­ler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som per­son­alis­erede cook­ies gør. Markeds­føringscook­ies er der­for også ”track­ing­cook­ies”.
 
Du kan til enhver tid afvise og slette cook­ies fra din com­put­er. Se hvor­dan du slet­ter dine cook­ies på Web­shop Cook­ies og Pri­vatlivspoli­tik. Du skal dog være opmærk­som på, at hvis du gør det, er der mange funk­tion­er og ser­vices på inter­net­tet, du ikke kan bruge.
 
Log-sta­tis­tik

Vi bruger en log-sta­tis­tik på https://frihedsbrevet.dk, hvilket bety­der, at et sta­tis­tik-sys­tem opsam­ler infor­ma­tion, som kan give et sta­tis­tisk billede af, hvor mange besø­gende vi har, hvor de kom­mer fra og hvor på web­sitet det for­lades mv.

Logsta­tis­tikken anven­des kun med det for­mål at opti­mere Fri­heds­brevets hjemmeside.
 
Klagemu­lighed­er

Klager over pro­duk­ter kan sendes til:

Konkur­rence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacob­sens Vej 35

2500 Val­by

www.forbrug.dk

For EU-borg­ere uden for EU skal klager sendes via EU Kom­mis­sio­nens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: hej@frihedsbrevet.dk samt hjemmes­i­den, du har købt varen på.

Cookie consent