Filo­sof­fer hil­ser ny kol­lek­ti­vis­me velkommen

Fri Kri­tik hand­ler i den­ne uge om for­de­le­ne ved at opgi­ve den indi­vi­du­a­li­sti­ske ide­o­lo­gi og lade sig oplø­se i et bevidst­heds­mæs­sigt og ratio­nelt fæl­les­skab, det vil sige at over­gi­ve sig til the hive­mind. Des­u­den begyn­der jeg at short­lis­te de bed­ste bøger fra 2021. Og bre­vet slut­tes af med citat fra en bre­v­ud­veks­ling mel­lem to af lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ens mest mar­kan­te dysto­pisk-visio­næ­re forfattere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her