Den sven­ske Esco­bar og den dan­ske forbindelse

Tre dan­ske ban­de­med­lem­mer i en spansk udlej­nings­bil, en scoo­ter med falsk num­mer­pla­de og et mis­lyk­ket drab­sat­ten­tat i den portu­gi­si­ske hoved­stad, Lis­sa­bon, der træk­ker trå­de til en inter­na­tio­nalt kendt svensk gang­ster med bopæl i Spa­ni­en. Det lyder som ingre­di­en­ser­ne til en vel­kom­po­ne­ret nor­disk kri­mi, men er i ste­det nedslags­punk­ter i de portu­gi­si­ske myn­dig­he­ders efter­forsk­ning af en sag, som B.T. den for­gang­ne uge oprul­le­de. Som altid hand­ler det om pen­ge. Og som næsten altid, når vi befin­der os i den orga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tets uni­vers, så hand­ler det om pen­ge med tæt for­bin­del­se til narko­han­del. Der­for kig­ger jeg nær­me­re på den spek­taku­læ­re sag og det fak­tum, at det for­mode­de atten­tat med de dan­ske ban­de­folk fore­gik i Portu­gal. Og det er, hvad den­ne uges som­mer­ud­ga­ve af Fri Ban­dit hand­ler om. Vel­kom­men til! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her