Ekstra Bla­dets krigskor­re­spon­dent i dob­bel­trol­le: Qvortrup beklager

Ekstra Bla­dets kor­re­spon­dent i Ukrai­ne skrev tid­li­ge­re i dag i Face­book-grup­pen “Danish Foreign Legion”, at han er i kon­takt med “den oberst, som står for at orga­ni­se­re uden­land­ske fri­vil­li­ges ind­t­og i det ukrain­ske mili­tær”. I opsla­get beskri­ver han, at dan­ske­re, der skal afsted, kan kon­tak­te ham direk­te, hvis de skal afsted og “ikke ved præ­cis, hvad I skal gøre”, hvor­til han til­fø­jer, at Ekstra Bla­det er meget inter­es­se­re­de i, at lave inter­view med “en eller fle­re af jer, når I ankom­mer”. “Jeg aner­ken­der, at det kan læses som om, at vi er nogen, der for­mid­ler kon­takt mel­lem even­tu­el­le fri­vil­li­ge og den ukrain­ske hær, og det skal aldrig være Ekstra Bla­dets opga­ve, for det kol­li­de­rer ind­ly­sen­de med vores rol­le som uaf­hæn­gig nyheds­for­mid­ler,” siger che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, der efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­ser har bedt jour­na­li­sten slet­te sit opslag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her