For­sker boy­kot­ter DR på grund af ‘Ellen Imel­lem’ – uden at have set programmet

DR’s sati­re­pro­gram Ellen Imel­lem har skabt enorm vre­de blandt man­ge dan­ske for­ske­re. Det har det, for­di for­ske­re er ble­vet lok­ket ind i et for­mat, hvor det slet ikke er vært Ellen Kirsti­ne Jen­sen, der stil­ler spørgs­må­le­ne, men eksem­pel­vis en flad­jord­s­te­o­re­ti­ker, der igen­nem Ellens øres­negl stil­ler spørgs­mål til astro­fy­si­ker Anja C. Ander­sen. To for­ske­re fra Køben­havns Uni­ver­si­tet har end­da været ude at prok­la­me­re, at de ikke læn­ge­re vil del­ta­ge på DR’s fla­der, med­min­dre DR slet­ter pro­gram­met eller siger und­skyld. Dog for­tæl­ler den ene for­sker Lars Juhl Jen­sen til Fri­heds­bre­vet, at han ikke engang har set Ellen Imel­lem – og at han hel­ler ikke har lyst til det. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her