En ny trus­sel: Den psy­ki­a­tri­ske patient i par­løb med digi­tal ekstremisme

Søn­da­gens sku­dan­greb i stor­cen­te­ret Field’s har efter alt at døm­me intet med hver­ken jiha­di­stisk eller høj­re­ek­strem ter­ror at gøre, selv­om man­ge for­ment­lig gjor­de sig tan­ker i den ret­ning — inklu­siv mig selv. Uan­set moti­vet var angre­bet i Field’s kold­blo­digt og dybt tragisk. Et lig­nen­de angreb er hel­dig­vis ikke set på dansk jord siden det jiha­di­stisk moti­ve­re­de ter­r­or­an­greb i Køben­havn i 2015. Der­for kom­mer den­ne uges nyheds­brev til at hand­le om søn­da­gens bruta­le og ulyk­ke­li­ge skudangreb. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her