Den nye dreng i klassen

En ny rock­er­klub med blak­ket renom­mé er ved at ind­ta­ge Vej­le, og græn­se­kon­trol­len mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, som skul­le for­hin­dre ban­de­med­lem­mers frie tra­fik over Øre­sunds­bro­en, bli­ver snart fjer­net. Hvor­dan hæn­ger det sam­men? Og hvor­dan kan kri­mi­nel­le smug­le kokain til lan­det med fly uden at have hånd­lan­ge­re eller såkald­te mul­dyr med ombord? Det er, hvad den­ne uges Fri Ban­dit hand­ler om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her