Che­fre­dak­tør kal­der spe­ku­la­tio­ner om far­vet poli­tisk ana­ly­se for “noget vås”

I man­dags bemær­ke­de Fri­heds­bre­vets che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger, at jour­na­li­sten bag TV 2 Nords poli­ti­ske ana­ly­se af Aal­borgs borg­mesters syge­mel­ding i kølvan­det på ankla­ger om kor­rup­tion, sid­der i besty­rel­se med Tho­mas Kastrup-Lar­sen. På bag­grund af den­ne bemærk­ning og hen­ven­del­ser på mail og soci­a­le medi­er tager che­fre­dak­tør Tino Peder­sen til gen­mæ­le på spe­ku­la­tio­ner­ne om, at jour­na­li­sten og borg­meste­ren måske ken­der hin­an­den lidt for godt til, at ana­ly­sen var partisk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.