Den kul­tu­rel­le gul­dal­der, der aldrig kom

I juni 2019 trak stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen Joy Mogen­sen ud ad borg­mester­kon­to­ret i Roskil­de og ind i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. Et halvt år sene­re kom cor­o­na-epi­de­mi­en til Dan­mark, og det blev Joy Mogen­sens opga­ve at sty­re det dan­ske kul­tur­liv igen­nem den stør­ste kri­se i nye­re tid. I sine to år som kul­tur­mi­ni­ster blev Joy Mogen­sen kri­ti­se­ret fra alle sider og blev af fle­re omgan­ge udråbt til den mindst popu­læ­re mini­ster i You­G­ovs målin­ger. Men i sin sid­ste tid som mini­ster løf­te­de hun niveau­et og her tre måne­der efter sin afgang, mens rege­rin­gen for­hand­ler sit oplæg til finans­lo­ven på plads, kan man kon­sta­te­re, at hun ikke gjor­de så skidt end­da, for­tæl­ler besty­rel­ses­le­de­ren for Dansk Kul­tur­liv og direk­tør for Dansk Tea­ter, Peter Mark Lundberg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.