Dår­ligt arbejds­mil­jø på Sta­tens Natur­hi­sto­ri­ske Muse­um: 26 tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de ansat­te beret­ter om over­faldsa­larm, mob­ning og en direk­tør, der er “ski­de­li­geg­lad”

26 tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de ansat­te for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at arbejds­mil­jø­et på Sta­tens Natur­hi­sto­ri­ske Muse­um er præ­get af chi­ka­ne, mob­ning og ekstremt arbejds­pres. Den pri­mæ­re årsag er iføl­ge med­ar­bej­der­ne direk­tør Peter C. Kjær­gaards mang­len­de evner som leder. Peter C. Kjær­gaard erken­der, at muse­et har pro­ble­mer med arbejds­mil­jø­et, men han gen­ken­der ikke det bil­le­de, som de 26 tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re teg­ner af hans ledelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her