Før­en­de eks­pert: Dan­mark er dår­lig til megaprojekter

Mit navn er Bal­ta­zar Dydens­borg, og jeg vika­ri­e­rer for Flem­m­ing Rose, som hol­der jule­fe­rie. Om mig selv kan jeg kort for­tæl­le, at jeg er bachel­or i statskund­skab og filo­so­fi fra Uni­ver­si­ty of Oxford – og lige nu læser jeg en kan­di­dat­grad i poli­tisk teo­ri sam­me sted. Min pri­mæ­re inter­es­se er poli­tisk idéhi­sto­rie, men jeg skri­ver også om de sto­re ten­den­ser og kon­flik­ter i moder­ne poli­tik – noget, som vi skal berø­re i den­ne uges artikel. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her