Eks­pert kri­ti­se­rer DR for at lade akti­vist, han lå i kon­flikt med, gril­le ham i sati­re­pro­gram: “Stats­fi­nan­si­e­ret chikane”

Den sene­ste uge er kri­tik­ken hag­let ned over DR’s nye sati­re­pro­gram Ellen Imel­lem. I pro­gram­met tror en ræk­ke dan­ske for­ske­re og eks­per­ter, at de bli­ver inter­viewet af stu­di­e­vær­ten Ellen, men i vir­ke­lig­he­den er det en fladsjord­s­te­o­re­ti­ker, en abort­mod­stan­der eller en tykak­ti­vist, der stil­ler spørgs­må­le­ne. En af eks­per­ter­ne er ernæ­rings­eks­pert Mor­ten Elsøe, der i et afsnit af Ellen Imel­lem får stil­let kri­ti­ske spørgs­mål fra en tykak­ti­vist ved navn Regi­na Fjend­bo, som han tid­li­ge­re har haft en kon­flikt med. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.