Filo­sof­fer hil­ser ny kol­lek­ti­vis­me velkommen

Fri Kri­tik hand­ler i den­ne uge om for­de­le­ne ved at opgi­ve den indi­vi­du­a­li­sti­ske ide­o­lo­gi og lade sig oplø­se i et bevidst­heds­mæs­sigt og ratio­nelt fæl­les­skab, det vil sige at over­gi­ve sig til the hive­mind. Des­u­den begyn­der jeg at short­lis­te de bed­ste bøger fra 2021. Og bre­vet slut­tes af med citat fra en bre­v­ud­veks­ling mel­lem to af lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ens mest mar­kan­te dysto­pisk-visio­næ­re forfattere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.