Et fejt for­søg på at hvid­va­ske en genre

Den lit­teræ­re behand­ling af vir­ke­li­ge kri­mi­nalsa­ger og for­bry­del­ser er en gam­mel gen­re, hvis popu­la­ri­tet i de sene­re år er eks­plo­de­ret. Den har udvik­let sig vildt, spredt sig langt udover bog­me­di­et og især fun­det udbre­del­se i seri­elt for­mat i podcasts og på diver­se strea­m­ing-tje­ne­ster. Men i ste­det for en nys­ger­rig under­sø­gel­se eller seri­øs kon­fron­ta­tion af den­ne under­hol­den­de, men tvivls­om­me, gen­re er Fra­sers arti­kel et pate­tisk for­søg på poli­tisk hvidvask… 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her