En ban­de­krig lurer i mørket

Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard

Kære læser

Jeg har i man­ge år været ind­blan­det i for­skel­li­ge kri­mi­nel­le sam­men­hæn­ge og der­i­gen­nem omkring diver­se klub­ber og ban­der. Jeg ønsker at være ano­nym, da jeg sta­dig omgås men­ne­sker i den kri­mi­nel­le under­ver­den. På et tids­punkt vil jeg lade offent­lig­he­den vide, hvem jeg er, men først når tiden er moden til det. 

Mit løf­te til dig 

Jeg skri­ver mit nyheds­brev, så du kan føl­ge med mig ind i mør­ket og få et ind­blik i ban­der­ne og rock­er­ne. Så du bed­re kan for­stå deres moti­ver og hand­lin­ger – og ikke mindst de kon­se­kven­ser deres kri­mi­na­li­tet har for vores sam­fund. Jeg lover dig, at jeg vil for­sø­ge at bely­se alle aspek­ter af den kri­mi­nel­le under­ver­den, samt at jeg vil være så objek­tiv og ærlig som mulig. 

Dags­or­den 

I mit før­ste brev vil jeg tage dig med på en rej­se ind i kon­flik­ten mel­lem rock­er­klub­ben Ban­di­dos og gade­ban­den NNV og for­kla­re, hvor­for end­nu en ban­de­krig lurer i de mør­ke næt­ter. Jeg vil des­u­den give dig et ind­blik i poli­tiets gen­nem­brud med at få adgang til kryp­te­re­de tele­kom­mu­ni­ka­tions­værk­tø­jer og betyd­nin­gen af det­te for underverdenen.

Ban­di­dos ver­sus NNV

NNV er en gade­ban­de, som er en udbry­der­grup­pe fra ban­den Bro­t­has, som du måske især vil kun­ne huske fra bal­la­den om bolig­kvar­te­ret Mjøl­ner­par­ken på ydre Nør­re­bro – dér hvor ter­r­o­ri­sten Omar El Hus­se­in slog sine fol­der, inden han angreb Krudt­tøn­den og syna­go­gen i Krystal­ga­de. Det var lige­le­des ban­den Bro­t­has, der i 2017 gik i åben krig mod ban­den Loy­al To Fami­lia og lag­de gader­ne på Nør­re­bro øde.

Hvad flø­de­skum­ska­gen gemte 

Nav­net NNV er en for­kor­tel­se for Nør­re­bro Nord­vest, en sted­be­teg­nel­se som siger, hvor ban­den kom­mer fra, nem­lig det ydre Nør­re­bro. Ban­den består pri­mært af anden­ge­ne­ra­tions­ind­van­dre­re. NNV har ikke man­ge år på bagen, men har for­må­et at opnå en for­bløf­fen­de muskel­kraft og ræk­ke­vid­de. De er bram­fri og bruta­le og står kampklar, hvis nogen byder dem op til dans. NNV har ikke sam­me rek­rut­te­rings­krav som en typisk rock­er­grup­pe og har hel­ler ingen krav til tato­ve­rin­ger, ryg­mær­ker eller skilt­ning. Der her­sker ikke noget for­melt hie­rar­ki, men der står respekt om de sty­ren­de med­lem­mer, der har udø­vet magt og fået blod på egne hæn­der. Et af de leden­de med­lem­mer i NNV afso­ne­de sin straf for et groft over­fald og blev kendt for en spek­taku­lær fan­ge­flugt, hvor han under et besøg fik smug­let to sky­de­vå­ben gemt i en flø­de­skum­ska­ge ind gen­nem sik­ker­heds­slu­sen til den psy­ki­a­tri­ske afde­ling i Sla­gel­se. Under sin flugt for­må­e­de han at være på fri fod i fire måneder. 

På den anden side har vi… 

Ban­di­dos, som er en af de æld­ste rock­er­grup­per i Dan­mark, og de behø­ver næp­pe nogen stør­re intro­duk­tion. Som de fle­ste fore­stil­ler sig, er med­lem­mer­ne typisk etnisk dan­ske hvi­de mænd, tato­ve­re­de og pænt oppe i åre­ne. Ban­di­dos er en meget top­sty­ret orga­ni­sa­tion og har sær­li­ge ind­mel­del­ses­pro­ce­du­rer og kla­re nedskrev­ne regler. 

De unge mod de gamle 

Gen­nem­snitsal­de­ren for et ban­de­med­lem er 23 år, mens den for rock­e­re i læder­ve­ste er 30 år. De unge ban­de­med­lem­mer har ikke meget respekt for de ældre rock­e­re – og demon­stre­rer ger­ne deres volds­pa­rat­hed uden stør­re omtan­ke. Kon­se­kvens­be­reg­ning er ikke lige­frem en for­ce i det mil­jø, hvil­ket jeg tit har tænkt måske skyl­des, at ban­de­med­lem­mer­nes fron­tal­lap­per ikke er helt fær­di­g­ud­vik­le­de. 

Hvis jeg viger – skyd mig

Hen­ri du Ver­gi­er var den yng­ste gene­ral under det roy­a­li­sti­ske Ven­daén-oprør, som fandt sted i for­bin­del­se med den fran­ske revo­lu­tion. I en alder af kun 21 år fun­ge­re­de han som øver­st­kom­man­de­ren­de for den kon­ge­li­ge hær. Det er ham, som det­te citat til­skri­ves: ”Hvis jeg ryk­ker mig frem – følg mig. Hvis jeg bli­ver skudt – hævn mig. Hvis jeg viger – skyd mig.” 

Jeg er ret sik­ker på, at de fle­ste ban­de­med­lem­mer ikke ken­der det­te citat, men ikke desto min­dre vir­ker deres til­gang til krig som hen­tet lige ud af Hen­ri du Ver­gi­ers dre­je­bog. Det er nem­lig fata­lt at gå ind i en væb­net kon­flikt uden vilj­en – eller evnen – til at vin­de den. 

Den unge krigsminister 

I den for­bin­del­se er det inter­es­sant, at krigs­mi­ni­ste­ren i NNV har en alder, som også tæl­ler 21 som­re, og med sam­me patos som Hen­ri du Ver­gi­er i sin tid lag­de for dagen, kræ­ver han nu hævn. Hævn for det bag­holds­an­greb, som koste­de hans gode ven Cem Kaplan livet. 

Cem Kaplan 

Cem Kaplan var en ban­de­ve­te­ran, der tid­li­ge­re hav­de flir­tet med både Bro­t­has og Ban­di­dos for så til sidst at hav­ne hos NNV. Han led en fryg­te­lig død den 2. janu­ar i år, sid­den­de i sin Audi, der blev gen­nem­hul­let af 11 skud, affy­ret af Ban­di­dos-rock­e­ren Jess Brønnum. 

Det ske­te der

Sam­men med den 21-åri­ge krigs­mi­ni­ster for NNV og to ven­ner kør­te Cem Kaplan til et aftalt koor­di­nat i Hil­le­rød for at mødes med Jess Brøn­num. Cem Kaplan men­te, at en per­son i peri­fe­ri­en til Ban­di­dos skyld­te NNV nog­le pen­ge for et ur. En gam­mel gæld, der aldrig var ble­vet afreg­net. Jess mød­te op en time før det aftal­te tids­punkt og gjor­de sig klar til at tage imod sin gam­le ven. Inden Cem Kaplan nåe­de at sti­ge ud af bilen, send­te Jess en kug­le­regn afsted mod ham. En af de mænd, der ikke blev sår­et, hop­pe­de ind for­an og kør­te bilen hen til et sygehus.

En bit­ter kon­flikt starter

Dra­bet på Cem Kaplan star­te­de en bit­ter kon­flikt mel­lem NNV-grup­pen og Ban­di­dos, og fle­re gan­ge i løbet af 2021 har de for­søgt at få ram på hin­an­den. Der har været bran­dat­ten­ta­ter, for­søg på plant­ning af bil­bom­ber samt utal­li­ge anhol­del­ser i for­bin­del­se med kri­gen. Den, som sig­ter efter sto­re mål, må også lide sto­re ofre. 

Alli­an­ce 

Mens de pårø­ren­de til Cem Kaplan bear­bej­der deres sorg, er hans ven­ner fra NNV ude for at hæv­ne ham og ikke mindst deres krigs­mi­ni­ster – hvis bror også er et leden­de med­lem af NNV. Det er altid godt at have alli­e­re­de i en krig, og der­for er Ban­di­dos gået i for­bund med Ting­b­jerg-ban­den mod NNV.

I mel­lem­ti­den  

Der er lige ble­vet afsagt dom mod Ban­di­dos-rock­e­ren Jess Brøn­num, der har fået liv­s­tid for mor­det på Cem. Trods hans påstand om, at han hand­le­de i nød­vær­ge, mener ret­ten, at Brøn­num hav­de plan­lagt dra­bet. Han er i øvrigt ble­vet dømt efter ban­de­pa­ra­graf­fen – da han bur­de have vidst, at skud mod net­op de fire per­so­ner i bilen vil­le udlø­se en ban­de­kon­flikt. Gen­nem hele rets­sa­gens for­løb har der været en ond stem­ning mel­lem den til­tal­te og til­hø­rer­ne i retten.

Tavs­he­dens lov 

Krigs­mi­ni­ste­ren for NNV og andre cen­tra­le vid­ner er ude­ble­vet fra vid­nes­kran­ken og har været tav­se som gra­ven. I det for­mør­ke­de ban­de­mil­jø er det et ulti­ma­tivt krav, at man ikke udta­ler sig til poli­ti­et – selv når ens ven er død. 

Sid­ste nyt 

Et sky­de­ri i sid­ste uge ved Ting­b­jerg blev af poli­ti­et karak­te­ri­se­ret som væren­de ban­de­re­la­te­ret. Det er dog sta­dig uopkla­ret, hvad moti­vet var, hvis man spør­ger poli­ti­et. Men jeg kan ikke lade være med at for­tæl­le dig, hvad kil­der i mil­jø­et taler om, og det er, at en tid­li­ge­re Ban­di­dos-rock­er var målet for sky­de­ri­et. Mon det var den onde stem­ning fra rets­sa­len, hvor Jess Brøn­num blev dømt, som nu giver gen­lyd i gader­ne? Det vil jeg æde min gam­le hat på, at det er. 

Vin­te­r­en er på vej 

Spør­ger du mig, tror jeg ikke læn­ge­re på, at en freds­af­ta­le mel­lem NNV og Ban­di­dos er mulig. Sam­ti­dig ser vi en gene­rel oprust­ning hos de for­skel­li­ge rock­er- og ban­de­grup­pe­rin­ger. Alt peger alt­så på, at en ny krig står for døren, og at stak­kels unge men­ne­sker i for­æl­dre­købs­lej­lig­he­der­ne på Nør­re­bro snart risi­ke­rer at få søn­dags­hyg­gen på desig­ner­so­fa­en øde­lagt af lyden af skud­sal­ver og udrykningskøretøjer. 

Som for eksempel…

Om man­da­gen i for­ri­ge uge blev en 22-årig mand med til­knyt­ning til ban­de­mil­jø­et stand­s­et i en BMW i Bal­lerup. I bilen fandt poli­ti­et en Glo­ck-pistol ladt med skar­pe skud. Sene­re fandt poli­ti­et i Bal­lerup end­nu otte pisto­ler, to maskin­pi­sto­ler, ammu­ni­tion og lyd­dæm­pe­re. Ryg­tet på gaden siger, at der er tale om et våben­la­ger til­knyt­tet en LTF-gruppering. 

Lev med det 

Så man må sige, at de man­ge unge mænd opru­ster til krig – på kryds og tværs. Efter dra­bet på Cem Kaplan var byrå­ds­med­lem­met Tho­mas Elong (V) ude og sige, at han kræ­ve­de hand­ling fra poli­ti­et, og at man ikke ønske­de ban­der i Hil­le­rød. Der er vel ingen, der ønsker ban­der eller rock­e­re i bag­ha­ven, men så læn­ge ban­der­ne ikke er for­budt, får man lyst til at cite­re Met­te Fre­de­rik­sen og sige “lev med det”.  

Kryp­te­re­de telefoner

Hvis vi igen står over for en ban­de­krig i Køben­havn, vil kryp­te­ret kom­mu­ni­ka­tion ikke være i lave­re kurs på gaden, og det vil jeg run­de mit før­ste nyheds­brev af med at for­tæl­le lidt om. For det har igen­nem de sene­ste årti­er ikke skor­tet på rets­sa­ger, hvor poli­tiets aflyt­nin­ger af ban­de­med­lem­mer og rock­e­re har spil­let en cen­tral rol­le som bevismateriale. 

Bent Betjent lyt­ter med 

Ban­der­ne og deres hjæl­pe­re føl­ger i dén grad med i den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling for at kun­ne kom­mu­ni­ke­re, uden at Bent Betjent lyt­ter med. I gam­le dage kun­ne man erhver­ve sig en Bla­ck­Ber­ry-tele­fon, der var modi­fi­ce­ret og hav­de fået instal­le­ret en chat-funk­tion, der var kryp­te­ret, og som poli­ti­et ikke hav­de adgang til. Ennetcom hed den ser­ver, som tele­fo­nen blev til­knyt­tet, og både mod­ta­ger og afsen­der skul­le have en tele­fon med sam­me kryp­te­ring for at kun­ne kom­mu­ni­ke­re sam­men. Det fun­ge­re­de perfekt. 

Butik­ken på Østerbro 

Til at star­te med kun­ne man ale­ne erhver­ve en modi­fi­ce­ret Bla­ck­Ber­ry gen­nem mund-til-mund-meto­den. Men efter­spørgs­len steg og steg. Der­for åbne­de en ung mand med rela­tion til rock­er­mil­jø­et en butik på Øster­bro, hvor du kun­ne købe Bla­ck­Ber­ry-enhe­den og her­til teg­ne et beta­lings­a­bon­ne­ment. I en fysisk butik, der lig­ne­de alle andre tele­bu­tik­ker, kun­ne du sim­pelt­hen købe en kryp­te­ret Bla­ck­Ber­ry for cir­ka 10.000 kr. Der­til skul­le du for­ny dit abon­ne­ment løben­de til 7.500 kr. Sik­ker­hed koster knapper. 

Tho­se were the days 

Men i 2016 dekryp­te­re­de den hol­land­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste Bla­ck­Ber­ry-tele­fo­ner­ne, og Dan­ny Manu­pas­sa, stif­te­ren af Ennetcom, blev anholdt. Ennetcom luk­ke­de for tje­ne­sten, og alle bru­ge­re miste­de for­bin­del­sen. En efter­forsk­ning af bru­ger­ne i Dan­mark blev dog ikke sat i værk. Der var nu man­gel på en tje­ne­ste, der kun­ne sik­re en kryp­te­ret kommunikation.

Sky ECC

Der­for begynd­te de kri­mi­nel­le at anskaf­fe sig tele­fo­ner med Sky ECC-net­vær­ket, der fun­ge­rer på sam­me måde som BlackBerry’en gjor­de. Tje­ne­sten kun­ne instal­le­res i eksem­pel­vis en iPho­ne, hvor kame­ra, GPS og inter­net fjer­nes fra tele­fo­nen. Pri­sen for et abon­ne­ment lå på mel­lem 8.000 kr. til 13.000 kr. i kvar­ta­let. Så kun­ne de kri­mi­nel­le igen chat­te om salg og køb af narko i for­vent­ning om, at myn­dig­he­der­ne ikke kun­ne læse med.

Et gen­nem­brud 

Men det kun­ne hel­ler ikke vare ved, for efter­for­ske­re fra Euro­pol har skaf­fet sig adgang til Sky ECC. Siden mid­ten af febru­ar har den euro­pæ­i­ske poli­ti­myn­dig­hed i sam­ar­bej­de med myn­dig­he­der i USA haft adgang til kor­re­spon­dan­cer mel­lem ca. 70.000 bru­ge­re af tje­ne­sten. Det­te har bidra­get til en del anhol­del­ser i Dan­mark. Der er efter­hån­den ble­vet ops­nap­pet så meget infor­ma­tion hos Euro­pol, at hver­ken poli­ti eller retsvæ­sen kan føl­ge med.

Ope­ra­tion Hugin…

Er nav­net på en dansk poli­tio­pe­ra­tion, som har dra­get nyt­te af de tele­in­for­ma­tio­ner fra Sky ECC, som de har ind­sam­let hos Euro­pol. En pro­fil med nav­net The Gre­at Bar­ber age­re­de mel­lem­mand mel­lem en bru­ger, der mang­le­de et sted at opbe­va­re 10 kilo kokain og en anden, der ind­vil­li­ge­de i at gøre det. Nav­net The Gre­at Bar­ber kom­mer i øvrigt af, at man­den i man­ge år har dre­vet en fri­sør­sa­lon på Nør­re­bro – et sted, hvor man som ban­de­kri­mi­nel altid kun­ne gå ind og møde lige­sin­de­de, der også skul­le have lavet sig et fade. Fri­sø­ren er i øvrigt med­lem af NNV og har nu fået syv års fængsel.

Man­ge dom­me i vente 

Poli­ti­et har såle­des kun­net føl­ge direk­te med i kor­re­spon­dan­cen mel­lem kri­mi­nel­le og har nær­mest sid­det til bords med dem, når afta­ler er ble­vet ind­gå­et. Der­for kun­ne de også anhol­de en anden mand – en 29-årig, der nu er idømt 15 års fængsel. De kri­mi­nel­le bur­de ellers vide, at hvad to men­ne­sker ved ikke er en hem­me­lig­hed. Jeg tror, vi har man­ge dom­me i ven­te – og jeg ved, at de kri­mi­nel­le ryster i buk­ser­ne og har skilt sig af med deres telefoner. 

Til sidst 

Tak for­di du læste med. Jeg ven­der snart til­ba­ge med mere nyt. Du kan i øvrigt sen­de mig spørgs­mål om de kri­mi­nel­le mil­jø­er. Det er folk alle­re­de begyndt at gøre på Twitter:

Godt spørgs­mål. Det besva­rer jeg næste gang, og så anmel­der jeg Jøn­kes nye bog. Send ger­ne kom­men­ta­rer eller spørgs­mål til mig her: densortesvane@frihedsbrevet.dk

Mvh.

Den Sor­te Svane