Ekstre­mis­mens tag-selv-bord

I takt med at for­skel­li­ge ver­sio­ner af ekstre­mis­men har taget form, er fle­re og fle­re ekstre­mi­ster begyndt selv at sam­men­sæt­te deres radi­ka­le tros­sy­stem. De væl­ger med andre ord frit fra buf­fe­ten og tager lidt fra for­skel­li­ge (indi­mel­lem mod­stri­den­de) ekstre­mis­mer. Dét fæno­men har fle­re eks­per­ter omtalt som “salad bar extre­mism” eller den min­dre mund­ret­te, dan­ske ver­sion “salat­buf­fet-ekstre­mis­me”. De ter­r­or­an­greb, som den sid­ste tid er ble­vet begå­et af “ensom­me ulve”, alt­så per­so­ner, som ikke for­melt set har været en del af et orga­ni­se­ret net­værk, er en del af den­ne ten­dens. I den­ne uges Fri Jihad ser jeg nær­me­re på ekstre­mis­mens tag-selv-bord og på, hvor­dan den skræd­der­sy­e­de og over­lap­pen­de vol­de­li­ge ekstre­mis­me ska­ber nye udfor­drin­ger for terrorbekæmpelsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.