Filosof­fer hilser ny kollek­tivisme velkommen

Fri Kri­tik han­dler i denne uge om forde­lene ved at opgive den indi­vid­u­al­is­tiske ide­olo­gi og lade sig opløse i et bev­id­s­thedsmæs­sigt og rationelt fæl­lesskab, det vil sige at over­give sig til the hive­mind. Desu­den beg­y­n­der jeg at short­liste de bed­ste bøger fra 2021. Og brevet sluttes af med citat fra en bre­vud­vek­sling mellem to af lit­ter­aturhis­to­riens mest markante dystopisk-visionære forfattere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.