Et fejt for­søg på at hvid­va­ske en genre

Den lit­teræ­re behand­ling af vir­ke­li­ge kri­mi­nalsa­ger og for­bry­del­ser er en gam­mel gen­re, hvis popu­la­ri­tet i de sene­re år er eks­plo­de­ret. Den har udvik­let sig vildt, spredt sig langt udover bog­me­di­et og især fun­det udbre­del­se i seri­elt for­mat i podcasts og på diver­se strea­m­ing-tje­ne­ster. Men i ste­det for en nys­ger­rig under­sø­gel­se eller seri­øs kon­fron­ta­tion af den­ne under­hol­den­de, men tvivls­om­me, gen­re er Fra­sers arti­kel et pate­tisk for­søg på poli­tisk hvidvask… 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.