For­sva­ret skju­ler, hvor slemt det står til: “Hærens knyt­næ­ve” på 4.000 mand er først klar om 5–10 år, vur­de­rer chefen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Vel­kom­men til det før­ste nyheds­brev fra Fri For­svar. Der er, som de fle­ste nok har bemær­ket, nok at tage fat i, når det kom­mer til dansk sik­ker­heds- og forsvarspolitik. 

På for­svars­fron­ten står vi i en situ­a­tion, hvor der til tider lader til at være gået sport i at fin­de mil­li­ar­der til krudt og kug­ler. Det sker på et bagtæp­pe af, at For­sva­ret gen­nem for­lig på for­lig er ble­vet spa­ret og ind­skræn­ket. Vi ser nu omstruk­tu­re­rin­gen af et for­svar, der pri­mært skul­le på eks­pe­di­tio­ner i Mel­le­mø­sten, på piratj­agt nær det afri­kan­ske kon­ti­nent og fly­ve i heli­kop­ter og kamp­fly til mis­sio­ner i Sahel og Bal­ti­kum. Frem­over skal For­sva­ret stå sin styr­ke­prø­ve som afskræk­ning mod trus­len i øst. 

Fjen­den føles igen nær, og For­sva­ret er ryk­ket ind i Spejlsa­len, side om side med stats­mi­ni­ste­ren, ved adskil­li­ge lejligheder. 

Slut­nin­gen på kri­gen i Afg­ha­ni­stan føles langt væk i dag, og nye udfor­drin­ger i form af kon­flik­ten mel­lem Isra­el og Palæsti­na pres­ser Vesten. 

Så hvad skal vi ind­fri med det her nyhedsbrev? 

For det før­ste er Fri For­svar dre­vet af en indædt nys­ger­rig­hed på for­svars­om­rå­det. Vi har en ambi­tion om at for­tæl­le om, hvad der sker – ikke bare i For­sva­ret og For­svars­mi­ni­ste­ri­et – og give uddy­ben­de for­kla­rin­ger på, hvil­ke kon­se­kven­ser vores mis­sio­ner og valg har. 

Der­for vil vi både bru­ge tid på emner under opsej­ling, men også tage et til­ba­ge­blik på ting, der undrer os her på redak­tio­nen, eller som ikke er ble­vet gen­nem­lyst grun­digt nok. 

Vig­tigst er, at Fri For­svar skal være dyna­misk og til­pas­se sig fel­ter­ne “for­svar” og “sik­ker­heds­po­li­tik”. For­stå­et på den måde at nyheds­bre­vet her vil se ander­le­des ud om seks måne­der, når vi for­hå­bent­lig er klo­ge­re på, hvad der vir­ker for dig at læse. 

Vi lover ikke at kom­me rundt om hver en ting. Ale­ne at få over­blik over mil­li­ar­der­ne til For­sva­ret er som at fin­de Hol­ger for­an Oran­ge Sce­ne. Men vi lover dig, at Fri For­svar hver uge vil tage fat i emner og undrin­ger, der rører sig hos os og sik­kert også hos dig, kære læser. Så skriv ende­lig til Fri For­svar, hvis der er noget, du sav­ner dæk­ning af. 


Hærens knyt­næ­ve

Hærens ube­stridt stør­ste pre­sti­ge­pro­jekt er 1. Bri­ga­de, også kal­det “Hærens Knyt­næ­ve”. Oprin­de­ligt var pla­nen, at den 4.000 mand tun­ge hæren­hed skul­le stå klar i 2024. Spoi­ler alert: Det bli­ver ikke ind­fri­et. Mang­len­de luft­værn, imple­men­te­ring af nye kamp­vog­ne og pro­ble­mer med fast­hol­del­se og rek­rut­te­ring, er blot nog­le af de udfor­drin­ger, der for­sin­ker processen. 

Der har været enormt meget fokus på bri­ga­dens udfor­drin­ger. Den tid­li­ge­re chef, bri­ga­de­ge­ne­ral Hen­rik Lyh­ne, var under sin ansæt­tel­se flit­tig til at råbe op i medi­er­ne om mang­len­de mid­ler til sol­da­ter, for lang­som­me leve­ran­cer på mate­ri­el og uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem for­tæl­lin­gen om det dan­ske for­svar og realiteterne. 

I dag er Hen­rik Lyh­ne ryk­ket over som hærens næst­kom­man­de­ren­de, hvor han sta­dig kri­ti­se­rer poli­ti­ker­ne for mang­len­de øko­no­misk opbak­ning til soldaterne. 

En kurio­si­tet, jeg bemær­ke­de, da vi læste det inde­væ­ren­de og kom­men­de for­svars­for­lig igen­nem, er, at 1. Bri­ga­de stort set ikke næv­nes i det for­lig, vi over­går til i 2024. I det inde­væ­ren­de for­svars­for­lig er bri­ga­den nævnt 18 gan­ge mod spar­som­me to gan­ge i det kommende. 

Fri For­svar rin­ge­de der­for til For­svars­mi­ni­ste­ri­et, der oply­ste, at det kom­men­de for­lig sna­re­re skal ses som en ram­me, hvor mere spe­ci­fi­ce­re­de delaf­ta­ler vil kom­me løben­de. På nuvæ­ren­de tids­punkt ved mini­ste­ri­et alt­så ikke, hvor­når den deploy­er­klar enhed skal stå parat. 

Bri­ga­de­ge­ne­ral Anders Berg Ole­sen er chef for 1. Bri­ga­de. (Foto: Mar­tin Sylvest/Ritzau Scanpix)

Uvis­hed om ende­li­ge mål

Bri­ga­dens mål blev beslut­tet, før kri­gen i Ukrai­ne brød ud. Der­for mener chef for 1. Bri­ga­de, gene­ral Anders Berg Ole­sen, at de del­for­lig, der skal teg­ne ram­mer­ne for bri­ga­dens opbyg­ning og for­mål vil tage den nye sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion i betragtning. 

“I inde­væ­ren­de for­lig, som er det, vi for­hol­der os til lige nu, er der tale om cir­ka 4.000 sol­da­ter – et skud i bøs­sen. Der er ikke taget stil­ling til opbyg­ning af reser­ve til for­del for 1. Bri­ga­de som kamp­ka­pa­ci­tet,” siger han. 

Det bety­der alt­så, at man ikke har reg­net med at kun­ne erstat­te de sol­da­ter, der måt­te fal­de i kamp eller udgå af andre årsa­ger. Det sam­me gør sig gæl­den­de med lager­ka­pa­ci­te­ter på alt fra uni­for­mer til ammunition. 

“En bri­ga­de på 4.000–4.500 mand spi­ser man­ge fel­tra­tio­ner, sky­der meget ammu­ni­tion af, de bru­ger meget die­sel. De lager­be­hold­nin­ger er vi i gang med at opbyg­ge, for vi har ikke haft dem i den nød­ven­di­ge stør­rel­ses­or­den. Og det sker så i en kon­tekst, hvor alle efter­spør­ger uni­for­mer og ammu­ni­tion – så har man en træls cock­tail,” siger generalen. 

Men der er også for­skel på opga­ver­ne. At være sol­dat i Hel­mand ver­sus Let­land er ikke bare et spørgs­mål om ændret kli­ma og ter­ræn. Mis­sio­nen er også af en anden karak­ter og stil­ler nye krav til sol­da­ter­ne, hvor gene­ra­len betrag­ter det mere som at gå på arbej­de frem for at leve i missionen. 

“Sagt hårdt har sol­da­ter­ne frem­over løst deres opga­ve ved at være til ste­de. De kom­mer for­hå­bent­lig aldrig i kamp. Det skal afstem­mes med vores sol­da­ter,” siger han og fortsætter: 

“Før rek­rut­te­re­de vi sol­da­ter på, at de ger­ne vil­le til Hel­mand. Det er et gigan­tisk skif­te. Der er måske min­dre swung i afskrækkelsen.” 

I mel­lem­ti­den

Gene­ral Anders Berg Ole­sen læg­ger ikke skjul på, at bri­ga­dens stør­ste udfor­dring er mang­len­de mand­skab og de fast­hol­del­ses­pro­ble­mer, der pla­ger Forsvaret. 

“Jeg synes over­ord­net, det går rig­tig fint. Når det så er sagt, har vi selvsagt nog­le udfor­drin­ger. Ambi­tio­nen var jo egent­lig, at vi ved udgan­gen af 2023 skul­le have en fuld, kampklar bri­ga­de. Det er jo nu, og vi har ikke en fuld, kampklar brigade.” 

For tiden bru­ger bri­ga­den tid på at for­be­re­de sig til en stor NATO-øvel­se, der skal vise, om gene­ra­lens førings­kon­cep­ter – måden, han leder og udde­le­ge­rer til sin bri­ga­de på – er brug­ba­re på frem­ti­dens kamp­plads. Anders Berg Ole­sen siger selv, at Dan­mark er for­an i udvik­lin­gen på førings­kon­cep­ter og mere agi­le end lan­de som for eksem­pel Tys­kland og USA. 

Men sol­da­ter­ne mang­ler. Og her ram­mer jeg en mur af et pro­blem i min behand­ling af bri­ga­den. Det har nem­lig ikke været muligt at få et kon­kret tal på, hvor man­ge sol­da­ter bri­ga­den på nuvæ­ren­de tids­punkt råder over. Det gør det selvsagt lidt svært for mig at skri­ve om pro­ble­mer med fast­hol­del­se, når jeg ikke kan få ind­blik i, hvor man­ge sol­da­ter bri­ga­den mangler. 

Bri­ga­den der aldrig bli­ver færdig

Chef for 1. Bri­ga­de, Anders Berg Ole­sen, anslår, at bri­ga­den vil være klar om 5–10 år. Tids­per­spek­ti­vet er svært at slå kon­kret an, da kri­gen både giver kø ved pro­duk­tions­bån­de­ne og spe­e­der pro­ces­sen op på udvik­ling af ny krigsteknologi. 

Men han åbner også op for, at bri­ga­den i vir­ke­lig­he­den aldrig bli­ver fær­dig, for­di kra­ve­ne, den skal leve op til, vil udvik­le sig i takt med, at man opbyg­ger kampenheden, 

“Ret fir­kan­tet bli­ver den jo aldrig fær­dig. Kra­ve­ne til bri­ga­den flyt­ter sig hele tiden. Den bri­ga­de, vi beslut­ter nu – når den står fær­dig, vil kra­ve­ne til bri­ga­den have flyt­tet sig. Vi er i en kon­stant udvik­ling,” siger che­fen for 1. Brigade. 

Han ven­ter også på at se, hvor­dan frem­ti­dens vær­nepligt ser ud. For nuvæ­ren­de kan man ikke gå direk­te fra vær­neplig­ten og over i bri­ga­den. Skal det sce­na­rie rea­li­se­res, er vær­neplig­ten nødt til at udvi­des betragteligt. 

“Hvis 1. Bri­ga­de skal kun­ne bru­ge dem direk­te, så skal vær­neplig­ten være så lang, at de får så grun­dig en uddan­nel­se, at vi kan bru­ge dem til støt­te for natio­na­le ope­ra­tio­ner, eller at de kan rek­rut­te­res direk­te over i 1. Bri­ga­de efter endt vær­nepligt. Det kan du jo ikke med de nuvæ­ren­de fire måne­der, hvor vi har lagt en uddan­nel­se på syv-otte måne­der ind for at klar­gø­re dem til at ind­gå i brigaden.” 

Gene­ra­len anslår, at man har brug for mere end en for­dob­ling af vær­neplig­ten, hvis bri­ga­den skal kun­ne rek­rut­te­re sol­da­ter efter endt værnepligt, 

“Hvis vi vir­ke­lig skal ud i noget, der bat­ter, så er vi oppe på 10–11 måne­ders vær­nepligt. Men det er jo en poli­tisk beslut­ning, både antal og læng­de. Men jeg siger bare, at hvis vi skal kun­ne bru­ge dem direk­te i 1. Bri­ga­de, er den læng­de det, vi snak­ker om.” 

For­vir­rin­gen er total

Oven på Fri For­svars inter­view ret­te­de vi i før­ste omgang hen­ven­del­se til bri­ga­dens pres­seof­fi­cer for at få et kon­kret tal på, hvor man­ge sol­da­ter bri­ga­den råder over på nuvæ­ren­de tidspunkt. 

Imens vi ven­te­de på hans svar, kon­tak­te­de vi For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Per­so­na­lesty­rel­se, der vir­ke­de imø­de­kom­men­de. Det var et spørgs­mål om, hvor­vidt vi kun­ne få tal­le­ne sam­me dag. 

Umid­del­bart efter rin­ge­de pres­seof­fi­ce­ren fra 1. Bri­ga­de dog til os. Han kun­ne ikke oply­se tal­le­ne på bri­ga­den af sik­ker­heds­mæs­si­ge årsa­ger. Vi for­tal­te ham dog om vores fore­spørgsel til per­so­na­lesty­rel­sen for at syn­lig­gø­re for ham, at mini­ste­ri­et var af en anden opfattelse. 

Dagen efter rin­ge­de vi igen til per­so­na­lesty­rel­sen og fik sam­me imø­de­kom­men­de med­ar­bej­der i røret som dagen før. Hun sag­de, at pres­seof­fi­ce­ren fra 1. Bri­ga­de hav­de rin­get og luk­ket for, at Fri For­svar kun­ne få tallene. 

Da vi spurg­te hvor­for, sag­de hun, at begrun­del­sen var noget med sik­ker­hed, og at vi skul­le kon­tak­te pres­seof­fi­ce­ren fra 1. Bri­ga­de, hvis vi vil­le have en kon­kret forklaring. 

Fri For­svar kon­tak­te­de der­for 1. Bri­ga­de igen, der hen­vi­ste os til Hærkom­man­do­en, der skul­le have afslå­et at udle­ve­re, hvor man­ge mand bri­ga­den råder over. 

Vores jagt på svar stran­der for nu hos For­svarskom­man­do­en, der har sendt føl­gen­de svar på mail: 

“Af sik­ker­heds­mæs­si­ge årsa­ger gives ikke en detal­je­ret ned­bryd­ning af beman­dings­gra­den på kom­man­do­er og enhe­der, da det indi­ke­rer For­sva­rets kampkraft.” 

Det er svært at skri­ve om bri­ga­dens udfor­drin­ger med fast­hol­del­se, når vi ikke har ind­blik i, hvor man­ge mand bri­ga­den råder over nu og der­med, hvor langt de er fra målet på 4.000 sol­da­ter, som inde­væ­ren­de for­svars­for­lig dikterer. 

Iføl­ge TV 2 hav­de de i marts oplys­nin­ger om, at 1. Bri­ga­de på davæ­ren­de tids­punkt mang­le­de omkring 1.000 af de 4.000 sol­da­ter. Det er det tæt­te­ste, vi kom­mer på et kon­kret tal på nuvæ­ren­de tidspunkt. 


Tre hur­ti­ge fra ugen på forsvarsområdet

1
Seni­o­rjo­b­ord­ning VIP: Tid­li­ge­re for­mand for Fol­ke­tin­get Hen­rik Dam Kri­sten­sen til­slut­ter sig ældre­styr­ken, der for­bli­ver i arbej­de, på trods af at have ramt pen­sions­al­de­ren. Den 66-åri­ge tid­li­ge­re top­po­li­ti­ker er iføl­ge Ekstra Bla­det ble­vet head­huntet til besty­rel­sen for for­svar­svirk­som­he­den OMT Group. 

Hen­rik Dam Kri­sten­sen hav­de før­ste arbejds­dag den 30. okto­ber. Så til­lyk­ke med det, der bli­ver nok at se til.

2
Slin­ger i Sin­ga­po­re: Tre che­fer for For­sva­rets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI) var i maj i år på tur til Sin­ga­po­re for at se IMDEX Asia – en af ver­dens stør­ste mari­ti­me våbenmesser. 

Turen blev betalt af bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Naval Team Den­mark, og det møder nu kri­tik fra en ræk­ke eks­per­ter, for­di OMT Group (ja, dem med Hen­rik Dam Kri­sten­sen) og våben­pro­du­cen­ten Ter­ma – der beg­ge er med­lem­mer af bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen – kort efter vin­der et histo­risk stort udbud på Dan­marks nye krigsskibe. 

FMI mener ikke selv, at det er et pro­blem, men det kan du læse mere om hos Poli­ti­ken.

3
Hal­løj i mini­ste­ri­et: Fra Mor­ten til Jakob. Så fra Jakob til Tro­els. Så fra Tro­els til­ba­ge til Jakob. Så fra Jakob til Tro­els igen. Og nu ven­ter vi så på at se, om Tro­els giver teten vide­re – og i givet fald til hvem. 

Det er ikke star­ten på en bør­ne­sang, men skif­te­ne mel­lem for­svars­mi­ni­stre, vi taler om her. På blot et år står For­svars­mi­ni­ste­ri­et over for poten­ti­elt at skif­te mini­ster for fem­te gang. 

Ugens tal

51.294 kro­ner løb fly­bil­let­ter og hote­lover­nat­nin­ger op i, da tre che­fer for FMI tog på betalt inspira­tions­tur til Singapore. 

Ukrai­ne-fin­ten

Som sagt i begyn­del­sen er der nok at tage fat på. Rege­rin­gen bars­le­de for nylig med 23,5 mil­li­ar­der kro­ner ekstra til Ukrai­ne-fon­den. Med det ram­mer det sam­le­de for­svars­bud­get alle­re­de i 2024 de efter­hån­den myti­ske 2 pro­cent af BNP, som vi gen­nem NATO har for­plig­tet os til. 

Så langt er alt jo i sin skøn­ne­ste orden. Men de ekstra mil­li­ar­der til Ukrai­ne kan ikke und­gå at skur­re i ører­ne, når man tæn­ker på, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for under en måned siden udtal­te, at han “tror, der vil kom­me et punkt, hvor den ukrain­ske præ­si­dent vil til­pas­se situ­a­tio­nen og fast­slå, at det nu er på tide at begyn­de forhandlinger”. 

Mini­ste­ren blev taget ved næsen af en rus­sisk sati­re-duo, der før har haft held med at snø­re Uden­rigs­po­li­tisk Nævn. Alt det er du sik­kert klar over. Men det er da påfal­den­de, at vi med den ene hånd sko­v­ler mil­li­ar­der over i Ukrai­ne-fon­den, hvis uden­rigs­mi­ni­ste­rens prag­ma­tisk-ide­a­li­sti­ske hjer­te i vir­ke­lig­he­den ban­ker for en ter­ri­to­ri­al afta­le mel­lem Rusland og Ukraine. 

Der­til er det alt­så langt fra alle i alli­an­cen, der ser posi­tivt på den dan­ske NATO-fin­te. Hos DR kri­ti­se­re­de Fin­land, Est­land og Litau­en det kre­a­ti­ve reg­ne­styk­ke, hvor Est­lands for­svars­mi­ni­ster Ant­ti Häk­kä­nen udtalte: 

“De to pro­cent skal gå til dit eget forsvar.” 

Fri­heds­bre­vet har rakt ud til blandt andre det pol­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um, der fast­slår, at hvert NATO-land skal over­hol­de mål­sæt­nin­gen om de 2 pro­cent af BNP som aftalt på Wales-top­mø­det i 2014. 

Polen har selv en ambi­tion om at øge for­svars­bud­get­tet til mindst 3 pro­cent af BNP fra 2023. 

Det pol­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um udta­ler skrift­ligt til Fri­heds­bre­vet, at: 

“Det er værd at bemær­ke, at Polen ikke inklu­de­rer vores dona­tio­ner til Ukrai­ne i vores for­svars­bud­get. Vi har done­ret hund­red­vis af tanks, hau­bit­ser, pan­ser­vog­ne, luft­for­svars­sy­ste­mer og mas­ser af ammu­ni­tion af for­skel­li­ge typer.” 

Den nor­ske for­svars­mi­ni­ster Bjørn Arild Gram udta­ler i et skrift­ligt svar til Fri­heds­bre­vet, at: 

“Stor­tin­get har ved­ta­get et fler­årigt støt­te­pro­gram til Ukrai­ne på 75 mil­li­ar­der nor­ske kro­ner, som for­de­les mel­lem civil og mili­tær støtte.” 

“I den ende­li­ge rap­por­te­ring til NATO vil mili­tær støt­te til Ukrai­ne, til anskaf­fel­ser og dona­tio­ner af mate­ri­el fra indu­stri, træ­ning af ukrainsk per­so­nel, til­skud til for­skel­li­ge fon­de og anden mili­tær støt­te rap­por­te­res som forsvarsudgifter.” 

“Dona­tio­ner af eksi­ste­ren­de mili­tært mate­ri­el fra for­svars­sek­to­ren rap­por­te­res imid­ler­tid ikke. Udgif­ter til genanskaf­fel­ser af done­ret mate­ri­el rap­por­te­res først det år, genanskaf­fel­sen udbetales.” 

Hver­ken det hol­land­ske, nord­ma­kedon­ske eller luxem­bourg­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um ønsker at kom­men­te­re på alli­e­re­des politikker. 

Fra os her på Fri For­svar er der hel­ler ikke fle­re kom­men­ta­rer. Hvis du har noget, du synes, vi skal vide, kan du altid skri­ve til siri@frihedsbrevet.dk.