Cala­bri­en i hele verden

Ban­de­pak­ker, for­bud­s­sa­ger og kom­mu­ner, der smi­der rock­e­re ud af deres klubhu­se. Det skor­ter ikke på til­tag fra myn­dig­he­der­nes side for tiden, når det hand­ler om at gøre livet surt for de hjem­li­ge rock­er­grup­per og gade­ban­der. Men hvad med bekæm­pel­sen af de inter­na­tio­na­le for­bry­der­kar­tel­ler? Det kun­ne for eksem­pel være den sydi­ta­li­en­ske ‘Ndranghe­ta-mafia, der anslås af have 6.000 med­lem­mer i Euro­pa og tid­li­ge­re er vur­de­ret til at stå for 80 pro­cent af kon­ti­nen­tets kokain­han­del. Det hører vi knap så meget om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her