DR-gene­ral­di­rek­tør: Tavs­hed er “dæk­ken­de”

Maria Rør­by Rønn, gene­ral­di­rek­tør i Dan­marks Radio, afvi­ser at besva­re spørgs­mål om den pri­va­te rela­tion mel­lem nyheds­di­rek­tør San­dy French og depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Bar­ba­ra Bertelsen … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her