DR-gene­ral­di­rek­tør: Tavs­hed er “dæk­ken­de”

Maria Rør­by Rønn, gene­ral­di­rek­tør i Dan­marks Radio, afvi­ser at besva­re spørgs­mål om den pri­va­te rela­tion mel­lem nyheds­di­rek­tør San­dy French og depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Bar­ba­ra Bertelsen … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.