Efter stats­mi­ni­ste­rens udta­lel­ser: FDF anbe­fa­ler, at bor­ge­re der har brug hjælp med psy­ki­ske lidel­ser at gå en pro­fes­sio­nel i ste­det for til FDF

under spørgetime med statsminister Statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen på Christiansborg, tirsdag den 10. maj 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

I sid­ste uge sva­re­de Met­te Fre­de­rik­sen under en spør­ger­un­de i Fol­ke­tin­get på spørgs­mål ved­rø­ren­de rege­rin­gens psy­ki­a­tri­pak­ke. “Jeg tror, der er man­ge af os, mig selv inklu­si­ve, der på grund af det fri­vil­li­ge Dan­mark har fået løst man­ge pro­ble­mer og udfor­drin­ger gen­nem livet og ikke har haft behov for pro­fes­sio­nel hjælp, for­di så har man sid­det i omklæd­nings­rum­met og ble­vet gre­bet – bil­led­ligt talt – af sit fod­bold- eller hånd­bold­hold eller for mit ved­kom­men­de via FDF eller poli­tisk ung­doms­ar­bej­de,” lød sva­ret fra stats­mi­ni­ste­ren. Fri­heds­bre­vet har spurgt FDF ind til deres arbej­de med med­lem­mer med psy­ki­ske lidel­ser for at under­sø­ge, om de gør en mål­ret­tet ind­sats for at “gri­be” FDF’ere, der har det svært psykisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her