Fri Mads #9: Den socialdemokratiske penge­boble og pen­sion­is­ten der ikke måtte bowle

Velkom­men til.

I dette mit niende nyheds­brev skriv­er jeg om, hvor­dan der gælder ét sæt af regler for Mette Fred­erik­sen & co. og et helt andet regel­sæt for danskerne. Det har man jo hørt om før, men det her eksem­pel er særligt slemt. Synes jeg selv.

Og så knyt­ter jeg et par ord til Berlingskes his­to­rie fra week­enden om, hvor­dan Europa-Par­la­mentet betaler Poli­tiken for at inter­viewe danske par­la­men­tarikere. Og så selvføl­gelig lidt causeri om, hvad man kan glæde sig til fra Fri­heds­brevet i den kom­mende uge.

I øvrigt herligt at kunne kon­statere, at nu hvor vi kun har været i luften i lidt under to måned­er, har vi allerede flere tusinde betal­ende medlem­mer og vokser fort­sat på en dejligt organ­isk måde. Med organ­isk men­er jeg, at vi kan se, at det er vores redak­tionelle ind­hold, som sæl­ger bil­let­terne. Præ­cis som det skal være. Stor tak til alle, der har meldt sig ind i Frihedsbrevet. 

En alvorlig situation

Den 18. sep­tem­ber 2020 var der pressemøde med statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen (S) i Statsmin­is­teri­et. Meldin­gen var, at den var gal igen. “Coro­n­aen har igen fået greb om vores sam­fund. Vi står i en alvorlig sit­u­a­tion, og der­for vil vi i dag komme med nye nationale tilt­ag,” sagde Mette Fred­erik­sen til danskerne og opfor­drede kort efter til, “at alle forsøger at begrænse social omgang med andre men­nesker. Både i forhold til når det gælder, hvor mange vi sam­les, hvor længe vi er sam­men, og hvor mange forskel­lige per­son­er man sam­les med”. 

Ingen bowl­ing til Peter Chlaes Pedersen 

Se, det var noget der gjorde indtryk på danskerne. Tre dage forinden anbe­falede Kåre Møl­bak, der var direk­tør i Statens Serum Insti­tut, at man find­er en ”social boble” på fem til ti per­son­er, som er dem, man er sam­men med i 2020-efteråret. Hos TV2 Fyn talte de med en pen­sion­ist ved navn Peter Chlaes Ped­er­sen, som var rigtig ked af tin­ge­nes til­stand. For hver uge sam­men med syv ven­ner gik han nem­lig til bowl­ing, og det var han nødt til at stoppe med af hen­syn til de nye retningslinjer.

”Det her bety­der utroligt meget for os otte, der nor­malt spiller her. Det er noget, man meget sjældent vil sige nej til, for det er et break, som, jeg synes, er godt at have som pen­sion­ist. Det er som sagt kun én gang om ugen, og det vil man ikke und­være,” sagde den triste Peter Chlaes Ped­er­sen til TV2 Fyn den 17. september.

Hyk­leri på allerøver­ste niveau 

Men hvad den triste Peter Chlaes Ped­er­sen ikke vid­ste, var, at dagen før, nem­lig den 16. sep­tem­ber 2020, mødtes statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen med en meget stor social boble: medlem­merne af Socialdemokrati­ets Erhvervsklub.

Der var i hvert fald 40 per­son­er tilst­ede, hvis ikke flere. Og helt klart flere end de 5–10 per­son­er, som Kåre Møl­bak kort forinden anbe­falede, at danskerne ind­skrænkede sig til. Medlem­merne var sam­let for at netværke med den socialdemokratiske elite, som de betaler 20.000 kro­ner om året for at få adgang til. Blandt andet adgan­gen til Mette Fred­erik­sen, som alt­så to dage senere stod og så meget alvorlig ud samt ind­skær­pede over for danskerne, at nu gjaldt det om at være sam­men med så få men­nesker som over­hovedet muligt.

Alt i alt en rigtig god his­to­rie om hyk­leri på, hvad Egon Olsen kalder for ”allerøver­ste niveau”, som udkom­mer i dag fra redak­tio­nen bag nyheds­brevet Fri Finans.

Annon­cør­be­talt indhold 

Ros­es dem, der ros­es bør. I week­enden havde Berlingske en rigtig god og vigtig his­to­rie skrevet af jour­nal­ist Thue Ahrenkilde Holm. Den han­dler om, at Europa-Par­la­mentet betaler dag­bladet Poli­tiken for at lade en af avisens jour­nal­is­ter inter­viewe danske medlem­mer af Europa-Par­la­mentet. Disse inter­views bliv­er så bragt i Poli­tiken som ”annon­cør­be­talt ind­hold”, og så skulle alt være godt, men­er i hvert fald Poli­tikens kom­mer­cielle direk­tør, Astrid Hald Jør­gensen. Men det er det ikke.

Det er en skan­dale, at Europa-Par­la­mentet skøn­ner det nød­vendigt at betale for redak­tionel omtale, hvilket alt andet lige er en fal­literk­læring for par­la­mentet som insti­tu­tion. Det er også en skan­dale, at Poli­tiken indgår i den slags part­ner­sk­aber, som kaster en skygge over avisens EU-journalistik.

Og det led­er mig så frem til den for­ven­telige kon­klu­sion, som er, at den eneste rigtige frem­gangsmåde er Fri­heds­brevets. Som selvføl­gelig er kon­sekvent i at sige nej til “annon­cør­be­talt ind­hold”. Annon­cør­be­talt ind­hold trækker vær­di­en af jour­nal­is­tikken ned på et tarveligt plan, og det gør alle involverede suspekte.

At abe efter 

Ud over Fri Finans er der rigtigt gode nyheds­breve fra Fri­heds­brevet på vej i denne uge. I Fri Kri­tik skriv­er lit­ter­aturredak­tør Mette Høeg om pla­giat i kun­stens ver­den. Blandt andet om hvor skuf­fende det er at opdage, at Kim Larsens udødelige ”Byens hotel” bruger samme melo­di som den hol­land­sk-svenske vis­esanger Cor­nelis Vreeswijks ”Som­li­ga går med trasi­ga skor”. Yderligere nedtrykkende er det så at erfare, at både Kim Larsens og Vreeswijks sange er omar­be­jd­ninger af en gam­mel skot­sk folke­sang og for­mod­entlig helt speci­fikt af amerikanske Joan Baez’ udgave her­af, som er niveauer over skan­di­nav­ernes. Læs mere om det i Fri Kri­tik i denne uge. 

10% min­dre demokrati

I Fri Tænkn­ing taler Flem­ming Rose med den amerikanske økonom og for­fat­ter, Garett Jones. I sin nye bog med titlen 10 % Less Democ­ra­cy: Why You Should Trust Elites A Lit­tle More And the Mass­es A Lit­tle Less udfor­dr­er han idéen om, at vi ikke kan få nok demokrati. Jones argu­menter­er for, at det på en række områder vil være gavn­ligt med min­dre demokrati, for­di både væl­gere og poli­tikere ofte har det med at tænke kort­sigtet, mens der på mange områder er brug at tænke langsigtet. Alt­så uden hen­syn til om man kan blive gen­val­gt, hvis man træf­fer en beslut­ning, der er upop­ulær på kort sigt, men som vil komme sam­fun­det til gavn på læn­gere sigt.

Virke­lig god his­to­rie på vej 

Hvad Simon Jul har på bed­ding til din week­end, åben­bares på fredag, og det samme gælder nyheds­brevet Fri Poli­tik. Hvad sid­st­nævnte angår tør jeg godt love, at der er en virke­lig god his­to­rie på vej.

Og hermed ikke mere fra mig i denne ombæring. Tak for­di du læste med, og på gen­syn i din ind­bakke i næste uge.

Mvh

Chefredak­tør Mads Brügger