Gene­rel­le Han­dels­be­tin­gel­ser og Persondatapolitik

 

På den­ne side fin­des følgende:

 • Samtyk­kepo­li­tik for Medi­e­hu­set Friheden
 • Per­son­da­ta­po­li­tik for Medi­e­hu­set Friheden
 • Han­dels­be­tin­gel­ser for Medi­e­hu­set Friheden
 • Abon­ne­mentsvil­kår for Medi­e­hu­set Friheden
 • Cook­i­epo­li­tik for Medi­e­hu­set Friheden

 

Samtyk­kepo­li­tik

Når opret­ter en med­lem­s­pro­fil på Frihedsbrevet.dk, giver du samtyk­ke til, at Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S, CVR-nr. 42285951 må kon­tak­te dig på e‑mail og sms med infor­ma­tion om pro­duk­ter og ser­vi­ces inden for medi­er og nyhe­der. Du bekræf­ter des­u­den, at Medi­e­hu­set Fri­he­den må opsam­le og behand­le dine per­so­nop­lys­nin­ger til det oven­nævn­te for­mål. Oplys­nin­ger­ne kan inde­hol­de annon­cer fra tred­je­part og i vis­se til­fæl­de bli­ve delt med dis­se. I vores per­son­da­ta­po­li­tik kan du læse mere om tred­je­par­ter, og hvor­dan du til­ba­ge­træk­ker dit samtyk­ke. Du kan til enhver tid afmel­de dig.

Per­son­da­ta­po­li­tik for nyheds­bre­ve i Medi­e­hu­set Friheden

I den­ne poli­tik kan du læse, hvor­dan vi behand­ler de oplys­nin­ger, vi kom­mer i besid­del­se af som data­ansvar­lig, når du til­mel­der dig et nyheds­brev, samt hvil­ke ret­tig­he­der du har i den forbindelse.

 

1. Data­ansvar­lig

Data­ansvar­lig for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

Medi­e­hu­set Friheden

CVR-nr. 42285951

Belig­gen­de

Vand­kun­sten 8, 1. sal
1467 Køben­havn K

(her­ef­ter sam­let beteg­net Friheden)

Har du spørgs­mål angå­en­de behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger, eller ønsker du at udø­ve en af de i punkt 7 nævn­te ret­tig­he­der, kan vi kon­tak­tes på hej@frihedsbrevet.dk.

 

2. Ind­sam­ling

I for­bin­del­se med admi­ni­stra­tion af nyheds­bre­ve behand­ler vi kun per­so­nop­lys­nin­ger om dig, som du selv oply­ser i for­bin­del­se med dit samtykke.

 

3. Behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger  

Hvis du til­mel­der dig et nyheds­brev, behand­ler vi som udgangs­punkt ale­ne almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger, såsom navn, kon­tak­top­lys­nin­ger, inter­es­ser og de pro­duk­ter, der leve­res gen­nem vores selskab.

Behand­ling i for­bin­del­se med udsen­del­se af nyheds­bre­ve sker med hen­blik på at kun­ne afsen­de nyheds­bre­vet, og på grund­lag af dit samtyk­ke, jf. data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra a.

 

4. Mod­ta­ge­re og tredjelande

Vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger for­tro­ligt og vide­re­gi­ver ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger til tred­je­par­ter, med­min­dre vi er ret­ligt for­plig­te­de hertil.

Dine per­so­nop­lys­nin­ger vil ikke bli­ve delt med andre, men vi bru­ger data­be­hand­le­re, som vi har data­be­hand­ler­af­ta­ler med. Vores data­be­hand­le­re kan få adgang til oplys­nin­ger­ne i det omfang, det er nød­ven­digt for at leve­re deres tje­ne­ster og ser­vi­ces. Vores data­be­hand­le­re vil være kon­trakt­ligt for­plig­tet til at behand­le alle per­so­nop­lys­nin­ger strengt for­tro­ligt og har der­med ikke til­la­del­se til at anven­de per­so­nop­lys­nin­ger til andet, end hvad der er omfat­tet af den kon­trak­tu­el­le for­plig­tel­se over for os. Vi kon­trol­le­rer løben­de, at vores data­be­hand­le­re over­hol­der deres forpligtelser.

Vi over­fø­rer som udgangs­punkt ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden for EU/EØS. Såfremt vi und­ta­gel­ses­vist over­fø­rer dine oplys­nin­ger til en data­be­hand­ler i lan­de uden for EU/EØS, sik­rer vi over­hol­del­se af de krav, som lov­giv­nin­gen stil­ler til sådan­ne over­førs­ler. 

 

5. Sik­ker­hed

Vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med per­son­da­ta­for­ord­nin­gen og data­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Vi har truf­fet pas­sen­de tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­stalt­nin­ger med hen­blik på at beskyt­te dine oplys­nin­ger mod f.eks. tab, mani­p­u­le­ring eller uved­kom­men­de adgang.

Vi til­pas­ser løben­de vores sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, så de opfyl­der den løben­de tek­no­lo­gi­ske udvik­ling og har ved­ta­get inter­ne reg­ler om infor­ma­tions­sik­ker­hed, som inde­hol­der instruk­ser og pro­ce­du­rer herfor.

Vi har der­u­d­over fast­lag­te pro­ce­du­rer for til­de­ling af adgangs­ret­tig­he­der til de af vores med­ar­bej­de­re, som behand­ler per­son­da­ta, der afdæk­ker oplys­nin­ger om per­son­li­ge inter­es­ser og vaner. For at und­gå data­tab tager vi løben­de back up af per­son­da­ta­en og beskyt­ter for­tro­lig­he­den og auten­ci­te­ten af dine data ved hjælp af kryptering.

I til­fæl­de af et sik­ker­heds­brud, der resul­te­rer i en høj risi­ko for diskri­mi­na­tion, ID-tyve­ri, øko­no­misk tab, tab af omdøm­me eller anden væsent­lig ulem­pe for dig, vil vi under­ret­te dig om sik­ker­heds­brud­det så hur­tigt som muligt.

 

6. Peri­o­de for opbe­va­ring 

Vi opbe­va­rer oplys­nin­ger­ne i det tids­rum, som det er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen, og vi slet­ter oplys­nin­ger­ne, når de ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge for at opfyl­de for­må­let, som frem­går under punkt 3. Oplys­nin­ger mod­ta­get i for­bin­del­se med til­mel­ding til et nyheds­brev slet­tes umid­del­bart efter, at samtyk­ket træk­kes til­ba­ge, og at nyheds­bre­vet der­ved afmeldes.

 

7. Dine ret­tig­he­der 

Du har ret til, at:

 • anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine personoplysninger.
 • anmo­de om begræns­ning af behand­lin­gen af dine personoplysninger.
 • gøre ind­si­gel­se mod en ellers lov­lig behand­ling af dine personoplysninger.
 • mod­sæt­te dig auto­ma­ti­ske indi­vi­du­el­le afgø­rel­ser, her­un­der profilering.
 • mod­sæt­te dig behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger til brug for direk­te markedsføring.
 • til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til enhver tid, hvis behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er base­ret herpå.
 • mod­ta­ge en kopi af dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat, og ret til at trans­mit­te­re oplys­nin­ger­ne til en anden virk­som­hed eller myndighed.
 • ind­gi­ve en kla­ge til Data­til­sy­net: 

Carl Jacob­sens Vej 35

2500 Val­by 

Tlf. 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine ret­tig­he­der som beskre­vet oven­for, er du til enhver tid vel­kom­men til at kon­tak­te os på hej@friheden.dk. I den­ne for­bin­del­se vil vi bede dig om at give os til­stræk­ke­li­ge oplys­nin­ger til, at vi kan behand­le din hen­ven­del­se, her­un­der dit ful­de navn og din e‑mailadresse, så vi kan iden­ti­fi­ce­re dig og sva­re på din anmodning.

 

8. Ændrin­ger af politikken

Vi for­be­hol­der os ret­ten til at opda­te­re og ændre den­ne poli­tik, såfremt der sker ændrin­ger i lov­giv­nin­gen, opstår nye tek­ni­ske løs­nin­ger, for­bed­re­de funk­tio­ner eller lignende.

 

Han­dels­be­tin­gel­ser for Medi­e­hu­set Friheden

Medi­e­hu­set Friheden

Vand­kun­sten 8, 1. sal
1467 Køben­havn K

CVR: 42285951

 

Gene­relt

Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S stil­ler en abon­ne­ment base­ret onli­ne tje­ne­ste (”Tje­ne­sten”) til rådig­hed på https://frihedsbrevet.dk. Vil­kå­re­ne er gæl­den­de mel­lem den enkel­te bru­ger og Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S.

Dis­se vil­kår og betin­gel­ser for brug gæl­der for afta­ler mel­lem Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S og én fysisk per­son (her­ef­ter “Bru­ge­ren”) ved­rø­ren­de Tje­ne­sten. Kun per­so­ner der er 18 år eller ældre, og bor i Dan­mark, kan ind­gå en afta­le med Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S ved­rø­ren­de Tjenesten.

Dis­se betin­gel­ser udgør sam­let den afta­le, der er gæl­den­de mel­lem Bru­ge­ren og Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S.

For at få adgang til Tje­ne­sten, skal Bru­ge­ren læse og accep­te­re handelsbetingelserne.

 

Ydel­sens omfang

Tje­ne­sten giver Bru­ge­ren adgang til Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S’s Tje­ne­ste bestemt ved bestilling.

 

Adgang til tjenesten

Bru­ge­ren skal for at få adgang til Tje­ne­sten regi­stre­re en bru­ger­kon­to på portalen.

 

Regi­stre­ring og brugeradgang

Bru­ge­ren er ansvar­lig for at sik­re, at de angiv­ne oplys­nin­ger er kor­rek­te på regi­stre­rings­tids­punk­tet. Ved regi­stre­ring må Bru­ge­ren kun give oplys­nin­ger ved­rø­ren­de egne beta­lings- og kreditkort.

Ved regi­stre­ring skal Bru­ge­ren angi­ve et bru­ger­navn og et pas­sword (her­ef­ter “Login Oplys­nin­ger”). Bru­ge­rens Login oplys­nin­ger er per­son­li­ge og må ikke bru­ges af andre, med­min­dre andet er anført på produktet.

Bru­ge­ren skal opbe­va­re Login Oplys­nin­ger­ne på et sik­kert sted, såle­des at andre ikke kan få ube­ret­ti­get adgang til dem. Bru­ge­ren er ansvar­lig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Bru­ge­ren får mistan­ke om ulov­lig brug af Bru­ge­rens Login oplys­nin­ger, skal Bru­ge­ren omgå­en­de under­ret­te Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S samt ændre sit password.

 

Geby­rer og betaling

Geby­rer for brug af Tje­ne­sten skal beta­les i hen­hold til den til enhver tid gæl­den­de pris­li­ste, der er til­gæn­ge­lig på hjemmesiden.

Beta­ling for abon­ne­ment­et sker for­ud hver måned.

Bru­ge­ren skal udfø­re beta­lin­gen for abon­ne­ment­et via de af Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S til­bud­te beta­lings­mid­ler på hjem­mesi­den. Bru­ge­ren for­plig­ter sig til at under­skri­ve de nød­ven­di­ge doku­men­ter, og til ved hver beta­lings­da­to at have til­stræk­ke­li­ge mid­ler til beta­ling til­gæn­ge­li­ge via det valg­te beta­lings­mid­del. 

 

Til­pas­nin­ger og ændringer

Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S for­be­hol­der sig ret­ten til at ændre geby­ret og andre betin­gel­ser for Tje­ne­sten. Ændrin­gen skal med­del­es til Bru­ge­ren sene­st tre­di­ve (30) dage inden ændrin­gen træ­der i kraft. I til­fæl­de af sådan­ne ændrin­ger er Bru­ge­ren beret­ti­get til at opsi­ge abon­ne­ment­et med virk­ning fra den dag, hvor ændrin­gen træ­der i kraft. Hvis Bru­ge­ren ikke opsi­ger abon­ne­ment­et, før ændrin­gen træ­der i kraft, skal det betrag­tes som accept af ændrin­gen. 

 

Opsi­gel­se af abonnement

Et med­lem­skab til Fri­heds­bre­vet er fort­lø­ben­de ind­til opsi­gel­se, og du kan til enhver tid opsi­ge dit med­lem­skab til udløb af den peri­o­de, som du har betalt for. Opsi­gel­se af Tje­ne­sten skal ske sene­st 24 timer før for­ny­el­ses­da­to­en. En opsi­gel­se træ­der i kræft ved udgan­gen af inde­væ­ren­de beta­lings­pe­ri­o­de. Det gæl­der for alle beta­lings­pe­ri­o­der (f.eks. årlig eller måned­lig), at det ikke er muligt at få del­vist refun­de­ret eller kre­di­te­ret måne­der eller år.

Opsi­gel­se skal ske via selv­be­tje­nin­gen på hjem­mesi­de. Den­ne fin­des her: Frihedsbrevet.dk/min-konto/abonnement. Opsi­gel­sen er mod­ta­get og regi­stre­ret, når sta­tus på abon­ne­ment­et er ‘Opsi­gel­se mod­ta­get’. I over­ens­stem­mel­se med dansk lov­giv­ning er det, at Bru­ge­ren har ansvar for at bevi­se, at en opsi­gel­se er ind­gi­vet. Der­for bedes du hen­ven­de dig på hej@frihedsbrevet.dk, hvis du er i tvivl, om din opsi­gel­se er mod­ta­get, eller hvis du ønsker yder­li­ge­re bekræf­tel­se af opsigelsen.

Du har des­u­den ret til at opsi­ge dit abon­ne­ment via sam­me kanal, som du har ind­gå­et afta­len. En slet­ning af beta­lings­af­ta­le via enten ban­ken eller Mobile­Pay er ikke en gyl­dig opsi­gel­se og kan med­fø­re en efte­ro­pkræv­ning af det skyl­di­ge beløb.

Ved opsi­gel­se af med­lem­ska­bet stop­per den auto­ma­ti­ske for­ny­el­se. Du har adgang til ind­hol­det i Fri­heds­bre­vet resten af den akti­ve med­lem­skabs­pe­ri­o­de efter opsi­gel­se. Du er natur­lig­vis altid vel­kom­men til at til­mel­de dig som Fri­heds­bre­vet-med­lem igen.

 

 

Beta­ling

Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S mod­ta­ger onli­ne beta­lin­ger med Dan­kort, Visa/Dankort, Mastercard og Mobile­pay Online.

Beta­ling vil først bli­ve truk­ket på din kon­to, når den fysi­ske vare afsen­des eller det vir­tu­el­le pro­dukt er opret­tet, med­min­dre andet er aftalt eller frem­går af din ordre.

Alle beløb på hjem­mesi­den er inklu­siv moms.

Hjem­mesi­den bru­ger føl­gen­de valuta­er til prissætning:

Den­mark — Kro­ner (DKK)

 

For­try­del­ses­ret

Der gives 14 dages fuld retur­ret på varer købt på hjem­mesi­den, med­min­dre andet er aftalt eller frem­går af din ordre.

Din for­try­del­ses­ret gæl­der ful­de 14 dage fra den dag, du ind­gik afta­len. Vær opmærk­som på, at for­try­del­ses­ret­ten ikke gæl­der i for­bin­del­se med den løben­de afta­le, og der her i ste­det hen­vi­ses til betin­gel­ser for opsigelse.

Even­tu­el­le retur­ne­rings­om­kost­nin­ger afhol­der du selv.

Ønske om for­try­del­se skal med­del­es sene­st 14 efter leve­rin­gen og være os i hæn­de sene­ste 14 dage efter, vi er infor­me­ret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af for­try­del­ses­ret skal sen­des på mail hej@frihedsbrevet.dk. I med­del­el­sen skal der gøres tyde­ligt opmærk­som på dit ønske om bru­gen af for­try­del­ses­ret. Du bedes oply­se den e‑mailadresse, som til­knyt­tet dit abon­ne­ment, når du hen­ven­der dig. Det refun­de­re­de beløb til­bage­fø­res til sam­me beta­lings­kort, som er brugt til den oprin­de­li­ge betaling.

 

Kun­de- & Privatlivspolitik

Vi vide­re­sæl­ger ikke per­son­li­ge oplys­nin­ger og vide­re­gi­ver ikke dine per­son­li­ge oplys­nin­ger til andre. De er kun regi­stre­ret i vores kun­de­kar­to­tek. Du kan til enhver tid få slet­tet dine oplysninger.

For at du kan ind­gå afta­le med Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S, har vi brug for føl­gen­de oplysninger:

- For­navn, Efternavn

- E‑mail adresse

Vi fore­ta­ger regi­stre­rin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger med det for­mål at kun­ne leve­re Tje­ne­sten til dig.

Opbe­va­ring­sti­den for per­so­nop­lys­nin­ger­ne afhæn­ger af typen af per­so­nop­lys­nin­ger samt lov­hjem­mel til at behand­le de pågæl­den­de per­so­nop­lys­nin­ger. Dine per­so­nop­lys­nin­ger bli­ver slet­tet, så snart vi ikke læn­ge­re har en lov­lig grund til at behand­le dem. Når der ind­sam­les per­so­nop­lys­nin­ger via vores hjem­mesi­de, sik­rer vi, at det altid sker ved afgi­vel­se af dit udtryk­ke­li­ge samtyk­ke, såle­des at du er infor­me­ret om præ­cis, hvil­ke oplys­nin­ger der ind­sam­les og hvorfor.

Direk­tø­ren og de ansat­te for Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S har adgang til de oplys­nin­ger, der regi­stre­res om dig.

Den data­ansvar­li­ge i Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S er: Char­lot­te Hoffmeyer

Vi opbe­va­rer og trans­mit­te­rer ikke kun­de­op­lys­nin­ger krypteret.

Som regi­stre­ret hos Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S har du altid ret til at gøre ind­si­gel­se mod regi­stre­rin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvil­ke oplys­nin­ger der er regi­stre­ret om dig. Dis­se ret­tig­he­der har du efter Per­son­da­ta­loven. Hen­ven­del­se i for­bin­del­se her­med ret­tes til hej@frihedsbrevet.dk.

 

Abon­ne­mentsvil­kår for Medi­e­hu­set Friheden

 • Ind­holds­for­teg­nel­se
 • Vil­kår og betin­gel­ser for abon­ne­ment på Frihedsbrevet
 • Afta­lens indgåelse
 • Sådan fun­ge­rer dit medlemskab
 • For­ud­sæt­nin­ger for til­gang til Frihedsbrevet
 • Brug af Frihedsbrevet
 • Beta­lings­vil­kår
 • Kampag­ne­til­bud
 • Begræns­nin­ger på Frihedsbrevet
 • Ophavs­ret i Frihedsbrevet
 • Opsi­gel­se eller pau­se af dit Frihedsbrevet-medlemskab
 • Ændring af vilkår
 • For­try­del­ses­ret
 • Til­ba­ge­be­ta­ling
 • Pri­ser
 • Med­lem­skab gen­nem partneraftale
 • Stu­di­e­ra­bat for studerende
 • Per­son­da­ta­po­li­tik
 • Cook­i­es
 • Oplys­ning om klagemuligheder
 • Dis­se gene­rel­le vil­kår gæl­der for afta­le om leve­ring og drift af Medi­e­hu­set Fri­he­dens med­lem­stje­ne­ste med per­son­ligt til­pas­se­de funk­tio­ner, der udby­des af Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S med CVR nr. 42285951 (her­ef­ter ”Fri­heds­bre­vet”).

 

Afta­lens indgåelse

Du skal være fyldt 18 år for at købe et med­lem­skab på Fri­heds­bre­vet. Når du køber et med­lem­skab på Fri­heds­bre­vet (også kal­det ”tje­ne­sten”), ind­går du afta­le med Frihedsbrevet.

Når du har fore­ta­get et køb, mod­ta­ger du en kvit­te­ring som doku­men­ta­tion for afta­len på e‑mail. På din pro­filsi­de på Frihedsbrevet.dk kan du til enhver tid se dine kvit­te­rin­ger, og om dit med­lem­skab er aktivt. Der­u­d­over kan du på din pro­filsi­de prin­te kvit­te­rin­ger for alle dine køb.

Som med­lem af Fri­heds­bre­vet får du adgang til at anven­de det ind­hold, som er stil­let til rådig­hed for tje­ne­sten. Det ind­hold, der er adgang til via med­lem­skab på Fri­heds­bre­vet, frem­går på www.frihedsbrevet.dk.
Ind­hol­det i tje­ne­sten opda­te­res løben­de, og vi for­be­hol­der os ret­ten til at til­fø­je, ændre og fjer­ne ind­hold uden varsel.

Fri­heds­bre­vet gør det muligt for dig at få adgang til digi­talt ind­hold via inter­net­tet, e‑mail og app. Hvis du opret­ter en kon­to, bestil­ler et med­lem­skab hos Fri­heds­bre­vet, strea­mer, down­lo­a­der, opnår adgang til og/eller bru­ger Fri­heds­bre­vets hjem­mesi­de, bru­ger en til­læg­s­tje­ne­ste eller ‑pro­dukt stil­let til rådig­hed af Fri­heds­bre­vet eller på anden måde opnår adgang til eller bru­ger ind­hol­det eller nog­le af Fri­heds­bre­vets funk­tio­ner, stil­let til rådig­hed af Fri­heds­bre­vet, ind­går du en bin­den­de afta­le med Fri­heds­bre­vet og accep­te­rer at over­hol­de dis­se vil­kår. Du accep­te­rer her­med også, at Fri­heds­bre­vet må behand­le dine per­so­nop­lys­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med Fri­heds­bre­vets persondatapolitik.

Dis­se vil­kår beskri­ver de betin­gel­ser, som til enhver tid er gæl­den­de ved din brug af Fri­heds­bre­vet uan­set even­tu­elt tid­li­ge­re aftal­te vil­kår og betin­gel­ser. Din accept af vil­kå­re­ne er en betin­gel­se for, at du kan opnå adgang til og bru­ge Fri­heds­bre­vet. Ved at accep­te­re vil­kå­re­ne erklæ­rer du dig ind­for­stå­et med, at Fri­heds­bre­vet til enhver tid og uden for­ud­gå­en­de var­sel er beret­ti­get til at ophæ­ve den­ne afta­le eller afbry­de din adgang til Fri­heds­bre­vet, hvis du mis­lig­hol­der vil­kå­re­nes inde­hold­te bestem­mel­ser. Hvis du ikke accep­te­rer vil­kå­re­ne (som defi­ne­ret i neden­stå­en­de), er du ikke beret­ti­get til at bru­ge Fri­heds­bre­vet eller til at opnå adgang til eller for­bru­ge ind­hold stil­let til rådig­hed af Frihedsbrevet.

Sup­ple­ren­de vil­kår og betin­gel­ser kan gæl­de for dele af Fri­heds­bre­vet. Det­te kan f.eks. omfat­te reg­ler om en bestemt kon­kur­ren­ce eller kampag­ne, yder­li­ge­re vil­kår og betin­gel­ser for til­læg­s­y­del­ser eller andre akti­vi­te­ter eller vil­kår, der kan være gæl­den­de for bestem­te for­mer for ind­hold ved­rø­ren­de sær­skil­te med­lem­ska­ber, pro­duk­ter eller softwa­re, som er til­gæn­ge­li­ge via Fri­heds­bre­vet. Hvis sup­ple­ren­de vil­kår og betin­gel­ser er nød­ven­di­ge, vil du bli­ve oplyst her­om i for­bin­del­se med de pågæl­den­de akti­vi­te­ter eller pro­duk­ter. Even­tu­el­le sup­ple­ren­de vil­kår og betin­gel­ser, som Fri­heds­bre­vet måt­te fast­sæt­te, gæl­der i til­læg til nær­væ­ren­de vil­kår, og vil i til­fæl­de af uove­r­ens­stem­mel­se have for­rang for vilkårene.

Dis­se vil­kår, Fri­heds­bre­vets per­son­da­ta­po­li­tik og even­tu­el­le yder­li­ge­re vil­kår og/eller til­lægs­vil­kår og ‑betin­gel­ser fra Fri­heds­bre­vet benæv­nes heri sam­let “Vil­kå­re­ne”.

Den gæl­den­de udga­ve af Vil­kå­re­ne kan til enhver tid fin­des på Fri­heds­bre­vets hjem­mesi­de www.frihedsbrevet.dk

 

Sådan fun­ge­rer dit medlemskab

Såfremt ikke andet er angi­vet i for­bin­del­se med opret­tel­sen af dit med­lem­skab, er med­lem­ska­bet på Fri­heds­bre­vet fort­lø­ben­de og for­ny­es auto­ma­tisk. I for­bin­del­se med opret­tel­sen af med­lem­ska­bet accep­te­rer du såle­des, at Fri­heds­bre­vet auto­ma­tisk kan træk­ke pen­ge på dit Dan­kort, beta­lings­kort eller andet beta­lings­mid­del til­koblet dit med­lem­skab, hver gang med­lem­ska­bet fornyes.

Du kan til enhver tid væl­ge at opsi­ge dit med­lem­skab til udløb af den peri­o­de, som du har betalt for.

 

For­ud­sæt­nin­ger for til­gang til Frihedsbrevet

For at til­gå og anven­de ind­hold på Fri­heds­bre­vet skal du være aktivt med­lem og til­gå onli­ne­tje­ne­sten via www.frihedsbrevet.dk. Den opkræ­ve­de pris for med­lem­ska­bet inklu­de­rer ikke ekster­ne omkost­nin­ger som f.eks. dataforbrug.

Brug af Fri­heds­bre­vet for­ud­sæt­ter, at bru­ge­ren er i besid­del­se af udstyr med inter­ne­t­ad­gang og mulig­vis sær­lig softwa­re, hvil­ket kan med­fø­re sær­li­ge udgif­ter for bru­ge­ren. Bru­gen kan kræ­ve, at du fra tid til anden fore­ta­ger opda­te­rin­ger eller opgra­de­rin­ger af softwa­re og hardwa­re. Du aner­ken­der og er ind­for­stå­et med, at sådan­ne system­krav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er dit eget ansvar at til­kø­be inter­net eller data­med­lem­skab for at mulig­gø­re strea­m­ing af digi­talt ind­hold. 

For at kun­ne benyt­te Fri­heds­bre­vet skal du bru­ge en digi­tal enhed, der er for­bun­det med inter­net­tet og som opfyl­der Fri­heds­bre­vets tek­ni­ske krav. Der­u­d­over skal du oply­se os om- og til­knyt­te dit fore­truk­ne beta­lings­mid­del, som til enhver tid skal være god­kendt af Frihedsbrevet.

Fri­heds­bre­vet for­be­hol­der sig ret­ten til løben­de at vur­de­re, hvil­ke enhe­der bru­ge­re kan benytte.

Fri­heds­bre­vet for­be­hol­der sig ret­ten til at ændre de tek­ni­ske krav til bru­gen af Fri­heds­bre­vet og til at ændre, til­fø­je eller fjer­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og beta­lings­mid­ler til enhver tid. Fri­heds­bre­vet skal bestræ­be sig på at under­ret­te dig via e‑mail om even­tu­el­le ændrin­ger, der begræn­ser dine tek­ni­ske mulig­he­der for at benyt­te Fri­heds­bre­vet. Sådan­ne under­ret­nin­ger skal gives sene­st 30 dage før ændrin­gen træ­der i kraft. Fri­heds­bre­vet for­be­hol­der sig til enhver tid ret til at til­fø­je eller fjer­ne en sam­ar­bejds­part­ner eller beta­lings­løs­ning uden først at under­ret­te dig derom.

 

Brug af Frihedsbrevet

Brug af Fri­heds­bre­vet må kun ske til pri­vat brug. Brug af tje­ne­sten i kom­merci­el­le og offent­li­ge sam­men­hæn­ge er ikke tilladt.

Fri­heds­bre­vet kan anven­des sam­ti­dig på fle­re for­skel­li­ge enhe­der i form af tab­lets og smartp­ho­nes ude­luk­ken­de til­hø­ren­de hus­stan­den. Hver gang du anven­der dit med­lem­skab på Fri­heds­bre­vet på en ny enhed regi­stre­res den­ne enhed på dit med­lem­skab. Der kan mak­si­malt anven­des fem for­skel­li­ge enhe­der. Hvis du har spørgs­mål til det­te eller pro­ble­mer med at tage ny enhed i brug, så kon­takt os på hej@frihedsbrevet.dk.

Du har adgang til dit ind­hold, så læn­ge du har et gyl­digt med­lem­skab. Det er ikke til­ladt at til­eg­ne sig det­te ind­hold via andre meka­nis­mer end dem, som er til­gæn­ge­li­ge via tje­ne­sten. Ind­hol­det må såle­des ikke kopi­e­res og/eller gøres til­gæn­ge­ligt uden for tjenesten.

Fri­heds­bre­vet kan inde­hol­de ekster­ne links og andre ele­men­ter, som er gene­re­ret af sam­ar­bejds­part­ne­re eller øvri­ge ekster­ne par­ter. Fore­kom­sten af sådan­ne ele­men­ter er ikke ens­be­ty­den­de med, at Fri­heds­bre­vet har god­kendt eller veri­fi­ce­ret de fak­ta, hold­nin­ger eller syns­punk­ter, som er gene­re­ret af dis­se sam­ar­bejds­part­ne­re eller øvri­ge ekster­ne par­ter, og Fri­heds­bre­vet kan såle­des ikke tages til ind­tægt for eller gøres ansvar­lig for disse.

DSM-direk­ti­vet

Tekst, gra­fik, bil­le­der, lyd og andet ind­hold på det­te web­s­i­te er beskyt­tet efter lov om ophavs­ret. Fri­heds­bre­vet for­be­hol­der sig alle ret­tig­he­der til ind­hol­det, her­un­der ret­ten til at udnyt­te ind­hold med hen­blik på tekst- og data­mi­ning, jf. ophavs­rets­lo­vens § 11b og DSM-direk­ti­vets arti­kel 4.

 

Beta­lings­vil­kår

Påbe­gyn­del­se af et Fri­heds­bre­vet-med­lem­skab fin­der sted ved køb af det­te. Her­ef­ter opkræ­ves der fort­lø­ben­de beta­ling ved hjælp af den beta­lings­form, du har angi­vet ved købet og afhæn­gig af hvil­ket med­lem­skab, du har købt. Du kan altid redi­ge­re den til­knyt­te­de beta­lings­form under beta­lings­form i “Min side” på www.frihedsbrevet.dk

Ved før­ste beta­ling, vil du bli­ve opkræ­vet den ful­de peri­o­de. Pri­sen for dit Fri­heds­bre­vet-med­lem­skab træk­kes auto­ma­tisk den dag, du til­meld­te dig, i hver måned eller anden valgt peri­o­de, via den valg­te, til­knyt­te­de beta­lings­form (f.eks. betalingskort).

Efter ind­mel­del­se vil med­lem­ska­bet auto­ma­tisk bli­ve for­ny­et ind­til opsigelse.

Du har selv ansva­ret for at opda­te­re dine beta­lings­op­lys­nin­ger, hvis dit beta­lings­kort bli­ver spær­ret eller udlø­ber. Det kan du gøre på din pro­filsi­de på www.frihedsbrevet.dk. Hvis udste­de­ren af dit beta­lings­kort (VISA/Mastercard) har ind­gå­et en afta­le her­om, vil dit inak­ti­ve beta­lings­kort auto­ma­tisk bli­ve opda­te­ret, så du ikke selv behø­ver fore­ta­ge en opda­te­ring. Mang­len­de opda­te­ring af dine kort-oplys­nin­ger, og der­med mang­len­de beta­ling, kan med­fø­re, at du vil miste adgang til Fri­heds­bre­vets indhold.

Ved brug af gave­kort til Fri­heds­bre­vet kræ­ves det, at du ind­ta­ster dine beta­lings­op­lys­nin­ger for at igang­sæt­te dit abon­ne­ment. Et abon­ne­ment teg­net med gave­kort (for­ud­be­talt) bli­ver lige­le­des for­ny­et auto­ma­tisk, ind­til det opsiges.

 

Kampag­ne­til­bud

Hvis du ikke tid­li­ge­re har haft et med­lem­skab på Fri­heds­bre­vet, kan du, hvis det til­by­des, benyt­te dig af et kampag­ne­til­bud. Hvis du tid­li­ge­re har abon­ne­ret på Fri­heds­bre­vet, kan du ikke benyt­te dig af et kampag­ne­til­bud før tid­ligst seks måne­der efter, at dit sene­ste med­lem­skab er ophørt. Omgå­el­se af det­te kan med­fø­re krav om beta­ling og/eller luk­ning af medlemskabet.

Vi kan i sær­li­ge til­fæl­de til­by­de rabat­ter i form af for­skel­li­ge kampag­ner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabat­ten alle­re­de være fra­truk­ket pri­sen, som vises på sitet. På den måde er pri­sen, du ser, altid “Din pris”. Det­te føl­ger gæl­den­de ret­nings­linjer fra for­bru­gerom­buds­man­den. For vis­se kampag­ner gæl­der det, at en rabat til­by­des ved brug af en rabat­ko­de. Rabat­ko­der er som udgangs­punkt unik­ke og må ikke distri­bu­e­res, med min­dre andet er anført. For rabat­ko­der gæl­der det des­u­den, at du selv er ansvar­lig for at til­fø­je rabat­ko­den, inden du fore­ta­ger købet. Du er ikke beret­ti­get til refun­de­ring, hvis du ikke har til­fø­jet rabat­ten kor­rekt ved oprettelse.

 

Begræns­nin­ger på Frihedsbrevet

Fri­heds­bre­vet-med­lem­ska­bet er per­son­ligt og må ale­ne bru­ges af pri­vat­per­so­ner til egne for­mål. Med­lem­ska­bet må ikke deles, og det er ikke til­ladt at benyt­te med­lem­ska­bet til kom­merci­el­le for­mål eller i offent­li­ge sammenhænge.

 

Ophavs­ret i Frihedsbrevet

Du må ikke benyt­te Fri­heds­bre­vet-med­lem­ska­bet på anden måde, end det er til­tænkt og beskre­vet i Vil­kå­re­ne. Enhver form for kopi­e­ring eller offent­lig­gø­rel­se af ind­hold fra Fri­heds­bre­vet er for­budt, inklu­siv men ikke begræn­set til:

at opta­ge, afbil­le­de, kopi­e­re, offent­lig­gø­re eller vide­re­gi­ve indholdet,

at over­dra­ge bru­ger­navn og pas­sword til tred­je part,

at omgå tek­ni­ske meka­nis­mer, som er imple­men­te­ret for at beskyt­te Fri­heds­bre­vet mod ret­tig­heds­kræn­kel­ser, her­un­der kopi­e­ring, repro­duk­tion, distri­bu­tion, eller

at benyt­te Fri­heds­bre­vet i strid med gæl­den­de dansk lovgivning.

Fri­heds­bre­vet kan til hver en tid luk­ke adgang til Fri­heds­bre­vet for et med­lem, såfremt man fin­der grund til at tro, at Fri­heds­bre­vet misbruges.

Ind­hol­det i Fri­heds­bre­vet til­hø­rer Fri­heds­bre­vet og en eller fle­re tredjepart(er) og er beskyt­tet i hen­hold til dansk og/eller inter­na­tio­nal lov om ophavs­ret. Enhver form for kopi­e­ring, distri­bu­tion eller anden kræn­ken­de brug af ind­hol­det som beskre­vet i dis­se Vil­kår er for­budt og vil kun­ne for­føl­ges rets­ligt af Fri­heds­bre­vet og/eller ophavs­man­den. Som Fri­heds­bre­vet-med­lem har du ingen ret­tig­he­der til kom­merci­el brug, salg, vide­resalg, eksem­plar­frem­stil­ling, distri­bu­tion, prom­ove­ring af ind­hold eller anden form for vide­re­di­stri­bu­tion af ind­hol­det på nogen måde. Som Fri­heds­bre­vet-med­lem for­står og aner­ken­der du, at ret­tig­heds­ha­ver til Fri­heds­bre­vets ind­hold kan gøre sin ret gæl­den­de – her­un­der ned­læg­ge for­bud og kræ­ve erstat­ning for even­tu­el­le kræn­kel­ser – direk­te over for Frihedsbrevet-medlemmet.

Tekst, gra­fik, bil­le­der, lyd og andet ind­hold på det­te web­s­i­te er beskyt­tet efter lov om ophavs­ret. Fri­heds­bre­vet for­be­hol­der sig alle ret­tig­he­der til ind­hol­det, her­un­der ret­ten til at udnyt­te ind­hold med hen­blik på tekst- og data­mi­ning, jf. ophavs­rets­lo­vens § 11b og DSM-direk­ti­vets arti­kel 4.

Opsi­gel­se eller pau­se af dit Frihedsbrevet-medlemskab

Et med­lem­skab til Fri­heds­bre­vet er fort­lø­ben­de ind­til opsi­gel­se, og du kan til enhver tid opsi­ge dit med­lem­skab til udløb af den peri­o­de, som du har betalt for. Opsi­gel­se af Tje­ne­sten skal ske sene­st 24 timer før for­ny­el­ses­da­to­en. En opsi­gel­se træ­der i kræft ved udgan­gen af inde­væ­ren­de beta­lings­pe­ri­o­de. Det gæl­der for alle beta­lings­pe­ri­o­der (f.eks. årlig eller måned­lig), at det ikke er muligt at få del­vist refun­de­ret eller kre­di­te­ret måne­der eller år.

Opsi­gel­se skal ske via selv­be­tje­nin­gen på hjem­mesi­de. Den­ne fin­des her: Frihedsbrevet.dk/min-konto/abonnement. Opsi­gel­sen er mod­ta­get og regi­stre­ret, når sta­tus på abon­ne­ment­et er ‘Opsi­gel­se mod­ta­get’. I over­ens­stem­mel­se med dansk lov­giv­ning er det, at Bru­ge­ren har ansvar for at bevi­se, at en opsi­gel­se er ind­gi­vet. Der­for bedes du hen­ven­de dig på hej@frihedsbrevet.dk, hvis du er i tvivl, om din opsi­gel­se er mod­ta­get, eller hvis du ønsker yder­li­ge­re bekræf­tel­se af opsigelsen.

Du har des­u­den ret til at opsi­ge dit abon­ne­ment via sam­me kanal, som du har ind­gå­et afta­len. En slet­ning af beta­lings­af­ta­le via enten ban­ken eller Mobile­Pay er ikke en gyl­dig opsi­gel­se og kan med­fø­re en efte­ro­pkræv­ning af det skyl­di­ge beløb.

Ved opsi­gel­se af med­lem­ska­bet stop­per den auto­ma­ti­ske for­ny­el­se. Du har adgang til ind­hol­det i Fri­heds­bre­vet resten af den akti­ve med­lem­skabs­pe­ri­o­de efter opsi­gel­se. Du er natur­lig­vis altid vel­kom­men til at til­mel­de dig som Fri­heds­bre­vet-med­lem igen.

 

Ændring af vilkår

Fri­heds­bre­vet kan med én måneds var­sel ændre Vil­kå­re­ne for den­ne afta­le eller ind­fø­re reg­ler, vil­kår eller betin­gel­ser for brug af Fri­heds­bre­vet-med­lem­ska­bet. Du vil bli­ve infor­me­ret her­om via den e‑mailadresse, som du har oplyst ved til­mel­ding, og på www.frihedsbrevet.dk. Fort­sat brug af med­lem­ska­bet efter vil­kårs­æn­drin­ger vil bli­ve set som accept af de ændre­de vil­kår fra din side.

 

Ansvars­be­græns­ning og for­be­hold 

Fri­heds­bre­vet tager for­be­hold for even­tu­el­le skri­ve- og/eller tryk­fejl på hjem­mesi­den, og kan ikke stil­les til ansvar for, hvad en sam­ar­bejds­part­ner har angi­vet på egen hjem­mesi­de. Fri­heds­bre­vet stræ­ber efter, at hjem­mesi­den er til­gæn­ge­lig døg­net rundt, men vi kan ikke garan­te­re, at siden til enhver tid er i fuld funk­tion og fejl­fri. Fri­heds­bre­vet kan ikke dra­ges til ansvar for even­tu­el­le føl­ger pga. brug af hjem­mesi­den, såsom ska­der på dit com­pu­ter­sy­stem eller tab af data. Som nævnt tid­li­ge­re, er du selv ansvar­lig for til­køb af inter­net, softwa­re mv. for at til­gå Fri­heds­bre­vets hjem­mesi­de, der­for fra­skri­ver Fri­heds­bre­vet sig ansvar for ethvert tab for­år­sa­get af, at du har anvendt vores ydel­ser uden at føl­ge de tek­ni­ske krav­spe­ci­fi­ka­tio­ner og sup­ple­ren­de vej­led­nin­ger. 

 

Til­ba­ge­be­ta­ling

Hvis du for­try­der dit køb og påberå­ber dig for­try­del­ses­ret­ten jf. gæl­den­de Vil­kår, refun­de­rer vi beta­lin­ger mod­ta­get fra dig. Vi til­ba­ge­be­ta­ler belø­bet uden unø­dig for­sin­kel­se, såfremt du opfyl­der betin­gel­ser­ne her­for. Læs mere under punk­tet ‘For­try­del­ses­ret’.

 

Pri­ser

Alle pri­ser er gæl­den­de udsalgs­pri­ser inkl. moms.

Pri­sen for et måneds­be­talt med­lem­skab er 99,- pr. måned og beta­les månedligt.

Pri­sen for et års­be­talt med­lem­skab er 979,- pr. år og beta­les årligt.

Fri­heds­bre­vet kan løben­de fore­ta­ge pris­æn­drin­ger. Fri­heds­bre­vet kan fore­ta­ge regu­le­ring af med­lem­s­pri­sen som føl­ge af øge­de udgif­ter for­bun­det med tje­ne­sten, omkost­nin­ger til leve­ran­dø­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re, imø­de­kom­mel­se af løben­de inf­la­tion, samt som føl­ge af udvi­del­ser af eller ændrin­ger i Fri­heds­bre­vets med­lem­ska­ber og tje­ne­ster. Såfremt Fri­heds­bre­vet fore­ta­ger pris­æn­drin­ger, under­ret­ter Fri­heds­bre­vet med­lem­met her­om med mini­mum 45 dages skrift­ligt var­sel via e‑mailkommunikation til pris­æn­drin­gen træ­der i kraft. Med­lem­met har i det­te til­fæl­de altid mulig­hed for at opsi­ge medlemskabet.

 

Med­lem­skab gen­nem virksomhed/erhverv/institution eller partnerskab 

Som med­lem hos en virksomhed/erhverv/institution eller part­ner­skab kan du opret­te et med­lem­skab på Fri­heds­bre­vet til sær­li­ge pri­ser. Kon­takt ven­ligst hej@frihedsbrevet.dk for at høre mere om gæl­den­de priser.

 

Rabat for stu­de­ren­de  og pensionister

Som stu­de­ren­de får du 50 pct. stu­di­e­ra­bat på et års­med­lem­skab til Fri­heds­bre­vet. For at få adgang til stu­di­e­ra­bat skal du sen­de et bil­le­de af gyl­digt stu­die­kort til hej@frihedsbrevet.dk. Så sen­der vi dig en unik rabat­ko­de, som du kan bru­ge ved beta­ling. For stu­de­ren­de gæl­der det, at rabat­ten mak­si­malt kan benyt­tes i 5 år fra den dato, hvor abon­ne­ment­et er teg­net. Stu­de­ren­de kan bli­ve bedt om at frem­læg­ge bevis for sta­tus som stu­de­ren­de for at kun­ne behol­de rabatten.

Som pen­sio­nist eller før­tids­pen­sio­nist får du også 50 pct. rabat på et års­med­lem­skab til Fri­heds­bre­vet. For at få adgang til pen­sio­ni­stra­bat skal du sen­de os gyl­dig doku­men­ta­tion til hej@frihedsbrevet.dk. Så sen­der vi dig en unik rabat­ko­de, som du kan bru­ge ved betaling.

 

 

Per­son­da­ta­po­li­tik

Per­son­da­ta­po­li­tik­ken ved­rø­rer de per­so­nop­lys­nin­ger, som du afgi­ver til os, når du f.eks. opret­ter dig som Fri­heds­bre­vet-med­lem, til­mel­der dig vores nyheds­brev eller når du køber pro­duk­ter hos os, og de oplys­nin­ger, som vi ind­sam­ler, når du besø­ger vores hjemmesider.

Se vores per­son­da­ta­po­li­tik læn­ge­re oppe på siden.

 

Cook­i­es

Ved at benyt­te Fri­heds­bre­vet accep­te­rer du, at vi bru­ger cook­i­es. Cook­i­es er små tekst­fi­ler, der inde­hol­der bog­sta­ver og tal, som sæt­tes på din com­pu­ter eller anden enhed. Cook­i­es sæt­tes, når du besø­ger et web­s­ted, der bru­ger cook­i­es, og de kan bru­ges til at hol­de styr på, hvil­ke sider du har besøgt, de kan hjæl­pe dig til at fort­sæt­te, hvor du slap, eller de kan huske dine spro­gindstil­lin­ger eller andre præ­fe­ren­cer. En cook­ie er ikke et pro­gram og inde­hol­der ikke virus. Læs mere om, hvil­ke cook­i­es, der bru­ges på Fri­heds­bre­vet læn­ge­re nede på siden.

 

Oplys­ning om klagemuligheder

En kla­ge over en vare eller tje­ne­stey­del­se købt hos os kan ind­gi­ves til Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sens Cen­ter for Kla­ge­løs­ning, Næv­ne­nes Hus, Told­bo­den 2, 8800 Viborg. Du kan kla­ge til Cen­ter for Kla­ge­løs­ning via www.forbrug.dk.

EU-Kom­mis­sio­nens onli­ne kla­gepor­tal kan også anven­des ved ind­gi­vel­se af en kla­ge. Det er sær­lig rele­vant, hvis du er for­bru­ger med bopæl i et andet EU-land. Kla­ge ind­gi­ves her: http://ec.europa.eu/odr. Ved ind­gi­vel­se af en kla­ge, skal du angi­ve vores e‑mailadresse hej@frihedsbrevet.dk

 

Cook­i­epo­li­tik for Medi­e­hu­set Friheden

På https://frihedsbrevet.dk anven­des cook­i­es med det for­mål at opti­me­re hjem­mesi­den og dets funk­tio­na­li­tet, og der­med gøre besø­get så nemt som muligt for dig.

Før der pla­ce­res cook­i­es på dit udstyr, beder vi om dit samtyk­ke. Nød­ven­di­ge cook­i­es til sik­ring af funk­tio­na­li­tet og indstil­lin­ger kan dog anven­des uden dit samtyk­ke. Du kan se og ændre dine per­son­li­ge cook­ie indstil­lin­ger nederst på siden her.

Vi anven­der føl­gen­de for­mer for cook­i­es: 

 

Tek­ni­ske cook­i­es: Tek­ni­ske cook­i­es er nød­ven­di­ge for, at langt de fle­ste hjem­mesi­der fun­ge­rer, som de skal. De sør­ger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjem­mesi­de, du besøger.

 

Sta­ti­stik cook­i­es: Sta­ti­stikcook­i­es bru­ges til at opti­me­re design, bru­ger­ven­lig­hed og effek­ti­vi­te­ten af en hjem­mesi­de. De ind­sam­le­de oplys­nin­ger ind­går eksem­pel­vis i ana­ly­ser af, hvil­ke infor­ma­tio­ner der er mest popu­læ­re på siden, og som der­for skal være nem­me at fin­de, så bru­ger­ven­lig­he­den bli­ver forbedret.

 

Per­so­na­li­se­re­de cook­i­es: Per­so­na­li­se­re­de cook­i­es bru­ges til at give dig mere mål­ret­tet og rele­vant ind­hold, eksem­pel­vis i form af fore­slå­et infor­ma­tion og artik­ler. Per­so­na­li­se­re­de cook­i­es ind­sam­ler oplys­nin­ger ved at føl­ge med os rundt på en hjem­mesi­de, hvor de sam­ler vores digi­ta­le fod­spor op. De kal­des der­for også ”tra­ck­ingcook­i­es”. Der er ikke tale om at ind­sam­le oplys­nin­ger om din fær­den for at bru­ge det til markedsføring.

 

Mar­keds­fø­rings­cook­i­es: Når cook­i­es bru­ges i et kom­merci­elt hen­se­en­de til at mål­ret­te annon­cer til dig, er der tale om mar­keds­fø­rings­cook­i­es. Mar­keds­fø­rings­cook­i­es ind­sam­ler oplys­nin­ger ved at føl­ge os på de enkel­te hjem­mesi­der, på sam­me måde som per­so­na­li­se­re­de cook­i­es gør. Mar­keds­fø­rings­cook­i­es er der­for også ”tra­ck­ingcook­i­es”.

Du kan til enhver tid afvi­se og slet­te cook­i­es fra din com­pu­ter. Se hvor­dan du slet­ter dine cook­i­es på Webs­hop Cook­i­es og Pri­vat­livspo­li­tik. Du skal dog være opmærk­som på, at hvis du gør det, er der man­ge funk­tio­ner og ser­vi­ces på inter­net­tet, du ikke kan bruge.

 

Log-sta­ti­stik

Vi bru­ger en log-sta­ti­stik på https://frihedsbrevet.dk, hvil­ket bety­der, at et sta­ti­stik-system opsam­ler infor­ma­tion, som kan give et sta­ti­stisk bil­le­de af, hvor man­ge besø­gen­de vi har, hvor de kom­mer fra og hvor på web­s­i­tet det for­la­des mv.

Log­sta­ti­stik­ken anven­des kun med det for­mål at opti­me­re Fri­heds­bre­vets hjemmeside.

 

Kla­ge­mu­lig­he­der

Kla­ger over pro­duk­ter kan sen­des til:

Kon­kur­ren­ce- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacob­sens Vej 35

2500 Val­by

www.forbrug.dk

For EU-bor­ge­re uden for EU skal kla­ger sen­des via EU Kom­mis­sio­nens onli­ne klageplatform.

ec.europa.eu

Ved kla­ge skal vores email adres­se angi­ves: hej@frihedsbrevet.dk samt hjem­mesi­den, du har købt varen på.

Cook­ie consent