EU og USA deler vær­di­er, men har for­skel­li­ge interesser

Mit navn er Fri­is Arne Peter­sen. Vel­kom­men til mit ugent­li­ge nyheds­brev Fri­is’ diplo­mat­post. Her vil jeg dele erfa­rin­ger og ind­sigt fra over 41 år i uden­rig­stje­ne­sten. For­må­let med nyheds­bre­vet er at hjæl­pe dig til en for­hå­bent­lig bed­re for­stå­el­se af, hvad der sker i en ver­den i opbrud, og hvil­ken rol­le diplo­ma­ti­et spil­ler. Nyheds­bre­vet vil pri­mært bestå af sam­men­drag og frem­hæ­vel­se af de cen­tra­le poin­ter, som Flem­m­ing Rose og jeg taler om i podca­sten Fri­is’ diplo­mat­post. Vi taler om ugens vig­tig­ste begi­ven­he­der i ver­den, sæt­ter sær­ligt fokus på en enkelt af dem og for­sø­ger der­på at sæt­te den ind i en bre­de­re sam­men­hæng, så det bli­ver let­te­re at for­stå, hvad der er på spil, og hvad man skal hol­de øje med, hvis man vil se det sto­re billede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her