Det er en fryd at hen­gi­ve sig til Den Grøn­ne Ridder

Den nye fil­ma­ti­se­ring af det engel­ske 1300-tals digt om Sir Gawain og den grøn­ne rid­der er en usæd­van­lig for­tæl­ling og en af de smuk­ke­ste film, jeg har set. Det er en ekstremt vel­lyk­ket eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til det epi­ske even­tyr og en kærkom­men nyfor­tolk­ning af den popu­læ­re histo­ri­ske fan­ta­sy-gen­re, der i dis­se år alt for ofte fin­der kede­ligt og for­ud­si­ge­ligt udtryk i grove og kli­che­fyld­te main­stream-pro­duk­tio­ner med flad fan fiction-æste­tik såsom Game of Thro­nes.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her