Boy­kot­tet vin­bon­de spam­me­de, stal­ke­de og for­stod ikke et nej

Fri­heds­bre­vet har talt med en ræk­ke kvin­der, der enten er eller har været i den dan­ske restau­ra­tions­bran­che, om deres ople­vel­ser med en uden­land­sk vin­bon­de med for­bin­del­se til dan­ske for­hand­le­re og pro­mi­nen­te restau­ran­ter. Kvin­der­ne for­tæl­ler om stal­king på soci­a­le medi­er, at bli­ve for­fulgt og opsøgt på deres hjem­me­adres­ser og græn­se­over­skri­den­de adfærd. Den dan­ske vinim­por­tør Ros­forth & Ros­forth har tid­li­ge­re givet udtryk for over­ra­skel­se over ankla­ger­ne, men erken­der i dag, at de ikke har gjort nok, da de før ankla­ger­ne kom frem i offent­lig­he­den blev opmærk­som­me på vin­bon­dens græn­se­over­skri­den­de adfærd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.