Fri Mads #9: Den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pen­ge­bob­le og pen­sio­ni­sten der ikke måt­te bowle

Vel­kom­men til.

I det­te mit nien­de nyheds­brev skri­ver jeg om, hvor­dan der gæl­der ét sæt af reg­ler for Met­te Fre­de­rik­sen & co. og et helt andet regel­sæt for dan­sker­ne. Det har man jo hørt om før, men det her eksem­pel er sær­ligt slemt. Synes jeg selv.

Og så knyt­ter jeg et par ord til Ber­ling­s­kes histo­rie fra wee­ken­den om, hvor­dan Euro­pa-Par­la­men­tet beta­ler Poli­ti­ken for at inter­viewe dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re. Og så selv­føl­ge­lig lidt cau­se­ri om, hvad man kan glæ­de sig til fra Fri­heds­bre­vet i den kom­men­de uge.

I øvrigt her­ligt at kun­ne kon­sta­te­re, at nu hvor vi kun har været i luf­ten i lidt under to måne­der, har vi alle­re­de fle­re tusin­de beta­len­de med­lem­mer og vok­ser fort­sat på en dej­ligt orga­nisk måde. Med orga­nisk mener jeg, at vi kan se, at det er vores redak­tio­nel­le ind­hold, som sæl­ger bil­let­ter­ne. Præ­cis som det skal være. Stor tak til alle, der har meldt sig ind i Frihedsbrevet. 

En alvor­lig situation

Den 18. sep­tem­ber 2020 var der pres­se­mø­de med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Mel­din­gen var, at den var gal igen. “Cor­o­na­en har igen fået greb om vores sam­fund. Vi står i en alvor­lig situ­a­tion, og der­for vil vi i dag kom­me med nye natio­na­le til­tag,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen til dan­sker­ne og opfor­dre­de kort efter til, “at alle for­sø­ger at begræn­se soci­al omgang med andre men­ne­sker. Både i for­hold til når det gæl­der, hvor man­ge vi sam­les, hvor læn­ge vi er sam­men, og hvor man­ge for­skel­li­ge per­so­ner man sam­les med”. 

Ingen bowling til Peter Chla­es Pedersen 

Se, det var noget der gjor­de ind­tryk på dan­sker­ne. Tre dage for­in­den anbe­fa­le­de Kåre Møl­bak, der var direk­tør i Sta­tens Serum Insti­tut, at man fin­der en ”soci­al bob­le” på fem til ti per­so­ner, som er dem, man er sam­men med i 2020-efter­å­ret. Hos TV2 Fyn tal­te de med en pen­sio­nist ved navn Peter Chla­es Peder­sen, som var rig­tig ked af tin­ge­nes til­stand. For hver uge sam­men med syv ven­ner gik han nem­lig til bowling, og det var han nødt til at stop­pe med af hen­syn til de nye retningslinjer.

”Det her bety­der utro­ligt meget for os otte, der nor­malt spil­ler her. Det er noget, man meget sjæl­dent vil sige nej til, for det er et bre­ak, som, jeg synes, er godt at have som pen­sio­nist. Det er som sagt kun én gang om ugen, og det vil man ikke und­væ­re,” sag­de den tri­ste Peter Chla­es Peder­sen til TV2 Fyn den 17. september.

Hyk­le­ri på alle­rø­ver­ste niveau 

Men hvad den tri­ste Peter Chla­es Peder­sen ikke vid­ste, var, at dagen før, nem­lig den 16. sep­tem­ber 2020, mød­tes stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen med en meget stor soci­al bob­le: med­lem­mer­ne af Soci­al­de­mo­kra­tiets Erhvervsklub.

Der var i hvert fald 40 per­so­ner til­ste­de, hvis ikke fle­re. Og helt klart fle­re end de 5–10 per­so­ner, som Kåre Møl­bak kort for­in­den anbe­fa­le­de, at dan­sker­ne ind­skræn­ke­de sig til. Med­lem­mer­ne var sam­let for at net­vær­ke med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske eli­te, som de beta­ler 20.000 kro­ner om året for at få adgang til. Blandt andet adgan­gen til Met­te Fre­de­rik­sen, som alt­så to dage sene­re stod og så meget alvor­lig ud samt ind­skær­pe­de over for dan­sker­ne, at nu gjaldt det om at være sam­men med så få men­ne­sker som over­ho­ve­det muligt.

Alt i alt en rig­tig god histo­rie om hyk­le­ri på, hvad Egon Olsen kal­der for ”alle­rø­ver­ste niveau”, som udkom­mer i dag fra redak­tio­nen bag nyheds­bre­vet Fri Finans.

Annon­cør­be­talt indhold 

Roses dem, der roses bør. I wee­ken­den hav­de Ber­ling­s­ke en rig­tig god og vig­tig histo­rie skre­vet af jour­na­list Thue Ahrenkil­de Holm. Den hand­ler om, at Euro­pa-Par­la­men­tet beta­ler dag­bla­det Poli­ti­ken for at lade en af avi­sens jour­na­li­ster inter­viewe dan­ske med­lem­mer af Euro­pa-Par­la­men­tet. Dis­se inter­views bli­ver så bragt i Poli­ti­ken som ”annon­cør­be­talt ind­hold”, og så skul­le alt være godt, mener i hvert fald Poli­ti­kens kom­merci­el­le direk­tør, Astrid Hald Jør­gen­sen. Men det er det ikke.

Det er en skan­da­le, at Euro­pa-Par­la­men­tet skøn­ner det nød­ven­digt at beta­le for redak­tio­nel omta­le, hvil­ket alt andet lige er en fal­li­ter­klæ­ring for par­la­men­tet som insti­tu­tion. Det er også en skan­da­le, at Poli­ti­ken ind­går i den slags part­ner­ska­ber, som kaster en skyg­ge over avi­sens EU-journalistik.

Og det leder mig så frem til den for­ven­te­li­ge kon­klu­sion, som er, at den ene­ste rig­ti­ge frem­gangs­må­de er Fri­heds­bre­vets. Som selv­føl­ge­lig er kon­se­kvent i at sige nej til “annon­cør­be­talt ind­hold”. Annon­cør­be­talt ind­hold træk­ker vær­di­en af jour­na­li­stik­ken ned på et tar­ve­ligt plan, og det gør alle invol­ve­re­de suspekte.

At abe efter 

Ud over Fri Finans er der rig­tigt gode nyheds­bre­ve fra Fri­heds­bre­vet på vej i den­ne uge. I Fri Kri­tik skri­ver lit­te­ra­tur­re­dak­tør Met­te Høeg om plagi­at i kun­stens ver­den. Blandt andet om hvor skuf­fen­de det er at opda­ge, at Kim Lar­sens udø­de­li­ge ”Byens hotel” bru­ger sam­me melo­di som den hol­land­sk-sven­ske visesan­ger Cor­ne­lis Vre­eswi­j­ks ”Som­liga går med tra­si­ga skor”. Yder­li­ge­re ned­tryk­ken­de er det så at erfa­re, at både Kim Lar­sens og Vre­eswi­j­ks san­ge er omar­bejd­nin­ger af en gam­mel skotsk fol­kesang og for­modent­lig helt spe­ci­fikt af ame­ri­kan­ske Joan Baez’ udga­ve her­af, som er niveau­er over skan­di­na­ver­nes. Læs mere om det i Fri Kri­tik i den­ne uge. 

10% min­dre demokrati

I Fri Tænk­ning taler Flem­m­ing Rose med den ame­ri­kan­ske øko­nom og for­fat­ter, Garett Jones. I sin nye bog med tit­len 10 % Less Demo­cra­cy: Why You Should Trust Eli­tes A Litt­le More And the Mas­ses A Litt­le Less udfor­drer han idéen om, at vi ikke kan få nok demo­kra­ti. Jones argu­men­te­rer for, at det på en ræk­ke områ­der vil være gavn­ligt med min­dre demo­kra­ti, for­di både væl­ge­re og poli­ti­ke­re ofte har det med at tæn­ke kort­sig­tet, mens der på man­ge områ­der er brug at tæn­ke lang­sig­tet. Alt­så uden hen­syn til om man kan bli­ve gen­valgt, hvis man træf­fer en beslut­ning, der er upo­pu­lær på kort sigt, men som vil kom­me sam­fun­det til gavn på læn­ge­re sigt.

Vir­ke­lig god histo­rie på vej 

Hvad Simon Jul har på bed­ding til din wee­kend, åben­ba­res på fre­dag, og det sam­me gæl­der nyheds­bre­vet Fri Poli­tik. Hvad sidst­nævn­te angår tør jeg godt love, at der er en vir­ke­lig god histo­rie på vej.

Og her­med ikke mere fra mig i den­ne ombæ­ring. Tak for­di du læste med, og på gen­syn i din ind­bak­ke i næste uge.

Mvh

Che­fre­dak­tør Mads Brügger