Dansk for­e­ning på rege­rin­gens for­bud­s­li­ste for anti­de­mo­kra­ti­ske orga­ni­sa­tio­ner: “Ingen har for­talt os hvorfor”

For lige omkring en måned siden blev Assa­lam Cha­ri­ty som den før­ste dan­ske orga­ni­sa­tion pla­ce­ret på rege­rin­gens for­bud­s­li­ste mod mod­ta­gel­se af dona­tio­ner. Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et afgør, hvem der ender på listen, som dæk­ker over per­so­ner og orga­ni­sa­tio­ner, der “vil mod­ar­bej­de eller under­mi­ne­re demo­kra­ti­et og grund­læg­gen­de fri­heds- og men­ne­ske­ret­tig­he­der i Dan­mark via dona­tio­ner”. Listen er omgær­det af en vis mystik. Det er svært at bli­ve klog på, præ­cist hvad der afgør, hvem der kom­mer på listen, og ind­til vide­re har listen kun talt én enkelt per­son fra Kuwait og to orga­ni­sa­tio­ner fra sam­me land. Men nu er en orga­ni­sa­tion fra Viby i Aar­hus alt­så også hav­net på listen. Det vid­ste de iføl­ge deres eget udsagn dog intet om, før Fri­heds­bre­vet rin­ge­de dem op, og de har nu opløst deres orga­ni­sa­tion som føl­ge af opkaldet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.