Dan­ske fåre-bas­ser knal­der igen­nem, så vi kan få lam

Der er ingen grund til at vige udenom, så jeg går direk­te til sagen: Vi er nødt til at spi­se meget mere lam­me­kød fra Dan­mark. Det er en synd og en skam, at det meste af det lam­me­kød, der bli­ver brugt pen­ge på i Dan­mark, kom­mer fra den anden side af jord­klo­den. Det kun­ne jeg skri­ve stol­pe op og stol­pe ned om, men i bund og grund hand­ler det om, at det lam, vi pro­du­ce­rer i Dan­mark, gan­ske enkelt er noget af ver­dens allerbedste. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.