Che­fre­dak­tør kal­der spe­ku­la­tio­ner om far­vet poli­tisk ana­ly­se for “noget vås”

I man­dags bemær­ke­de Fri­heds­bre­vets che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger, at jour­na­li­sten bag TV 2 Nords poli­ti­ske ana­ly­se af Aal­borgs borg­mesters syge­mel­ding i kølvan­det på ankla­ger om kor­rup­tion, sid­der i besty­rel­se med Tho­mas Kastrup-Lar­sen. På bag­grund af den­ne bemærk­ning og hen­ven­del­ser på mail og soci­a­le medi­er tager che­fre­dak­tør Tino Peder­sen til gen­mæ­le på spe­ku­la­tio­ner­ne om, at jour­na­li­sten og borg­meste­ren måske ken­der hin­an­den lidt for godt til, at ana­ly­sen var partisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her