Fan­ta­si og virkelighed

Vel­kom­men til en dug­frisk omgang Fri Ban­dit, hvor jeg rent und­ta­gel­ses­vis begyn­der i fik­tio­nens ver­den. Anled­nin­gen er pre­mi­e­ren på instruk­tør Fenar Ahmads læn­ge ven­te­de opføl­ger til 2017-suc­ce­sen Under­ver­den. Toe­ren hed­der slet og ret Under­ver­den II, og når jeg tager den med her, er det, for­di dra­ma­et låner ele­men­ter fra vir­ke­lig­he­dens ban­de­ver­den. Der­u­d­over kig­ger jeg nær­me­re på en sær­de­les vir­ke­lig og gan­ske spek­taku­lær sag om kokain­s­mug­ling, hvor en 41-årig mand tirs­dag blev idømt 15 års fængsel. Ud over at den afslø­rer nog­le inter­es­san­te detal­jer om smug­ler­nes meto­der, er sagen værd at se på, for­di den er en del af et stør­re kom­pleks, hvor hoved­sa­gen snart skal for ret­ten. Til sidst et par ord om et efter­lyst Hells Angels-med­lem med en blak­ket fortid. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her