Blo­ka­den i gaden

En stor kran pla­ce­re­de nat­ten til tirs­dag con­tai­ne­re og beton­klod­ser på stra­te­gisk udvalg­te ste­der for at blo­ke­re adgan­gen til Pus­her Stre­et og der­med sæt­te en stop­per for has­hhand­len på Chri­sti­a­nia. Faste læse­re og lyt­te­re skal dog ikke tro, at jeg obses­ser over den orga­ni­se­re­de has­hhan­del i frista­den, der er et til­ba­ge­ven­den­de tema her i nyheds­bre­vet – for der sker da også man­ge andre ting. En tid­li­ge­re LTF’er prø­ver for eksem­pel at få omstødt en liv­s­tids­dom ved at for­tæl­le, at han har fun­ge­ret som poli­ti­med­del­er, hvil­ket mil­dest talt er usæd­van­ligt, og hvis vi ret­ter blik­ket ud over lan­dets græn­ser, blev en beryg­tet ita­li­ensk mafio­so for­le­den fan­get, for­di han sad på til­sku­er­ræk­ker­ne til en fodboldkamp. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her