Den digi­ta­le ter­ror og dens tilskuere

Det er hel­dig­vis de fær­re­ste, som i løbet af deres liv kom­mer til at over­væ­re ter­r­or­hand­lin­ger uden, at det skyl­des, at de for­mid­les gen­nem medi­er og onli­ne plat­for­me. Der­i­mod har de fle­ste unge og voks­ne for­ment­lig set video­er af de fly, som fløj ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001, og man­ge har også set pro­pa­gan­davi­deo­er og eks­pli­cit vol­de­li­ge opta­gel­ser af mord og tor­tur i den jiha­di­sti­ske ter­r­ors navn. Men hvil­ken effekt har dis­se gru­ful­de video­er på for­skel­li­ge grup­per af besku­e­re – og hvad bli­ver der gjort for at mind­ske omfan­get af onli­ne ter­r­or­til­skyn­del­se? Det hand­ler den­ne uges Fri Jihad om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.