En bandekrig lurer i mørket

Illus­tra­tion: Malthe Emil Kibsgaard

Kære læs­er

Jeg har i mange år været ind­b­land­et i forskel­lige krim­inelle sam­men­hænge og deri­gen­nem omkring diverse klub­ber og ban­der. Jeg ønsker at være anonym, da jeg stadig omgås men­nesker i den krim­inelle under­ver­den. På et tid­spunkt vil jeg lade offent­lighe­den vide, hvem jeg er, men først når tiden er mod­en til det. 

Mit løfte til dig 

Jeg skriv­er mit nyheds­brev, så du kan følge med mig ind i mør­ket og få et ind­b­lik i ban­derne og rock­erne. Så du bedre kan forstå deres motiv­er og han­dlinger – og ikke mindst de kon­sekvenser deres krim­i­nalitet har for vores sam­fund. Jeg lover dig, at jeg vil forsøge at bel­yse alle aspek­ter af den krim­inelle under­ver­den, samt at jeg vil være så objek­tiv og ærlig som mulig. 

Dagsorden 

I mit første brev vil jeg tage dig med på en rejse ind i kon­flik­ten mellem rock­erk­lubben Ban­di­dos og gade­ban­den NNV og fork­lare, hvor­for end­nu en ban­dekrig lur­er i de mørke næt­ter. Jeg vil desu­den give dig et ind­b­lik i poli­ti­ets gen­nem­brud med at få adgang til krypterede telekom­mu­nika­tionsværk­tø­jer og betyd­nin­gen af dette for underverdenen.

Bandidos versus NNV

NNV er en gade­bande, som er en udbry­der­gruppe fra ban­den Brothas, som du måske især vil kunne huske fra bal­laden om boligk­varteret Mjøl­ner­parken på ydre Nør­re­bro – dér hvor ter­ror­is­ten Omar El Hus­sein slog sine fold­er, inden han angreb Krudt­tøn­den og syn­a­gogen i Krys­tal­gade. Det var ligeledes ban­den Brothas, der i 2017 gik i åben krig mod ban­den Loy­al To Famil­ia og lagde gaderne på Nør­re­bro øde.

Hvad flødeskumskagen gemte 

Navnet NNV er en forko­r­telse for Nør­re­bro Nord­vest, en sted­beteg­nelse som siger, hvor ban­den kom­mer fra, nem­lig det ydre Nør­re­bro. Ban­den består primært af anden­gener­a­tionsind­van­drere. NNV har ikke mange år på bagen, men har for­mået at opnå en for­bløf­fende muskelkraft og række­v­id­de. De er bram­fri og bru­tale og står kamp­klar, hvis nogen byder dem op til dans. NNV har ikke samme rekrut­ter­ingskrav som en typisk rock­er­gruppe og har heller ingen krav til tatoveringer, ryg­mærk­er eller skilt­ning. Der hersker ikke noget formelt hier­ar­ki, men der står respekt om de styrende medlem­mer, der har udøvet magt og fået blod på egne hæn­der. Et af de ledende medlem­mer i NNV afsonede sin straf for et groft over­fald og blev kendt for en spek­takulær fange­flugt, hvor han under et besøg fik smu­glet to sky­de­våben gemt i en flødeskum­sk­age ind gen­nem sikker­hedss­lusen til den psyki­a­triske afdel­ing i Slagelse. Under sin flugt for­måede han at være på fri fod i fire måneder. 

På den anden side har vi… 

Ban­di­dos, som er en af de æld­ste rock­er­grup­per i Dan­mark, og de behøver næppe nogen større intro­duk­tion. Som de fleste forestiller sig, er medlem­merne typisk etnisk danske hvide mænd, tatoverede og pænt oppe i årene. Ban­di­dos er en meget top­styret organ­i­sa­tion og har særlige ind­meldelsespro­ce­dur­er og klare ned­skrevne regler. 

De unge mod de gamle 

Gen­nem­snit­salderen for et ban­demedlem er 23 år, mens den for rockere i læder­veste er 30 år. De unge ban­demedlem­mer har ikke meget respekt for de ældre rockere – og demon­str­erer gerne deres voldsparathed uden større omtanke. Kon­sekvens­bereg­n­ing er ikke lige­frem en force i det miljø, hvilket jeg tit har tænkt måske skyldes, at ban­demedlem­mernes frontal­lap­per ikke er helt færdigud­viklede. 

Hvis jeg viger – skyd mig

Hen­ri du Vergi­er var den yng­ste gen­er­al under det roy­al­is­tiske Ven­daén-oprør, som fandt sted i forbindelse med den franske rev­o­lu­tion. I en alder af kun 21 år fun­gerede han som øver­stkom­man­derende for den kon­gelige hær. Det er ham, som dette citat tilskrives: ”Hvis jeg rykker mig frem – følg mig. Hvis jeg bliv­er skudt – hævn mig. Hvis jeg viger – skyd mig.” 

Jeg er ret sikker på, at de fleste ban­demedlem­mer ikke kender dette citat, men ikke desto min­dre virk­er deres til­gang til krig som hen­tet lige ud af Hen­ri du Vergiers dreje­bog. Det er nem­lig fatalt at gå ind i en væb­net kon­flikt uden vil­jen – eller evnen – til at vin­de den. 

Den unge krigsminister 

I den forbindelse er det inter­es­sant, at krigsmin­is­teren i NNV har en alder, som også tæller 21 som­re, og med samme patos som Hen­ri du Vergi­er i sin tid lagde for dagen, kræver han nu hævn. Hævn for det baghold­san­greb, som kost­ede hans gode ven Cem Kaplan livet. 

Cem Kaplan 

Cem Kaplan var en ban­de­vet­er­an, der tidligere havde flirtet med både Brothas og Ban­di­dos for så til sidst at havne hos NNV. Han led en frygtelig død den 2. jan­u­ar i år, sid­dende i sin Audi, der blev gen­nemhul­let af 11 skud, affyret af Ban­di­dos-rock­eren Jess Brønnum. 

Det skete der

Sam­men med den 21-årige krigsmin­is­ter for NNV og to ven­ner kørte Cem Kaplan til et aftalt koor­di­nat i Hillerød for at mødes med Jess Brøn­num. Cem Kaplan mente, at en per­son i per­ife­rien til Ban­di­dos skyldte NNV nogle penge for et ur. En gam­mel gæld, der aldrig var blevet afreg­net. Jess mødte op en time før det aftalte tid­spunkt og gjorde sig klar til at tage imod sin gam­le ven. Inden Cem Kaplan nåede at stige ud af bilen, sendte Jess en kugleregn afst­ed mod ham. En af de mænd, der ikke blev såret, hoppede ind foran og kørte bilen hen til et sygehus.

En bitter konflikt starter

Dra­bet på Cem Kaplan start­ede en bit­ter kon­flikt mellem NNV-grup­pen og Ban­di­dos, og flere gange i løbet af 2021 har de forsøgt at få ram på hinan­den. Der har været bran­dat­ten­tater, forsøg på plant­ning af bil­bomber samt utal­lige anhold­elser i forbindelse med kri­gen. Den, som sigter efter store mål, må også lide store ofre. 

Alliance 

Mens de pårørende til Cem Kaplan bear­be­jder deres sorg, er hans ven­ner fra NNV ude for at hævne ham og ikke mindst deres krigsmin­is­ter – hvis bror også er et ledende medlem af NNV. Det er altid godt at have allierede i en krig, og der­for er Ban­di­dos gået i for­bund med Tingb­jerg-ban­den mod NNV.

I mellemtiden  

Der er lige blevet afsagt dom mod Ban­di­dos-rock­eren Jess Brøn­num, der har fået livstid for mordet på Cem. Trods hans pås­tand om, at han han­dlede i nød­værge, men­er ret­ten, at Brøn­num havde plan­lagt dra­bet. Han er i øvrigt blevet dømt efter ban­de­para­graf­fen – da han burde have vidst, at skud mod netop de fire per­son­er i bilen ville udløse en ban­dekon­flikt. Gen­nem hele retssagens for­løb har der været en ond stemn­ing mellem den tiltalte og tilhør­erne i retten.

Tavshedens lov 

Krigsmin­is­teren for NNV og andre cen­trale vid­ner er ude­blevet fra vid­neskranken og har været tavse som graven. I det for­mørkede ban­de­miljø er det et ulti­ma­tivt krav, at man ikke udtaler sig til poli­ti­et – selv når ens ven er død. 

Sidste nyt 

Et sky­deri i sid­ste uge ved Tingb­jerg blev af poli­ti­et karak­teris­eret som værende ban­dere­lateret. Det er dog stadig uop­klaret, hvad motivet var, hvis man spørg­er poli­ti­et. Men jeg kan ikke lade være med at fortælle dig, hvad kilder i miljøet taler om, og det er, at en tidligere Ban­di­dos-rock­er var målet for sky­deri­et. Mon det var den onde stemn­ing fra retssalen, hvor Jess Brøn­num blev dømt, som nu giv­er gen­lyd i gaderne? Det vil jeg æde min gam­le hat på, at det er. 

Vinteren er på vej 

Spørg­er du mig, tror jeg ikke læn­gere på, at en fred­saf­tale mellem NNV og Ban­di­dos er mulig. Sam­tidig ser vi en gener­el oprust­ning hos de forskel­lige rock­er- og ban­de­grup­peringer. Alt peger alt­så på, at en ny krig står for døren, og at stakkels unge men­nesker i foræl­drekøb­sle­j­lighed­erne på Nør­re­bro snart risik­er­er at få søndagshyggen på design­er­so­faen øde­lagt af lyden af skud­salver og udrykningskøretøjer. 

Som for eksempel…

Om manda­gen i for­rige uge blev en 22-årig mand med tilknyt­ning til ban­de­miljøet stand­set i en BMW i Ballerup. I bilen fandt poli­ti­et en Glock-pis­tol ladt med skarpe skud. Senere fandt poli­ti­et i Ballerup end­nu otte pis­tol­er, to mask­in­pis­tol­er, ammu­ni­tion og lyd­dæm­pere. Rygtet på gaden siger, at der er tale om et våben­lager tilknyt­tet en LTF-gruppering. 

Lev med det 

Så man må sige, at de mange unge mænd opruster til krig – på kryds og tværs. Efter dra­bet på Cem Kaplan var byrådsmedlem­met Thomas Elong (V) ude og sige, at han krævede han­dling fra poli­ti­et, og at man ikke ønskede ban­der i Hillerød. Der er vel ingen, der ønsker ban­der eller rockere i baghaven, men så længe ban­derne ikke er for­budt, får man lyst til at citere Mette Fred­erik­sen og sige “lev med det”.  

Krypterede telefoner

Hvis vi igen står over for en ban­dekrig i Køben­havn, vil krypteret kom­mu­nika­tion ikke være i lavere kurs på gaden, og det vil jeg runde mit første nyheds­brev af med at fortælle lidt om. For det har igen­nem de sen­este årti­er ikke sko­rtet på retssager, hvor poli­ti­ets afly­t­ninger af ban­demedlem­mer og rockere har spillet en cen­tral rolle som bevismateriale. 

Bent Betjent lytter med 

Ban­derne og deres hjælpere føl­ger i dén grad med i den tek­nol­o­giske udvikling for at kunne kom­mu­nikere, uden at Bent Bet­jent lyt­ter med. I gam­le dage kunne man erhverve sig en Black­Ber­ry-tele­fon, der var mod­i­fi­ceret og havde fået installeret en chat-funk­tion, der var krypteret, og som poli­ti­et ikke havde adgang til. Ennet­com hed den serv­er, som tele­fo­nen blev tilknyt­tet, og både mod­tager og afsender skulle have en tele­fon med samme krypter­ing for at kunne kom­mu­nikere sam­men. Det fun­gerede perfekt. 

Butikken på Østerbro 

Til at starte med kunne man alene erhverve en mod­i­fi­ceret Black­Ber­ry gen­nem mund-til-mund-meto­den. Men efter­spørgslen steg og steg. Der­for åbnede en ung mand med rela­tion til rock­er­miljøet en butik på Øster­bro, hvor du kunne købe Black­Ber­ry-enheden og her­til teg­ne et betal­ingsabon­nement. I en fysisk butik, der lignede alle andre tele­bu­tikker, kunne du sim­pelthen købe en krypteret Black­Ber­ry for cir­ka 10.000 kr. Der­til skulle du forny dit abon­nement løbende til 7.500 kr. Sikker­hed koster knapper. 

Those were the days 

Men i 2016 dekrypterede den hol­landske efter­ret­ningst­jen­este Black­Ber­ry-tele­fon­erne, og Dan­ny Manu­pas­sa, stifteren af Ennet­com, blev anholdt. Ennet­com lukkede for tjen­esten, og alle brugere mist­ede forbindelsen. En efter­forskn­ing af brugerne i Dan­mark blev dog ikke sat i værk. Der var nu man­gel på en tjen­este, der kunne sikre en krypteret kommunikation.

Sky ECC

Der­for beg­y­n­dte de krim­inelle at anskaffe sig tele­fon­er med Sky ECC-netvær­ket, der fun­ger­er på samme måde som BlackBerry’en gjorde. Tjen­esten kunne installeres i eksem­pelvis en iPhone, hvor kam­era, GPS og inter­net fjernes fra tele­fo­nen. Prisen for et abon­nement lå på mellem 8.000 kr. til 13.000 kr. i kvar­talet. Så kunne de krim­inelle igen chat­te om salg og køb af narko i for­vent­ning om, at myn­dighed­erne ikke kunne læse med.

Et gennembrud 

Men det kunne heller ikke vare ved, for efter­forskere fra Europol har skaf­fet sig adgang til Sky ECC. Siden midten af feb­ru­ar har den europæiske politimyn­dighed i samar­be­jde med myn­dighed­er i USA haft adgang til kor­re­spon­dancer mellem ca. 70.000 brugere af tjen­esten. Dette har bidraget til en del anhold­elser i Dan­mark. Der er efter­hån­den blevet opsnap­pet så meget infor­ma­tion hos Europol, at hverken poli­ti eller retsvæsen kan følge med.

Operation Hugin…

Er navnet på en dan­sk poli­ti­op­er­a­tion, som har draget nytte af de tele­in­for­ma­tion­er fra Sky ECC, som de har ind­sam­let hos Europol. En pro­fil med navnet The Great Bar­ber agerede mellem­mand mellem en bruger, der man­glede et sted at opbe­vare 10 kilo kokain og en anden, der indvil­ligede i at gøre det. Navnet The Great Bar­ber kom­mer i øvrigt af, at man­den i mange år har drevet en frisør­sa­lon på Nør­re­bro – et sted, hvor man som ban­dekrim­inel altid kunne gå ind og møde ligesind­ede, der også skulle have lavet sig et fade. Frisøren er i øvrigt medlem af NNV og har nu fået syv års fængsel.

Mange domme i vente 

Poli­ti­et har således kun­net følge direk­te med i kor­re­spon­dan­cen mellem krim­inelle og har nærmest sid­det til bor­ds med dem, når aftaler er blevet indgået. Der­for kunne de også anholde en anden mand – en 29-årig, der nu er idømt 15 års fængsel. De krim­inelle burde ellers vide, at hvad to men­nesker ved ikke er en hem­me­lighed. Jeg tror, vi har mange domme i vente – og jeg ved, at de krim­inelle rys­ter i buk­serne og har skilt sig af med deres telefoner. 

Til sidst 

Tak for­di du læste med. Jeg vender snart tilbage med mere nyt. Du kan i øvrigt sende mig spørgsmål om de krim­inelle miljøer. Det er folk allerede beg­y­n­dt at gøre på Twitter:

Godt spørgsmål. Det besvar­er jeg næste gang, og så anmelder jeg Jønkes nye bog. Send gerne kom­mentar­er eller spørgsmål til mig her: densortesvane@frihedsbrevet.dk

Mvh.

Den Sorte Svane